വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 29, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

hÀ®aÕy§fpsS ]cn]me\w

`mcX¯nð hfsc {]Nmcw  kn²n¨n«pÅ Hcp tlm_nbmWv AtIzdnbw. A[nIw ]WsNehnñm¯ Hcp tlm_nbpw hcpam\ amÀ¤hpamWv AtIzdnbw. AtIzdnbw F§s\ kÖoIcn¡Ww, aÕy§Ä¡v F´pXoä \ðIWw, F§s\ AtIzdnbw hy¯nbm¡Ww Fó Imcy¯nð ]eÀ¡pw ]e sXämb [mcWIfpïv.  kq£n¡ð.  AtIzdnbw. kÖoIcn¡pt¼mÄ {i²nt¡ï {][m\ Imcy§fmWv `£W¯nsâ Afhpw sImSpt¡ïcoXnbpw, hÀ®aÕy§fpsS {]PP\\w, AtIzdnb¯nð D]tbmKn¡pó Pekky§Ä, tcmK\nb{´Ww Fónh.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല