വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 29, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

AtIzdnbw kwc£n¡ð

AtIzdnb¯nse ipNnXzw, aÕy§Ä¡v Blmcw \ðIð, aÕy§Ä X½nepÅ s]mcp¯w Fóo aqóv Imcy§fmWv AtIzdnbw kwc£n¡póXnð {][m\ambpw {i²nt¡ïXv. hr¯nbmbn kq£n¡pó Hcp AtIzdnb¯nð shÅw cïpamk¯nsemcn¡ð am{Xw amänbmð aXnbmIpw.  AtIzdnb¯nð ASnªpIqSpó hnkÀÖy hkvXp¡fpw, Agp¡pIfpw Hcp sNdnb Syq_p]tbmKn¨v hens¨Sp¯v IftbïXmWv. AtIzdnbw Sm¦nsâ NnñpIfnð ]¨\ndw DïmIpóXv IqSpXð kqcy{]Imiw Sm¦nð ASn¡póXpsImïpw AanXambn Blmcw sImSp¡póXv aqehpamWv. icoc`mc¯nsâ aqópiXam\amWv aÕy§Ä¡v Blmcw \ðtIïXv. Hcn¡epw AanXambn Blmcw \ðIcpXv.

A{Ia kz`mhapÅ aÕy§fpsS IqsS sNdnb aÕy§sf CScpXv. kv¢nUpIfpw,
sS{SmIfpw, _mÀ_pIfpw A{Ia kz`mhw {]ISn¸n¡mdpïv. tKmÄUv ^njv, K¸n, tamfn XpS§nbh im´ kz`mh¡mcpamWv.  AtIzdnb¯nse Ae¦mcaÕy§sf I¬IpfnÀs¡ ImWpt¼mÄ CSbv¡nsS shÅw amäpóXv ]eÀ¡pw Hcp henb {]iv\amWv. CXv Hgnhm¡m\mWv AtIzdnb¯nð _tbm^nð«À kwhn[m\w GÀs¸Sp¯póXv. C{]ImcapÅ AtIzdnb§fnð Bdpamk¯nsemcn¡ð shÅw amänbmð aXn.

AtIzdnbw Sm¦v \ñXpt]mse IgpInbtijw GsX¦nepsamcp _tbm^nð«À AXnsâ ASnbnð hbv¡pI. \ñXpt]mse IgpInb henb aWð XcnItfm sNdnb shÅmcw IñpItfm, amÀ_nÄ IñpItfm _tbm^nð«dnsâ aosX \nc¯pI. GItZiw Bdv skâoaoätdmfw Dïmbmð \ómbn. AXn\ptijw t¢mdn³ hnapàamb ss]¸v shÅtam, InWÀ shÅtam Sm¦nð \ndbv¡pI.  _tbm^nð«À BZys¯ cïp Znhk§Ä apgph\mbpw ]nóoSpÅ Znhk¯nð Hcp aWn¡qÀ hoXhpw {]hÀ¯n¸n¨mð aXn. CXphgn Sm¦nse shÅw kpXmcyamhpIbpw sNSnIÄ \ñt]mse hfcpIbpw sN¿pw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല