വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 29, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

`£W¯nsâ Afhpw sImSpt¡ïcoXnbpw

¥mkv AtIzdnb§fnð hfÀ¯pó aÕy§Ä¡v Blmcw AanXamhmXncn¡m³ {]tXyIw {i²n¡Ww.  \ðIpó `£Ww, 5þ10 an\n«pIÄ¡pÅnð (]camh[n AcaWn¡qdn\pÅnð) ]qÀ®ambpw XnópXoÀ¡pó Afhnembncn¡Ww. Cu Afhnð Znhtk\ cïpt\cw Blmcw \ðImw. Blmcw A[nIambmð AXv Noªv shÅw aen\amhmXncn¡m³ {i²n¡Ww.  apIfnð hnhcn¨n«pÅ, ]e Xc¯nepÅ Blmc§Ä, ]e Znhk§fnembn, amdn amdn sImSp¡póXv s]mXpth \óXmWv.

tKmÄUp^njpIfpsS ssiih Zibnse ]Yymlmcw P´p ¹hI§fmWv.  Fómð hfÀ¨sb¯nbmð, Ch kÀÆmlmcnbmWv.  AtIzdnb¯nsâ ASn¯«nse Nfn Cf¡n `£n¡póXv ChbpsS {]tXyIXbmWv.  ssSKÀ_mÀ_v, tdmkn _mÀ_v apXembh {][m\ambn BðKIfpw, P´p¹h§fpamWv `£n¡mdpÅXv.

K¸n, tamfn, ¹män FónhbpsS hmbv apIfnte¡v Aev]w XÅn\nð¡póXn\mð Pekky§fnð ]änbncn¡pó BðKIsf `£n¡phm³ CXv klmbn¡póp.    sS{SmIÄ sNdp{]mWnItfbpw H¨pItfbpw sNdpaÕy§sfbpw Ch `£n¡póXmbn ImWpóp.  KucmanIÄ s]mXpsh kÀhmlmcnIfmWv.  InÊnwKv KucmanbpsS {][m\ Blmcw BðKIfmWv. kbmaokv ss^ädpIÄ Poh\pff CcIfpw sNdp{]mWnIfpamWv `£n¡póXv.  Gôð ^njv, sNdp{]mWnIsfbpw sNSnIfnð ]änbncn¡pó kq£a BðKIsfbpw `£n¡póp.

Ir{Xnamlmcw Dïm¡pó coXn

thï km[\§Ä (100 {Kmw Xoä Dïm¡phm³)

XhnSv  
25 {Kmw
I¸eïn¸n®m¡v 
25 {Kmw
I¡bnd¨n/DW¡sN½o³/DW¡ao³(D¸nñm¯Xv)    
40 {Kmw
I¸s]mSn 
10 {Kmw

Ch \ómbn s]mSn¨v 200þ250  anñn enäÀ shůnð Ipg¨v, Hcp CUvVen ]m{X¯nsâ X«nð 30 an\n«v t\cw Bhn sImÅn¨p thhn¡pI. \qe¸w (CUnb¸w) Dïm¡pó A¨nen«v sR¡nsbSp¯v shbne¯psh¨v \ómbn DW¡nsbSp¡pI. DW§nb Cu Xoä, hmbp Ibdm¯ hn[¯nð Hcp ]m{X¯nð AS¨pshbv¡pI. thï Afhnepw hep¸¯nepw sImSp¯mð Cu Blmcw aÕy§Ä¡v {]nbs¸«Xpw \ñXpamWv.          

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല