വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 29, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > മത്സ്യ വിപണനം

aÕy hn]W\w

temI `£ykwLS\bpsS IW¡\pkcn¨v BtKmf atÕymð]mZ\¯nsâ GXïv 60 iXam\w am{Xsa t\cn«p a\pjymlmcmambn D]tbmKn¡pópÅp. `mcX¯nse hmÀjnI atÕymð]mZ\¯nsâ 68 iXam\w ]¨aÕyambpw 12 iXam\w achn¸n¨ aÕyambpw 14 iXam\w DW¡aÕyambpw _m¡nbpÅh ao³s]mSn Dïm¡póXn\pw aäpw D]tbmKn¡póp.

aÕyhym]mc¯nsâ sam¯ hym]mcnIfmb CS¯«pImÀ¡v aÕyhym]mc¯nð {][m\]¦pïv. ChÀ aÕyw tee¯nð hm§n temdnIfnð AIsebpÅ {]tZi§fnð sImïpsNóp sNdpInS I¨hS¡mÀ¡p hnð¡póp. cmPy¯nð FItZiw 1400 ^njdokv kwL§Ä Dïv. Chbnð NneXv  aÕyhn]W\¯nð aÕys¯mgnemfnIsf klmbn¡mdpïv.

B`y´caÕyhn]W\¯nð {][m\ ]¦phln¡pó LSI§fmWv hml\kuIcyw, sFknsâ e`yX, {]hÀ¯\ aqe[\w Fónh.  hml\kuIcyw thïpthmfw DÅ Øe§fnð XmcXtay\ DbÀó hne In«póp. A[nIw Dð¸mZ\apÅ kab§fnð hne CSnhv \nb{´n¡phm\pw hml\kuIcyw klmbn¡póp. Dð]mZ\tI{µ§fnð \nópw ZqscbpÅ hn]WnIfnte¡v aÕyw tISpIqSmsX F¯n¡m³ IgnbpóXv sFkv D]tbmKn¡póXpsImïmWv. aÕyw [mcmfw In«pó Ahkc§fnð sFknsâ ZuÀe`yw sNdpInS hym]mcnIfpsS Xe¯nepÅ kpKaamb aÕyhn]W\s¯ {]XnIqeambn _m[n¡mdpïv.

atÕymð]mZ\ cwK¯v Dïmbn«pÅ ]ptcmKXn¡v Hcp {][m\ ImcWw IbäpaXnbmWv. C´ybnse atÕmð]mZ\¯nsâ 12 iXam\w am{Xta IbäaXn sN¿s¸SpópÅp. 2006þ-07 km¼¯nI hÀj¯nð 6.12 e£w S¬ aÕyw cmPy¯p\nópw Ibän Ab¨p. 8363 tImSn cq] hntZi\mWbambn k¼mZn¨p. Ibän Ab¡pó an¡ aÕy§Ä¡pw B`y´chn]Wnbnð In«hpóXnt\¡mÄ IqSpXð hne In«nhcpóp.

hnIkzc cmjv{S§Ä IbäpaXnbnð ap³]´nbnð \nð¡pt¼mÄ hnIknX cmPy§fmWv Cd¡paXnbnð apón«v \nð¡póXv. BtKmf aÕy IbäpaXnbnð, atÕymð]mZ\¯nð aqómaXv \nð¡pó `mcX¯nsâ ]¦v shdpw 2.64 iXam\w am{XamWv. `mcX¯nsâ kap{Zhn`h IbäpaXnbpsS 33 iXam\w ssN\bnte¡pw, 24 iXam\w bqtdm]y³ bqWnb\nte¡pw, 11 iXam\w P¸m\nte¡pw, 11 iXam\w sX¡pIng¡³ Gjy³ cmPy§fnte¡pw, 7 iXam\w Atacn¡bnte¡pamWv.

`mcX¯nð \nóapÅ kapt{Zmeð¸ó IbäpaXnbnð 80 iXam\¯ne[nIhpw {^okv sNbvXhbmWv. apeya\pkcn¨v temI hn]WIfnð Gähpw IqSpXð Cd¡paXn sN¿pó Dð¸ów sN½o\mWv. 2006þ07 km¼¯nI hÀjw 1,37,397 S¬ sN½o³ Ibän Ab¨ `mcXw 4506 tImSn cq] hntZihn\nabw t\Sn. `mcX¯nsâ sam¯w sN½o³ IbäpaXnbpsS aqónsemóv `mKw bp.Fknte¡mWv Ab¡póXv.

2006þ07 ð C´ybnð \nópÅ kapt{Zmeð¸ó IbäpaXn

C\§Ä

IbäpaXn
(S¬)

]¦v (iXam\w)

IbäpaXn aqeyw
(tImSn cp])

]¦v
(iXam\w)

bpWnäv hne (Rs/kg)

{^okv sNbvX sN½o³

137397

22.43

4,506.08

53.88

328.10

{^okv sNbvX ao³

270751

44.19

1,452.88

17.37

53.66

{^okv sNbvXIq´ð

55701

9.09

797.37

9.53

143.15

{^okv sNbvX IWh

47252

7.71

568.32

6.80

120.27

DW¡nb aÕy§Ä

24293

3.97

183.16

2.19

75.40

Poh\pÅ aÕy§Ä

2478

0.40

64.06

0.77

258.51

ioXoIcn¨ aÕy§Ä

7200

1.18

117.30

1.40

162.92

aäpÅh

67571

11.03

674.35

8.06

99.80

Total

612641

100.00

8,363.53

100.00

136.52

`mcX¯nð \nópÅ kap{Zhn`hIbäpaXnbpsS Afhnð Hómw Øm\¯p\nð¡póXv ao\mWv. hmf, s\bao³, Ieh, sN¼ñn, Bthmen XpS§nbhbWv {][m\ C\§Ä. Ignª km¼¯nI hÀjw 2,70,751 S¬ ao³ Ibän Ab¨v 1452.88 tImSn cq] hntZi\mWbambn t\Sn. {][m\ hn]WnIÄ ssN\, sX¡v Ingt¡jy³ cmPy§Ä FónhbmWv.

Ignª km¼¯nI hÀjw `mcXw 47252 S¬ Iq´epw 55701 S¬ IWhbpw Ibän Ab¨p. 1366 tImSn hntZi\mWbambn t\Sn. Cu cïpð¸ó§Ä¡pw B`y´chn]Wnbnð H«pw {]nbanñ. `mcX¯nsâ sam¯w Iq´epw IWbpsS IbäpaXnbpsS aqónsemóv `mKhpw bptcm]y³ bqWnb\nte¡mWv. \mw Ibän Ab¡pó aäp atÕymð]ó§Ä sImôv, Rïv, I¡ Cd¨n apXembhbmWv. Poh\pÅ Rïpw sImôpw `mhnbnð hfsctbsd IbäpaXn km²yXbpÅ C\§fmWv. sX¡pIngt¡jy³ cmPy§fmWv  {][m\ hn]Wn. CXps]mse {][m\t¸« Hcp hn`mKamWv DW¡aÕy¯nsâ IbäpaXn. Ignª km¼¯nI hÀjw 24293 S¬ DW¡aÕyw cmPy¯p\nópw Iän Ab¨p. CXp {][m\ambpw tlm§sIm§nse¡mWv Ibän Ab¨Xv.

hcpw hÀj§fnð henb IbäpaXn hÀ²\ {]Xo£n¡pó hn`mKamWv aqeyhÀ²nX aÕyDð¸ó§Ä. Cóp `mcX¯nð \nópw Ibän Ab¡pó sN½o\nsâ shdpw 8 iXam\w am{Xsa aqeyhÀ²nX Dð]óambn«pÅp. ]e hntZihn]WnIfnepw aqeyhÀ²nX Dð]ó§Ä¡v h³ aÕcw t\cnSpóp. Cu cmPy§fnse kwkvIcWimeIÄ `mcXhpw aäp hnIkzc cPy§fpw Ibän Ab¡pó ]c¼cKX coXnbnð achn¸n¨ Dð]ó§fp]tbmKn¨p aqeyhÀ²nX Dð]ó§Ä Dïm¡n B`y´chn]Wnbnð hnð¡pItbm Ibän Ab¡pItbm sN¿póp. aqeyhÀ²nX Dð]ó§fpsS kwkvIcW¯n\pw IbäpaXn¡pw hn]W\¯n\pw hntZi I¼\nIfpambn `mcX¯nse I¼\nIÄ¡v kwbpIvXkwcw`§Ä XpS§mhpóXmWv.

cmPy¯n\v {]XnZn\w 2500 S¬ aÕyw {^okp sN¿mhpó 369 ¹mâpIfpw 89270 S¬ {^okv sNbvX aÕyw kq£n¨phbv¡mhpó 499 tImÄUv kvtämdpIfpw Dïv. Ct¸mÄ Cu ¹mâpIfpsS 25 iXa\w tijn t]mepw D]tbmKs¸Sp¯pónñ. IbäpaXn¡pXIpó aÕyw thïpó Afhnð In«m¯XmWv {][m\ ImcWw. IbäpaXn¡hiyamb aÕyhpw aäv AkwkvIrX hkvXp¡fpw Cd¡paXn sN¿mhpóXmWv Ct¸mgs¯ Ibänd¡paXn \bw. IbäpaXn¡v h³ km[yXbpÅhbmWv Ae¦mcaÕy§Ä. Cóp ip²Pe Ae¦mcaÕy§Ä Ipdª Afhnð Ibän Ab¡pópïv. Ibän Ab¡mhpó Ccp\qdnð]cw ip²Pe Ae¦mcaÕy§Ä `mcX¯nepïv. ISenð hfcpó Ae¦mc aÕy§Ä ]e cPy§fpw Cd¡paXn sN¿póp.  `mcX¯nð \nópw ChbpsS IbäpaXn kÀ¡mÀ \bw A\pkcn¨mbncn¡pw.

IbäpaXnbpsS ]ptcmKXn¡v \½psS kwkv¡cWimeIÄ \hnIcn¨p Cd¡paXn sN¿pó cPy§fnse ¹mâpIfpsS \nehmc¯ntebv¡v DbÀt¯ïXv AXymhiyamWv. Atacn¡bntebv¡pÅ IbäpaXn XpScm³ HACCP XXzw ¹mâpIfnð \S¸nemt¡ïXmWv. Cu Standard IÄ¡\pkcn¨pthWw ]pXnb kwkv¡cWimeIÄ \nÀ½n¡phm\pw ]gbh ]pXp¡n ]Wnbphm\pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല