വെള്ളി, സെപ്റ്റംബര്‍ 24, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

AtIzdnb¯nð D]tbmKn¡pó Pekky§Ä

AtIzdnb¯nse kky§Ä {]ImikwtÇjWw hgn shůnse ImÀ_¬UtbmIvsskUv D]tbmKn¡pIbpw ]Icw {]mWhmbphnsâ tXmXv Iq«pIbpw sN¿póp. CXn\p ]pdsa sNSnIÄ AtIzdnb¯n\v tamSn]nSn¸n¡phm³ klmbn¡pIbpw sN¿póp. km[mcW Iïphcpó AtIzmdnbw kky§fmWv  sew\, Atkmf, ]nÌnb, ssl{Uñ, epUvhnPnb, hmenkvt\dnb, In]vtämtImdn³, Is_mw_, Fss¡t\mtUmdkv, kntdmtäm^nñw enavt\m^nñw.

cabomba

I_w_m

 

vallisneria

hmenkvt\dnb

 

ludvegia

  eqUvhnPnb

 

Eichodorus

Fss¡t\mtUmdkv

hydrilla

ssl{Une

lemna

sew\

Pekky§Ä sXcsªSp¡pt¼mÄ {i²nt¡ï {][m\ Imcy§Ä

BtcmKyapÅ sNSnIÄfmbncn¡Ww. kky§fnð ImWpó {]mWnIÄ, H¨pIÄ, {]mWnIfpsS ap«IÄ Fónh \in¸n¡Ww.  AtIzdnb¯nð sNSnIÄ \SpóXn\v ap¼v AWp\mioIcWw \S¯Ww.  sNSnIÄ Np®m¼pemb\nbnð 5 an\n«pw s]m«mknbw s]Àam³Kt\äv emb\nbnð 5 an\n«pw ap¡nbXn\ptijw am{Xta AtIzdnb¯nð \Sm³ ]mSpÅq.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല