ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 26, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

hÀ®aÕy§fpsS {]P\\w

Ipªp§sf {]khn¡pó Ae¦mcaÕy§Ä

{]khn¡póh t]mbnknentU hÀ¤¯nðs¸« aÕy§fmWv. K¸n, tamfn, ¹män, tkzmÀUv sSbnð Fónh..  Hcp Sm¦nð aqóp s]¬aÕy§Ä¡v Hcp B¬ aÕyw FótXmXnð sNdnb knaâv sXm«nIfnð Chsb {]P\\w \S¯mw. Hcp aÕy¯nð\nóv 25 apXð 100 Ipªp§sf hsc e`n¡pw. cm{Xn kab§fnemWv km[mcWbmbn Ipªp§sf {]khn¡póXv. {]khn¡pó Ae¦mcaÕy§fnð B¬s]¬ aÕy§sf Xncn¨dnbm³ Ffp¸amWv.  B¬ aÕy§fnð KpZNndIv IqÀ¯ncn¡pw.  CXns\ tKmtWmt]mUnbw Fóv ]dbpóp.  CXv s]¬ aÕy§fnð ImWpIbnñ.  CXn\p ]pdsa B¬ aÕyw IqSpXð hÀ®`wKnbpffXmbncn¡pw

ap«bnSpó Ae¦mcaÕy§Ä

tKmÄUv ^njv, Gôð ^njv, Kucman, ss^äÀ, sS{Sm FónhbmWv {][m\ C\§Ä.  {]P\\w \S¯pó Sm¦nð Hcp tPmSn B¬s]¬ aÕy§sf CSpI. B¬aÕyw ]Xt]mse Hcp IqSpïm¡n s]¬aÕys¯ Iq«nte¡p \bn¡póp. s]¬aÕyw ap«bnSpóXnt\msSm¸w B¬aÕyw _oPk¦e\w \S¯póp. 2þ3 Znhk§Ä¡p tijw ap« hncnªv Ipªp§Ä \o´nXpS§pw. Cu kab¯v B¬aÕys¯ amänbnSWw. \ñt]mse ]pgp§nb ap«bpsS aª¡cp \sñmcp BlmcamWv.  cïmgvN Ignªmð \ñt]mse ¹h§fpff Sm¦nð Chsb hfÀ¯mw.

Ae¦mc¡rjnbnð It¼mf¯nð Gähpw hne In«póXv tKmÄUv ^njn\mWv.  FñmIme¯pw {_oUv sN¿psa¦nepw AhbpsS {][m\s¸« {]P\\Imew ag¡meamWv.  tKmÄUv ^njnsâ {_oUnwKn\mbn kmam\yw hen¸apÅ Sm¦v IgpIn hr¯nbm¡n AXnð shÅw \nd¨v NIncn\mtcm apų ]mbtem CSpI.  sshIptócw cïv B¬ aÕy§sfbpw Hcp s]¬aÕys¯bpw Sm¦nð hnSpI.  B¬ aÕy§Ä s]¬aÕys¯ XpSÀ¨bmbn HmSn¡póXp ImWmw. t\cw ]pecpó kab¯v s]¬ aÕy§Ä ap«IÄ NIncn \mcnð \nt£]n¡pIbpw B¬ aÕy§Ä _oP§Ä ]pd¯phnSpIbpw sN¿póp.  cmhnse ap«bnSoð Ignbpw. DSs\ Xsó B¬ aÕy§sf Sm¦nð \nópw amänbnSWw.  Chsb amänbnsñ¦nð Ch Xsó ap«IÄ XnsómSp¡pw. cïv Znhkw Ignªmð Ipªp§Ä¡v ]pgp§nb ap«bpsS aª¡cp \ñt]mse Nmen¨v CSbv¡nsS sImSp¡mhpóXmWv. 

Gôð ^njv Hcp hÀjw {]mbamIpt¼mÄ ap«bnSpw. CWIfmb Hcp tPmUn B¬þs]¬ aÕy§sf Hcp Sm¦nð \nÀ¯n [mcmfw sImXpIv emÀh, a®nc IjW§Ä Fónh sImSp¯mð Ah {]P\\¯n\v X¿mdmIpw. Sm¦nð ap«bnSpóXn\pÅ kuIcy¯n\mbn HmSpIjW§Ä, Batkm¬ enñn Fónh C«p sImSp¡Ww. s]¬aÕyw {]Xew hr¯nbm¡n ]ibpÅ ap« hcnhcnbmbn CSpIbpw Cu kabw B¬aÕyw ap«IÄ¡v apIfnð \o´n _oP§Ä ]pd¯phnSpIbpw sN¿pw. B¬þs]¬aÕy§Ä ]mÀizmNndIpIÄ sImïv hoin ap«IÄ kwc£n¡póp. cïpaqóp Znhk§Ä¡pÅnð ap« hncnªv Ipªp§Ä ]pd¯phcpw. Aômdv Znhksa¯nb Ipªp§Ä¡v aª¡cp \ñt]mse Nmen¨v sImSp¡mw. 

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല