ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" Englishവര്‍ണ്ണമത്സ്യങ്ങള്
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

tcmK\nb{´Ww

aÕy§fnð tcmK_m[ DïmIm\pÅ ImcW§fmWv {IamXoXamb aÕyhÀ²\hv, Blmc¯nsâ Ipdhv, shÅw No¯bmIð Fónh. ]pXpXmbn CSpó Ae¦mcaÕy§fpw sNSnIfpw hgnbpw AtIzdnb¯nð tcmK§Ä F¯nt¨cpóp.  ]pXnb aÕy§sf 10 Znhkw thsd Sm¦nð amänbn«v, `£Ww \ðIn tcmK§sfmópansñóv Dd¸phcp¯nbtijta aäp aÕy§fpsS Iq«¯nð hnSm³ ]mSpÅq. AtIzdnb¯nse aÕy§Ä¡v GsX¦nepw tcmKw _m[n¨n«pWvsS¦nð Ptem]cnXe¯nð s]m§nhóp \nð¡ð, Dðkml¡pdhv, icocw Dckð, ieys¸Sp¯nbmepw c£s¸Sm\pÅ hy{KX ImWn¡mXncn¡ð, Blmcw Ign¡mXncn¡ð Fóo e£W§Ä ImWn¡pw.

NndIvþhmð AgpIð, »m¡v kvt]mÀ«v, ^d³Iptemknkv, t\{XtcmK§Ä, ið¡w s]mgnbð XpS§nbhbmWv tcmK§Ä kyqtUmtamWmkv Fó _mIvSocnbbmWv NndIn\pw hmen\papïmIpó AgpIð tcmK¯nsâ ImcWw. 20 en. shůnð Hcp {Kmw tIm¸À kÄt^äv emb\nbnð 2 an\näv t\cw tcmK_m[nXamb aÕys¯  ap¡nsbSp¯mð tcmKw Gsd¡psd \nb{´Whnt[bamIpw.

tKmÄUv ^njns\ Gähpw A[nIw B{Ian¡pó tcmKamWv FbvtdmtamWmkv Fó_mIvSocnb aqeapïmIpó tcmKw. sNXp¼epIÄ sImgnbð. I®pIÄ D´pI, DZcw XSn¨p hoÀ¡ð apXembhbmWv {][m\ tcmKe£W§Ä. tcmKw _m[n¨ aÕy§sf Hcp ]n.]n.Fw. s]m«mkyw s]ÀamwKt\äv emb\nbnð Hcp aWn¡qÀ t\cw hoXw 5 Znhkw ap¡nsbSp¯mð tcmKw kpJs¸Spw. 

apdnthä aÕy§sf hfscthKw _m[n¡pó HómWv kmt{]meKv\nb IpanÄ.  apdnthä `mK¯v ImWpó shfpt¸m aªtbm \nd¯nepÅ ]ªn \mcpIfmWv {][m\ e£Ww. {hW¯nð \nópw cIvXsamen¡pw. tcmK_m[bpÅ aÕy§sf 3 iXam\w hocyapÅ D¸pemb\nbnð ap¡nsbSp¯mð tcmKw amdpw. asämcp IpanÄtcmKamWv sNInf AgpIð. sNInf¸q¡fpsS \ndw shÅbmbn amdpIbpw ASÀóphogpIbpw sN¿pó tcmKamWnXv. 5 iXam\w hocyapÅ D¸pemb\nbnð tcmKw _m[n¨ aÕy§sf 5 Znhkw ap¡nsbSp¯mð tcmKw t`ZamIpw.

\mS hncIÄ, Dcpf³ hncIÄ, ]cð hncIÄ, apų hncIÄ Fónh ImcWw aÕy§fpsS hfÀ¨ apcSn¡pIbpw hnfÀ¨bpïmIpIbpw sN¿pw.  3 iXam\w hocyapÅ D¸pemb\nbnð 5 an\näv hoXw XpSÀ¨bmbn 4 Znhkw ap¡nsbSp¯mð ChbpsS D]{Zh¯nð \nóv hnapIvXam¡mw. CXn\p ]pdsa, Ae¦mc aÕy§sf _m[n¡pó ]cPohnIfmWv \¦pc ]pgphpw, aÕyt¸\pw. Ch icoc¯nse apdnhpIfnð ISn¨pXq§n InS¡póXv sNInf¡pw sNXp¼en\pw \mi¯n\v ImcWamIpw.  Hcp t^mÀsk]vkv D]tbmKn¨v ]cmZ§sf hen¨pIfbWw. AXn\ptijw 3 iXam\w hocyapÅ D¸pemb\nbnð Asñ¦nð hfsc t\À¯ t^mÀamen³ emb\nbnð 15 an\näphsc 4 Znhkw ap¡nsbSp¯mð tcmKw ian¡pw. Ae¦mc aÕy§sf hfÀ¯pó Ipf¯nð tKmÄUv ^njv, Kucman apXembhbpsS Iq«¯nð Ipsd Fôð aÕy§sfbpw IqSn hfÀ¯nbmð Hcp ]cn[nhsc \¦pc ]pgphnsâbpw aÕyt¸\nsâbpw ieyw Hgnhmbn In«pw.

sa¯en³ »q, aem¡bnäv {Ko³, {Knkntbm^Ähn³, sS{Smssk¢n³, Fónh tcmK_m[bpÅ aÕy§fpsS NnInÕ¡v s]mXphmbn D]tbmKn¡mw.  {Knkntbm^Ähn\pw sS{Smssk¢n\pw Blmc¯nð IqSn \ðImw. aäp Huj[§Ä _mlyambn D]tbmKn¨mð aXnbmIpw.

Ae¦mcaÕy§fpsS ImjvThpw A[nIambn hcpó Blmchpw NoªpInS¡pó CeIfpw shůnse hnjmwi¯nsâ tXmXv Iq«pIbpw shůnsâ kpXmcyX \jvSs¸Sp¯pIbpw CXpaqew ]eXcw tcmK§Ä¡v ImcWamIpIbpw sN¿póp.  AtIzdnb¯nð _tbm^nðäÀ kwhn[m\w LSn¸n¨mð CXv Hgnhm¡mw.  _tbm^nðädpIfnð shÅw henb aWð XcnIfnð IqSn IS¯n hnSpóXpsImïv amen\y§Ä apgph³ AtIzdnb¯nsâ ASn¯«nð F¯nt¨cpóp. Xmgs¯ X«nepÅ _mIvSocnbIÄ hnjmwiapÅ AtamWnbsb ss\t{Säm¡n amän sNSnIÄ¡v D]Imc{]Zam¡póp.

AtIzdnbw aÕy§Ä¡v Ir{Xnalmc¯n\p]Icw a®nc, Syq_ns^Ivkv, sImXpIpIq¯mSn XpS§nb Poh\pÅ Blmcw \ðIpóXv Zl\t¡Sv Hgnhm¡pw.  hnkÀÖyw hn«pt]mImsX \qept]mse InS¡póXv Zl\t¡Snsâ e£WamWv.  C§s\ Iïmð 2 Znhkw Xoä \ðImXnXn¡póXmWv DNnXw. 

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല