ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > വര്‍ണ്ണമത്സ്യകൃഷി

BapJw

sXt¡ Atacnbv¡bpw B{^n¡bpw Ignªmð Gähpw sshcp²yhpw sshhn²yhpw hÀ®s¸menabpapÅ Xt±iob Ae¦mcaÕy§fpÅ cmPyamWv `mcXw. C´ybnð \nópÅ Ae¦mcaÕy§fpsS IbäpaXn 2.3 tImSnbpw B`y´c hn]Wn 10 tImSnbnð apIfnepamWv. `mcX¯nð \nópÅ IbäpaXn {][m\ambpw P¸m³, bp.Fkv.F, PÀ½\n, Cw¥ïv, t\¸mÄ Fóo cmPy§fnte¡mWv. tIcf¯nse sam¯w Ae¦mcaÕyhyhkmbw cïp tImSncq]tbmfw hcpw. C´ybnse Ae¦mcaÕy hyhkmb¯nsâ 15% C´y³ C\§fnemWv.

C´ybnð 1920 Ifnð Hcp HgnhpIme hnt\mZambn Ae¦mcaÕyIrjn \nehnð hóp. hntZi C\§fpw C´ybnð Cd¡paXn sNbvXn«pïv. \½psS tXmSpIfnepw Im«cphnIfnepw ]pgIfnepw hÀ®]In«pÅ [mcmfw \mS³ Ae¦mc aÕy§sf ImWmw. IñSap«n, ]qhme³ ]cð, am\¯pI®³, Bcð, ]Åp¯n, Icphm¯ns¸Sn Fónhbv¡v hntZi¯v hfsc {]nbapïv. FdWmIpfw, XriqÀ, PnñIfpsS hnhn[ `mK§fnð tKmÄUv ^njv, Gôð^njv, tImbnImÀ¸v, jmÀ¡v, k¡À^njv, Kucman Fóo C\§Ä hymhkmbnImSnØm\¯nð {]P\\w \ðInhcpóp. HmÀ¡nUpw Ae¦mcaÕy§fpw tNÀó Irjn XrÈqÀ Pnñbnð Hcp hyhkmbambn amdnbn«pïv. FdWmIpfw Pnñbnð Gôð ^njpw {]khn¡pó Ae¦mcaÕy§fpw [mcmfambn Dð]mZn¸n¡pópïv. sImXpIp\nhmcW¯n\v hfsc ^e{]Zamb Hcp aÕyamWv Pbâv Kucman. hntZi Ae¦mcaÕy§sf {]P\\w \S¯póhÀ Ahsb Hcn¡epw \½psS tXmSpIfntem ]pgIfntem IS¯n hnScpXv. \½psS \mS³ aÕy§sf Ah \in¸n¨v hwi\mi¯n\v CShcp¯pw. hntZi k¡À^njpIÄ tXmSpIfnð AS¯Ime¯v IïXv hfscb[nIw `oXn ]c¯pó HómWv.

Ae¦mcaÕy§fpsS Dev]mZ\w t]mse hn]WnbpÅ Hcp taJebmWv AtIzdnb¯nse sNSnIfpsS DXv]mZ\w. ssl{Unñm, _\m\ sNSn, Batkm enñn, hmenkvt\dnb, I_¼m XpS§nb ]eXcw sNSnIfpw hmWnPymSnØm\¯nð Dïm¡pópïv. AXpt]mse AtIzmdnbw \nÀ½mWhpw _tbm^nð«À kwhn[m\hpw, AtIzmdnbw kÖoIcn¡epw AtIzmdnbw ]cn]me\hpw hfscb[nIw t]À¡v sXmgnehkcw \ðIpóp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല