വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

{]P\\ coXnIÄ

{][m\ambpw cïphn[¯nepÅ {]P\\ coXnIfmWv \nehnepÅXv. Hómat¯Xv hn¯pIÄ (seeds) D]tbmKn¨p \S¯pó _oP{]P\\hpw cïmat¯Xv _ÍpIÄ (buds) D]tbmKn¨p \S¯pó ImbnI {]P\\hpw.

hn¯pIÄ cïpXc¯nepÅhbmWv. km[mcWac§fnð \nóp tiJcn¡póh km[mcW hn¯pIfpw t¢mWpIfn (_Ípacw) ð \nóp tiJcn¡póh t¢mWð hn¯pIfpamWv. Hcp t¢m¬ am{Xw \nð¡pó Øe§fnð \nóp tiJcn¡póh GIt¢m¬ hn¯pIfpw ]e t¢mWpIÄ CSIeÀ¯n \«n«pÅ tXm«§fnð \nópÅh _lpt¢m¬ hn¯pIfpamWv. k¦chn¯pIfmbXn\mð _lpt¢m¬ hn¯pIfmWv Gähpw sa¨s¸«Xv. hmWnPymSnØm\¯nð Irjn sN¿m³ C¯cw hn¯pIÄ am{Xta D]tbmKn¡mhp. aäp hn¯pIsf _ÍpsN¿m\pÅ aqeImÞT (stock plant) X¿mdm¡m\mWv D]tbmKn¡póXv.

{]tXyIw X¿mdm¡pó XS§fnð apf¸n¨ hn¯pIsf ssXIfmbn hfÀ¯nsbSp¡póXv {]tXyIw X¿mdm¡pó ssX¯hmcWIfnemWv. imkv{Xobambn ]cn]men¡pó ssXIÄ BtcmKyt¯mSpIqSn hfcpIbpw \meôp amk§Ä Ignbpt¼mÄ ]¨ _Ín§n\pw (green budding) ]¯pamkw Ignbpt¼mÄ Xhn«p _Ín§n\papÅ (brown budding) hfÀ¨sb¯pIbpw sN¿pw.

_Ín§v

_tÍmSpIqSnb ]«bpsS Hcp `mKw sNdp {]mb¯nepÅ Xmbv sNSnbpsS NphSp `mK¯v h¨p]nSn¸n¡póXn\mWv _ÍnwKv Fóp ]dbpóXv. Hcp dºÀ sNSnbnð \nóv ImbnI {]hÀ²\w hgn hnIkn¸ns¨Sp¡pó hr£ kaqls¯ t¢m¬ Fóp hnfn¡póp.

{Ko³ _Ín§v, {_u¬ _Ín§v, {Iu¬ _Ín§v FónhbmWv ImbnI {]P\\w hgn hwihÀ²\w \S¯pó coXnIÄ.

1916 ð hm³ slðS Fó kkyimkv{XÚ\mWv ImbnI {]P\\w aqew dºdnð hwihÀ²\ \S¯msaóv BZyambn Iïp]nSn¨Xv. It®mSpIqSnb ]«bpsS Hcp `mKw sNdp{]mb¯nepÅ Xmbvs¨Sn (aqeImÞT) bpsS NphSp`mK¯v h¨p]nSn¸n¡póXn\mWv _Ín§v Fóp]dbpóXv. Hcp dºÀs¨Snbnð\nóv ImbnI{]hÀ²\w hgn hnIkn¸ns¨Sp¡pó hr£kaqls¯ t¢m¬ Fóp hnfn¡póp.

_ÍpsN¿pó coXn

ssXbpsS NphSp `mKw Xd\nc¸nð\nópw GItZiw 15 sk.ao. Dbcwhsc, \ñXpt]mse XpS¨p hr¯nbm¡Ww. Xd\nc¸nð\nópw Aev]w apIfnembn 5 sk.ao. \of¯nð 1.5 sk.ao. AIe¯nembn XSnhsc Bg¯nð s\SpsI kam´cambn _Ín§v I¯nsImïv cïv apdnhpIÄ Dïm¡pI. Cu apdnhpIfpsS Xmgs¯ A{K§sf X½nð _Ôn¸n¡pó asämcp apdnhv IpdpsIbpw CSpI. IpdpsI CSpó apdnhv \of¯nepÅ apdnhpIfpsS apIÄ A{K§sf _Ôn¸n¨psImïpw CSmhpóXmWv. CtX coXnbnð 20-25 ssXIÄ hcªp \nÀ¯Ww. AXn\ptijw apdn¨ph¨ncn¡pó H«pI¼v FSp¯v _ÍpIfpsS \mep hihpw GXmïv 5 sk.ao. \of¯nepw 1.5 sk.ao. AIe¯nepw XSnhsc Bg¯nð hcbWw. H«n¡póXn\mbn F{X ssXIfnemtWm apdnhpïm¡nbXv A{XbpwXsó _ÍpIfpw hcªphbv¡Ww. Cu kabwsImïv ap³t] hcª sNSnIfnse Idsbmen¸v \ne¨ncn¡pw. _ÍnwKv I¯nbpsS ap\ apdn]mSnðIqSn IS¯n hcª ]«bpsS ASn`mKw am{Xw Aev]w Cf¡n \nÀ¯Ww.

Idsbmen¸v \ne¨tijw hcªph¨ncn¡pó H«pI¼nse Hcp _Ínsâ cïv s\Snb hi§fnepw _ÍnwKv I¯n kmhImiw Xnരി¡Ww. C§s\ s]mfnªpIn«pó _tÍmSpIqSnb ]« cïp hncepIÄ sImsïSp¯v AXnsâ DÄhi¯v _Ínsâ Im¼v Dtïm Fóp ]cntim[n¡Ww. Cñm¯h Dt]£n¡Ww. D]tbmKtbmKyambhbpsS \mephihpw sN¯nsbmcp¡Ww. CXns\ H«p_Ív Fóp ]dbpóp. H«p_Ív X¿mdm¡pt¼mÄ AXn\v NXhpïmImXncn¡m\pw ]«bpsS DÄ`mK¯v kv]Àin¡mXncn¡m\pw {i²nt¡ïXmWv. Aev]w s]mfn¨p \nÀ¯nbncn¡pó sNSnbpsS ]« hcªp \nÀ¯nbnSt¯mfw `mKw hsc kmh[m\¯nð s]mfn¨v DbÀ¯n ]nSn¡Ww. ]nóoSv X¿mdm¡nb H«p_Ív ]«s]mfn¨v sXfnªp ImWpó `mK¯v XSntbmSv tNÀ¯v hbv¡Ww. H«p_Ív hbv¡pt¼mÄ Ce sImgnª ]mSv ASnbnepw _Ív apIfnepw hc¯¡h®w thWw hbvt¡ïXv. XpSÀóv s]mfn¨p ]nSn¨ncn¡pó Xmbvs¨SnbpsS ]« H«p_Ínsâ apIÄ`mK¯v XncnsI h¨v AaÀ¯n¸nSn¡Ww. X¿mdm¡nsh¨n«pÅ \mSbpsS Hcäw _Ív sNbvX `mK¯nsâ Gähpw Xmsg Npänb tijw H«p_Ín\v Ne\w X«msX ASp¯Sp¯ A«nIfmbn apIfnte¡v Npän _Ív sNbvX `mK¯nsâ apIÄ`mK¯v sI«nbpd¸n¡Ww.

_Ív sNbvXv 20 Znhkw Ignªv t]mfn¯o³ \mS Agn¨p aäWw. _Ív ]nSn¨n«ptïm FódnbpóXn\v H«p_Ínsâ ]pdsabpÅ Xhn«psXmen Aev]w Npcïnt\m¡pI. ]¨\ndw Dsï¦nð _Ív ]nSn¨Xmbn IcpXmw. Añm¯hbpsS adp`mK¯v hoïpw _Ín§v \S¯mw. ]nSn¨ _ÍpIÄ ]¯p ZnhkwIqSn Ignªv hoïpw ]cntim[n¡Ww. At¸mgpw ]¨\ndw Iïmð _Íp ]nSn¨p Fóv Dd¸m¡mw.

{Ko³ _Ín§v (Green budding)

{Ko³ _Ín§n\p XncsªSp¡pó ssXIÄ cïv apXð F«vhsc amkw {]mbapÅhbmbncn¡Ww. ImÞ¯nsâ NphSp`mK¯n\v GItZiw 2.5 sk.ao. Npäph®sa¯nb ssXIÄ CXn\v A\ptbmPyamWv. ssXIfpsS NphSp`mKw XpS¨p hr¯nbm¡nbtijw GXmïv Hcp sk.ao. hoXnbnð sXmen Nph«nð \nóv Aôp sk.ao. \of¯nð apIfnte¡v s]mfn¡Ww. apIfnð Htóm ctïm sk.ao. \nÀ¯n _m¡n sXmen apdn¨pIfbmw. H«p_ÍpIÄ Aev]w XSntbmSpIqSn H«pI¼nð\nópw sN¯nsbSp¯v H«p_Ípw XSnbpw kmh[m\w thÀXncns¨Sp¡Ww. C§s\ s]mfns¨Sp¯ sXmen \mephihpw kq£vaXtbmsS sN¯nsbmcp¡n GXmïv Aôp sk.ao. \ofhpw H«pNment\¡mÄ Aev]w Ipdª hoXnbpapÅ H«p_Ím¡Ww. sNSnbnð Cf¡n \nÀ¯nbncn¡pó ]«bpsS ]mfn DbÀ¯n AXnsâ apIÄ`mKs¯ Hóc sk.ao. \nÀ¯n _m¡n apdn¨p IfbWw. tijn¡pó ]«bpsS `mKw DbÀ¯n H«pI®nsâ apIfnes¯ A{Kw AXnsâ CSbnte¡v IS¯nshbv¡Ww.

shfp¯ t]mfn¯o³ \mSIfmWv _Íp sI«póXn\v D]tbmKnt¡ïXv. Ah¡v GItZiw 25 sk.ao. \ofhpw 2 sk.ao. hoXnbpw 250 tKPv I\hpw Dïmbncn¡Ww. \mSIÄ Xmsg\nóv apIfnte¡v ASp¡Sp¡mbn Npän apIfnð sI«Ww. _Ív sNbvXv aqómgvN¡v tijw t]mfn¯o³ \mSIÄ Agn¨paämw. H«n¨ ]«bv¡v At¸mgpw ]¨\ndamsW¦nð _Ív ]nSns¨óp a\kvknem¡mw. hoïpw Hcp ]¯p ZnhkwIqSn Ignªv _Íp ]nSns¨óv HópIqSn Dd¸m¡nbtijw sNSn, H«p_Ín\v 78 sk.ao. Dbc¯nð h¨v apdn¨p Ifbmw. Bhiyamb _ÍpIÄ apdn¨v \ndp¯Ww.

{Ko³ _ÍpI¼pIÄ XnIbmsX hcpt¼mÄ Xhn«p H«pI¼nð\nópw kzm`mhnIambn hfÀóphcpó sNdnb imJIfpw H«pI¼mbn D]tbmKn¡mw. th\ð¡me¯v {Ko³ _Ív sN¿póXn\v ap¼v XS§Ä \ómbn \\bv¡Ww. Bhiysa¦nð \gvkdnbnð XWð sImSp¡Ww. CXn\mbn HmeItfm, hetbm D]tbmKn¡mw. t]mfn¯o³ IqSIfnð Ipcp \«v, hfÀ¯nsbSp¡pó BtcmKyapÅ ssXIfnepw {Ko³ _ÍnwKv \S¯mw. Ahsb ]nóoSv IqSss¯Ifm¡n tXm«¯nð \Smw. Cu coXnbnð Dïm¡pó ssXIÄ¡v IqSpXð hfÀó thcp]SeapÅXn\mð IqSbnse a®ns\ IqSpXð _eambn Dd¸n¨p \nÀ¯póp. AXpsImïv Ch tXm«¯nte¡v amän \Spt¼mÄ aI« s]m«m\pÅ km[yX IpddzmWv.

image

{i²nt¡ï Imcy§Ä

  • \Sm\pt±in¡póXv {Ko³_Ív sNbvX IqSss¯IÄ BsW¦nð \SoðhÀj¯nsâ Hcp hÀjw ap³]pw, {_u¬ _Ív sNbvX IqSss¯IfmsW¦nð cïp hÀjw ap³]pw thï X¿msdSp¸pIÄ Bcw`n¡Ww.
  • tað¯cw ssXIÄ DXv]mZn¸n¡phm³ hn¯ptiJcWw apXð Hmtcm L«¯nepw {i²nt¡ïXmWv.
  • _Ín§n\ptijw aqómgvN Ignªv Agn¨v t\m¡pt¼mÄ ]¨\ndw DÅh 10 Znhkw IqSn Ignªtijw am{Xw ]dn¨v t]mfn¯o³ IqSIfnð \SpóXmWv D¯aw.
  • ssXIÄ IqSIfnð hbv¡pt¼mÄXsó \ñXpt]mse \\bv¡póXn\pw \gvkdnbnð thï hn[w XWð sImSp¡póXn\pw {i²n¡Ww.
  • {Ko³_Ív sNbvX ssXIÄ ]dn¨mð IgnhXpw t\cs¯Xsó t]mfn¯o³ IqSIfnð \SWw.

{_u¬ _Ín§v (Brown budding)

image2

GItZiw Hcp hjs¯ hfÀ¨sb¯nb H«pI¼pIfnð \nsóSp¡pó Xhn«p\nd¯nepÅ _ÍpIÄ ]¯pamktam AXnð IqSpXtem {]mbapÅ ssXIfnð _Ív sNbvXp]nSn¸n¡póXn\mWv {_u¬ _Ín§v Fóp ]dbpóXv. _Íp sN¿m³ D]tbmKn¡pó ssXIfpsS NphSp`mK¯n\v GItZiw 7.5 sk.ao. Npäfhp thWw. km[mcWambn G{]nð sabv amk§fnemWv _ÍnMv Bcw`n¡póXv. iànbmb th\epw agbpw _Ín§n\v A\pIqe ImemhØbñ.

H«pI¼nsâXpt]mse Xmbvs¨SnbpsS ]«bpw \ñh®w s]mfnªp In«nbmð am{Xta _Ív \ómbn ]nSn¨pIn«pIbpÅp. Gähpw apIfnes¯ X«nse CeIÄ ]qÀ®hfÀ¨sb¯pItbm ]pXnb \m¼v hfÀóp XpS§pItbm sN¿pó Ahkc¯nð ]« \ñh®w s]mfnªpIn«pw.

{i²nt¡ï hkvXpXIÄ

  • _Ív sN¿pó hyànbpsS ssIIfpw _Ínw§n\p]tbmKn¡pó I¯nbpw ipNnbmbncn¡Ww.
  • _Ív ]nSn¸n¡póXn\mbn Xmbvs¨Snbnð Dïm¡pó ]m\ensâbpw _ÍS§nb sXmenbpsSbpw `hIebnð (cambium) bmsXmcp £Xhpw hcmsX {i²n¡Ww.
  • H«p_Ínð apfbpsS Im¼v apgph³ AS§nbn«pïmbncn¡Ww
  • _Ív H«n¨p tNÀ¡pt¼mÄ Xmbvs¨SnbpsS `hIebnð DckmsX t\m¡Ww.

{Iu¬ _Ín§v (Crown budding)

sNSnbpsS A{K`mK¯v sN¿pó _Ín§ns\ {Iu¬ _Ín§v Fóp ]dbpóp. tcmK{]Xntcm[iàn, Imäns\ sNdp¯p \nð¡m\pÅ Ignhv Fónh Nne t¢mWnsâ Ce¸SÀ¸n\v Cñ. DZmlcW¯n\v BÀ. BÀ. sF Fw 501, BÀ. BÀ. sF. Fw .600. C¯cw tZmj§Ä ]cnlcn¡póXn\v DXv]mZ\tijn IqSnb XSnbpw {]Xntcm[iànbpÅ A{K`mKhpw kwtbmPn¸n¡pIsbóXmWv {Iu¬ _Ín§v sImïv Dt±in¡póXv. F^v 4542, F^v FIvkv 516, BÀ. BÀ. sF sF 33 FónhbpsS DXv]mZ\£aX IpdhmsW¦nepw tcmK{]Xntcm[ iànbpÅ Ce¸SÀ¸pïv.

DXv]mZ\tijnbpÅ H«pssXIÄ tXm«¯nð \«v GItZiw 2.5 ao. hfÀ¨sb¯pt¼mgmWv {Iu¬ _Ín§v sN¿póXv. H«p_Ô¯nð \nóv GXmïv 2.1 apXð 2.4 ao. Dbc¯nemWv {Iu¬ _Ív sNt¿ïXv. {Ko³ _Ín§n\v D]tbmKn¡pó ]¨ H«p_ÍpIfmWv {Iu¬ _Ín§n\pw A\ptbmPyw. apIfnepÅ cïv Ce¯«pIfpsS CSbnð ]¨\ndapÅ `mK¯mWv _Ív sNt¿ïXv. km[mcW {Ko³ _Ín§v coXnXsóbmWv {Iu¬ _Ín§n\pw kzoIcn¡póXv. XmbvsNSnbnð _Ív sN¿póXn\pïm¡pó hnShv (H«pNmð) H«p_Ív DÄs¡mÅm³ BhiyapÅXnð IqSpXemImXncn¡m³ {]tXyIw {i²nt¡ïXmWv. Asñ¦nð _Ív DW§m³ km[yX IqSpw. Dbc¯nð _Ív sN¿pt¼mÄ sNSn hfbv¡mXncn¡m\pw {i²n¡Ww. _Ív ]nSn¨pIgnbpt¼mÄ sNSnbpsS Xïv _Ín\v apIfnð h¨v apdn¨pIfbWw. _Ínð\nópw hfcpó InfnÀ¸v hepXmbn tcmK{]Xntcm[iànbpÅ Hcp ]pXnb inJcw cq]wsImÅpóp.

SnjypIĨÀ ssXIÄ

Ipdª kabwsImïv [mcmfw \Soð hkvXp¡Ä krãn¡m³ SnjyqIĨÀ {]tbmP\IcamWv. sNSnbpsS apIpf§tfm Nne {]tXyI `mK§fnð \nóp tiJcn¡pó tImi kaqltam (tissues) D]tbmKn¨v sSÌv Syq_pIfnð sNSnIÄ hfÀ¯nsbSp¡pó kmt¦XnIhnZybmWnXv. sNSnIfnð \nóp tiJcn¡pó Snjyp AWphnapàam¡nbn«v sSÌv Syq_pIfnð X¿mdm¡n h¨ncn¡pó {]tXyI hfÀ¨m am[ya¯nð \nt£]n¡póp. \nÝnX Dujvamhnepw {]Imi¯nepw Ch kq£n¡póp. GXm\pw amk§Ä sImïv ssXIÄ hfÀóphcpw. Ah t]mfn¯o³ IqSIfnte¡v amän \Spóp. AhnsS hfÀóp cïp X«v CeIÄ DXv]mZn¸n¡pt¼mÄ km[mcW IqSssXIsf t]mse tXm«¯nð \Smw.

\Soð hkvXp¡fpsS hnhn[ cq]§Ä

image2

dºÀ Irjn¡v apJyambpw D]tbmKn¡póXv t¢mWpIfmWv. Ch _ÍnwKv hgnbmWv X¿mdm¡póXv. AXpsImïv Chsb H«psNSn Asñ¦nð _ÍpsNSnsbóp ]dbpóp. H«psNSnsb ]ehn[¯nð cq]m´cs¸Sp¯nbn«mWv \Sm³ D]tbmKn¡póXv. AhbpsS cq]t`Za\pkcn¨v H«pIpänssXIÄ (budded stumps), t]mfn¯o³ IqSssXIÄ (polybag plants), Ipänbm¡nb H«pssXIÄ (stumped budding), Ipänbm¡nb IqSssXIÄ (core stumps) {Iu_Ín§v \S¯nb IqSssXIÄ (crown budded bag plants), Fóo t]cnednbs¸Spóp. Nne {]tXyIbn\w hn¯pIÄ BZyw \gvkdnbnð \«p hfÀ¯n ]nóoSv ]dns¨Sp¯v Ce`mKw apdn¨pIfª tijamWv \SpóXv. Chsb ssXIpänIÄ (seedling stumps)Fóp hnfn¡póp.

H«pssX¡pänIÄ (Budded stumps)

H«pssXIfpsS thcnsâ Ipsd `mKhpw Xïpw apdn¨pIfªmWv H«pssX¡pänIÄ X¿mdm¡póXv. ]dns¨Sp¯ ssXIfpsS Xïv H«p_Ínsâ apIÄ`mK¯p\nópw 7-8 sk.ao. Dbc¯nð h¨v apdn¨pIfbpóp. C§s\ CeIfpw Xïnsâ ]¨\ndapÅ `mK§fpw amäs¸SpóXn\mð Pe\jvSw aqew ssXIÄ DW§m\pÅ km[yX Ipdbpóp. H«p_Ínsâ FXnÀ hit¯¡v GXmïv 45 Un{Kn sNcn¨pthWw Xïv apdn¨pIftbïXv. ssXIÄ ]dns¨Sp¯Xn\ptijw Xïv apdn¡póXn\p]Icw \gvkdnbnð \nÀ¯ns¡mïpXsó AhbpsS Xïv apdn¨p IfbpIbpw HcmgvN Ignªv ssXIÄ ]dns¨Sp¯v \SpIbpw sNbvXmð _ÍpIÄ thKw InfnÀ¯phcpw.

Xmbvthcv Ignbpó{X \of¯nð \nÀ¯n A{Kw am{Xw apdn¨p IfbpóXmWv \ñXv. Hónð IqSpXð Xmbvthcv Dsï¦nð Gähpw BtcmKyapÅXpw t\sc hfcpóXpamb Hsc®w \nÀ¯n _m¡nbpÅh apdn¨p IfbWw. AXpt]mseXsó Xmbvthcnsâ GsX¦nepw `mK¯v ]ncnthm hfthm Dsï¦nð AXn\p apIfnðh¨v apdn¡póXmWv \ñXv. Xmbvthcn\v 45 sk.ao. F¦nepw \ofw Cñm¯ sNSnIÄ Dt]£n¡Ww. Xmbvthcv apdn¨Xn\v tijw {][m\ ]¡thcpIÄ GItZiw ]¯p sk.ao. \ofw \nÀ¯n apdn¨p IfbWw. _eanñm¯ Xosc t\cnb ]¡thcpIÄ apgph\mbpw \o¡n¡fbmw. C§s\ X¿mdm¡nb H«pssXIfmWv H«pssX¡pänIÄ. ChbpsS Xïnsâ apdn¨ A{Kw GItZiw cïp sk.ao. \of¯nð, DcpInb sagpInð ap¡n FSp¡Ww. apdn]mSnðIqSn Pemwiw \jvSs¸SpóXv XSbphm³ CXv klmbn¡pw. XpSÀóv Hmtcm H«p_Ín\p apIfnepw Hcp sNdnb IjWw hmgt¸mf h¨psI«n kwc£Ww sImSp¡Ww. hmgt¸mfbv¡v ]Icw abapÅXpw _Ín\v (buds) D]{Zhw sN¿m¯Xpamb aäv hkvXp¡fpw (Ce, t]¸À apXembh) D]tbmKn¡mw. C¯cw ssXIÄ sI«pIfm¡n Cetbm, ]ptñm, hmgt¸mftbm sImïv s]mXnªv aäp Øe§fnte¡v sImïpt]mImw.

t]mfn¯o³ IqSssXIÄ (Poly bag plants)

t]mfn¯o³ IqSIfnð hfÀ¯n FSp¡pó sNSnIsfbmWv t]mfn¯o³ IqSssXIÄ Fóp ]dbpóXv. C§s\ sNSnIÄ hfÀ¯póXnsâ Dt±iyw AhbpsS thcpw sIm¼pw (shoot) IqSbv¡I¯v h¨pXsó Hcp ]cn[nhsc hnImkw {]m]n¡m³ klmbn¡pI FóXmWv. C§s\ hnImkw {]m]n¨ sNSnIsf AhbpsS thcn\v bsXmcp tISp]mSpw kw`hn¡msX IqS \o¡w sNbvXv a¬I«tbmsSm¸w FSp¯v tXm«¯nð \Spóp.

]c¯nhbv¡pt¼mÄ 55 sk.ao. \ofhpw 25 sk.ao hoXnbpapÅ IqSIfnemWv sNdnb ssXIÄ hfÀ¯nsbSp¡póXv. henb ssXIÄ hfÀ¯póXn\v 65 sk.ao. \ofhpw 35 sk.ao. hoXnbpapÅ henb IqSIfmWv thïXv. sU³knän Ipdª t]mfn¯o³ (Low Denstiy Poly Ethylene(LDPE)) D]tbmKn¡pIbmsW¦nð sNdnb IqSpIÄ¡v 400 tKPv I\hpw henb IqSpIÄ¡v 500 tKPv I\hpw Dïmbncn¡Ww. sU³knän IqSnb (High MolecularHigh Density Poly Ethylene(HMHDPE)) t]mfn¯o\msW¦nð I\w bYm{Iaw 300 tKPpw 400 tKPpw aXn. sNdnb IqSIÄ \nd¡póXn\v 810 Intem a®pw henb IqSp \ndbv¡phm³ 20--22 Intem a®pw thïnhcpw. \nÝnX hfÀ¨ F¯póXn\v sNdnb IqSpIfnð 4-5 amkhpw henb IqSnIfnð 8-10 amkhpw sNSnIÄ hfÀt¯ïnhcpw.

Idp¯ t]mfn¯o\mWv kpXmcyamb (shÅ \ndapÅ) hsb¡mÄ \ñXv. a®p \nd¡póXn\v ap³]mbn IqSpIfpsS Xmgs¯ ]IpXnbnð GXm\pw Zzmc§Ä CSWw. Asñ¦nð shÅw sI«n\nóv ssXIÄ Noªpt]mIm \nSbpïv. hf¡qdpÅ taða®v D]tbmKn¨mWv IqSIÄ \ndbvt¡ïXv. hf¡qdnñm¯ a®msW¦nð NmWIs¸mSntbm, It¼mtÌm tNÀ¡mw. ]ina, PemKncWtijn Ch IqSpXemsW¦nð aWð tNÀ¯v Ipdbv¡mw. hfsc IpdhmsW¦nð sNfn (clay) tbm ssPhhf§tfm tNÀ¯v hÀ²n¸n¡pIbpw sN¿mw.

\ómbn X¿mdm¡nb a®v IqSIfnð \nd¨psImïncn¡pt¼mÄ CSbv¡nsS ssIsImïv AaÀ¯ntbm, IqSnsâ hi§fnð X«ntbm, a®v Dd¸n¡m³ {i²n¡Ww. IqSpXð Dd¨pt]mbmð Pe\nÀKa\s¯bpw hmbpkômcs¯bpw thcnsâ hfÀ¨tbbpw {]XnIqeambn _m[n¡pw. \nd¨pIgnªv Hmtcm IqSbnepw apIÄ`mK¯pÅ a®nð tdm¡vt^mkvt^äv C«v Cf¡n tbmPn¸n¡Ww. sNdnb IqSIÄ¡v 25 {Kmw hoXhpw henb IqSIÄ¡v 75 {Kmw hoXhpamWv CXp tNÀt¡ïXv. CXv ]pXnb thcnsâ hfÀ¨sb klmbn¡pw. C§s\ X¿mdm¡nb IqSIÄ \gvkdnbnð \nc\ncbmbn Øm]n¡Ww. \ñ \oÀhmÀ¨bpw taðt\m«¯n\pw PetkN\¯n\pw aäpw kuIcyapÅXpw \nc¸pÅXpamb Øeambncn¡Ww \gvkdn¡mbn XncsªSpt¡ïXv. IrjnsN¿m³ Dt±in¡pó tXm«¯n\v kao]w \gvkdn Øm]n¡póXmWv kuIcy{]Zw. IqSpXð NcnhpÅ ØeamsW¦nð X«pIfmbn Xncn¡Ww.

\nd¨ IqSIÄ cïv \ncIÄ hoXw tPmUnbmbn hbv¡póXv Øew em`n¡m³ klmbIamWv. cïv tPmUn \ncIÄ¡nSbnð GItZiw 75 sk.ao. hoXnbpÅ \S¸mX Dïmbncn¡Ww. sNSnIfpsS kpKaamb hfÀ¨bv¡pw tPmen¡mÀ¡v \S¡póXn\pw km[\§Ä sImïpt]mIp óXn\pw CXv AXymhiyamWv. Hcp tPmUnbnse cïv \ncIÄ X½nepw Hmtcm \ncbntebpw IqSIÄ X½nepw \nÝnX AIew thWw. sNdnb IqSIfpsS Imcy¯nð CXv bYm{Iaw 15 sk.aoädpw 10 sk.aoädpw Bbncn¡Ww, henb IqSpIÄ D]tbmKn¡pt¼mÄ CXv 30 sk.ao., 20 sk.ao. Fón§s\bmImw.

IqSIÄ a®n\p apIfnð h¨n«v hi§fnð I¼pIÄ \m«n Xm§psImSp¯p \nÀ¯pItbm Im\IÄ Iodn AXnð Cd¡n hbv¡pItbm Bhmw. Im\Ifnð hbv¡póXmWv IqSbpsS kwc£W¯n\pw, a®nse Pemwiw \ne\nð¡póXn\pw IqSpXð \ñXv. IqSIfpsS \of¯nsâ GItZiw aqónðcïv Bbncn¡Ww Im\IfpsS Bgw. hoXn IqSbpsS hymk¯n\v Xpeyhpw. IqSIÄ Im\bnð h¨tijw, AhbpsS Npäpw a®n«v Xd \nc¸n\p apIfnepÅ `mK¯n\pw kwc£Ww \ðIWw. IqSIÄ C§s\ Im\Ifnð Øm]n¨Xn\ptijw, Ahbnð H«pssX¡pänIÄ \Smw. \«pIgnbpt¼mÄ Xmbvthcnsâ A{K`mKw IqSbpsS Nph«nð\nópw GXmïv 15 sk.ao. DbÀóp \nð¡Ww. B ]mI¯n\v Xmbvthcv apdn¨n«v thWw ssX¡pänIÄ IqSIfnð \tSïXv. \Spt¼mÄ H«p_Ív \S¸mXbnte¡v Xncnªncn¡Ww. InfnÀ¸nsâ kpKaamb hfÀ¨¡v AXv BhiyamWv. \«Xn\ptijw NpäpapÅ a®v \ñXpt]mse thcnt\mSv tNÀ¯v Dd¸n¡Ww. ssXIÄ \«Xn\ptijw IqSbnse a®v \ñXpt]mse \\bv¡Ww. a®v IqSpXð XmWp t]mbmð hoïpw a®v C«v \ndbv¡Ww. \«p Ignbpt¼mÄ IqSbnse മണ്ണു\nc¸v h¡nð\nópw 23 sk.ao. Xmgvóncn¡pIbpw H«p _Ív (Bud patch) മണ്ണു\nc¸n\v sXm«papIfnð Bbncn¡pIbpw thWw.

IqSssXIÄ Dïm¡pó asämcp coXnbpïv. apf¸n¨ Ipcp C«v hfÀ¯pIbpw Ah¡v 4-5 amkw {]mbamIpt¼mÄ {Ko³ _Ín§v (Green budding) \S¯n, H«p_Ín\v apIfnð h¨v Xïv apdn¨p Ifªv _Ív hfÀ¯nsbSp¡pI FóXmWv. Cu coXn Ahew_n¨mð sNehv Aev]w IqSpw. F¦nepw C¯cw IqSssXIÄ¡v IqSpXð hfÀó thcp]Sew ImWpw. Xòqew IqS \o¡w sN¿pt¼mÄ a¬I« s]m«m\pff km[yX IpdhmWv.

PetkN\w:

IqSssXIÄ¡v agbnñm¯kab§fnð HónShn« Znhk§fnð Bhiym\pkcWw shÅw Hgnt¡ïXmWv. a®nð \ñ CuÀ¸w \ne\nÀ¯m\mhiyamb A{Xbpw shÅta Hgn¡mhq. shÅw sI«n\nóv sNSnIÄ Noªpt]mIpóXn\pw hfw \jvSs¸«p t]mIpóXn\pw AanX PetkN\w CSbm¡pw. Bhiy¯n\v \\¨nsñ¦nð sNSnIÄ DW§nt¸mhpItbm hfÀ¨ apcSn¨p t]mhpItbm sN¿pw. {i²m]qÀÆw thcpIÄ¡v tISphcm¯ coXnbnð \\¡m³ {i²nt¡ïXmWv.

hf{]tbmKw:

IqSssXIfpsS DuÀÖkzeamb hfÀ¨¡v {Iaamb hf{]tbmKw BhiyamWv. 10:10:4:1.5 Fó A\p]mX¯nepÅ F³.]n.sI.Fw.Pn. hfan{inXamWv dºÀ t_mÀUv \nÀt±in¨n«pÅXv. HcpX«v CeIÄ hóv aqs¸¯nb tijta BZy hf{]tbmKw \S¯mhq. XpSÀóv \mev BgvNbnð Hóv Fó {Ia¯nð hfw CSWw. BZyw 15 {Kmw cïmw {]mhiyw 20 {Kmw aqómw {]mhiyw 30 {Kmw Fó tXmXnemWv hfw tNÀt¡ïXv. hfw a®n\v apIfnð \nc¯nbn«Xn\ptijw shÅw Hgn¡Ww.

XWð:

IqSss¯IÄ¡v th\ð¡me¯v Bhiyamb XWð \ðIWw. GItZiw 75% am{Xw, XWð \ðIpóXmWv D¯aw. Gtgm Ft«m ASn s]m¡¯nð Hcp ]´ð \nÀ½n¨v Hme, I¨n, ]pñv, Ibäp]mbv Nm¡v, s\äv Fónh hncn¨v XWð \ðImw. iàambn shbneSn¡pó sX¡p`mK¯pw aäp hi§fnepwIqSn XWð \ðtIïnhtó¡mw.

kzm`mhnI XWepÅ sX§n³tXm¸pIfnepw aäpw \gvkdnbpïm¡nbmð ]et¸mgpw XWð Bhiyambn hcnñ. XWðaqew PetkN\¯nsâ Afhv Ipdbv¡m³ Ignbpw. th\ð¡mew Ignbpt¼mtgm Asñ¦nð ssXIÄ tXm«¯nð \Sm³ Dt±in¡póXn\v Hcpamkw ap³t]m ]´ð amän sNSnIÄ¡v ]´enñm¯ kmlNcyhpambn CW§phm\pw kzm`mhnIambn hfcm\pw thï Ahkcw sImSp¡Ww. AñmsX XWenð\nópw t\cn«v tXm«¯nte¡v amän \«mð s]s«ópïmIpó ]cnXØXn hyXymkwaqew sNSnIÄ DW§nt¸mIm³ IqSpXð km²yXbpïv. NqSpÅ ImemhØbmsW¦nð apgph³ XWepw Hón¨v amämsX L«w L«ambn amäpóXmWv \ñXv.

kkykwc£Ww:

IqSIfnð hfcpó IfIsf sNdpXmbncn¡pt¼mÄXsó ]dn¨p IfbWw. Asñ¦nð Ah dºÀssXIfpsS hfÀ¨ apcSn¸n¡pw. IfIfpsSbpw dºÀssXIfpsSbpw thcpIÄ Iq«n¸nWªp InS¡póXpsImïv IfIÄ hepXmbn¡gnªv ]dns¨Sp¯mð dºÀssXIfpsS sNdnb thcpIÄ¡v \miapïmIpw. \S¸mXbnð hfcpó IfIsf ]dn¨p IfbpItbm If\min\n D]tbmKn¨v \in¸n¡pItbm sN¿mw.

IqSIfnð hfcpó sNSnIsf ]eXcw tcmK§fpw IoS§fpw B{Ian¡mdpïv. tcmK§fnð {][m\ambh Iq¼pNobð, s]mSn¡panÄ, Ce¸pÅn, ]£n¡®v ChbmWv. Iq¼pNobð XSbphm³ t_mÀtUman{inXw Xfn¡mw. s]mSn¡panÄ tcmKw hcmXnc¡m³ Iq¼neIfnð KÔIs¸mSn hnXdpItbm shůnð Ie¡n Xfn¡pItbm sN¿Ww. _mhnkvän³ Fó IpanÄ \min\n shůnð Ie¡n Xfn¨mepw tcmKw XSbmw. ]t£, sNehv IqSpXemWv. _mhnkvän\pw KÔIhpw HónShn« Ahkc§fnð D]tbmKn¨mð IqSpXð ^e{]Zambncn¡pw. Bhiy¯n\v XWenñm¯ Øe§fnemWv ]£n¡®vtcmKhpw Ce¸pÅntcmKhpw IqSpXembn ImWs¸SpóXv. XWð \ðIpIbmsW¦nð CXv Ipdbpw. t_mÀtUman{inXw, C³tUm^nð, _mhnkvän³ Fóo IpanÄ \min\nIÄ Xfn¨pw Cu tcmK§sf XSbmsaóv dºÀt_mÀUv \nÀt±in¡póp. ið¡{]mWn, aoenap« ChbmWv IqSpIfnse sNSnIsf B{Ian¡pó {][m\ IoS§Ä. aem¯ntbm¬ XpS§nb HmÀKmt\mt^mkv^dkv IoS\min\nIÄ D]tbmKn¨mð ChbpsS D]{Zhw Hgnhm¡mw.

t]mfn¯o³ IqSss¯IfpsS taò

IqSssXIÄ¡v km[mcW H«pssX¡pänItf¡mÄ ]e taòIfpapïv. IqSssXIÄ¡v hfÀóp hnIkn¨ thcp]Sew DÅXpsImïv km[mcW H«pIpänItf¡mÄ s]s«óv a®nð ]nSn¨pIn«pw. IqSssXIÄ D]tbmKn¨mð Ipgnt¡Sv Ipdhmbncn¡pw. {]XnIqe ImemhØsb AXnPohn¡phm\pÅ Ignhv C¯cw sNSnIÄ¡v s]mXpth IqSpXemWv. IqSmsX ssXIÄ thK¯nð hfcpIbpw t\cs¯Xsó Sm¸p sN¿m\pÅ h®w F¯pIbpw sN¿pw. Fñm ac§fpw Htc {]mbapÅhbmbXpsImïv hfÀ¨bpsS Imcy¯nð sFIcq]yapïmbncn¡pw. AXpsImïv IqSpXð ac§fnð Htc kabw Sm¸nMv XpS§m³ Ignbpw. CXnsâ ^eambn BZyhÀjw apXðXsó DbÀó DXv]mZ\w e`yamIpóp. ac§fpsS inJc§Ä (crown) Hcp hÀjw ap³t] ]ckv]cw kv]Àin¨v tXm«¯nð XWð \ðIpóXn\mð IfIfpsS hfÀ¨ \nb{´n¡s¸SpIbpw Xð^eambn If\nhmcW¯n\pÅ sNehpIÄ Ipdbv¡m³ km[n¡pIbpw sN¿póp. C§s\ ]e hn[amb taòIfpff t]mfn¯o³ IqSss¯IfmWv Cóv e`yamb hnhn[ cq]¯nepÅ \SoðhkvXp¡fnð h¨v Gähpw sa¨w.

Ipänbm¡nb H«pssXIÄ (Stumped buddings)

IqSss¯Isft¸mseXsó Ipänbm¡nb H«p ssXIfpw XhmcWbnðh¨v Hcp ]cn[nhsc hfÀó ssXIfmWv. CXn\mbn BZyw XhmcWIfnð km[mcWcoXnbnð _ÍvssXIÄ X¿mdm¡póp. ]dns¨Sp¡msX XhmcWbnðXsó \nÀ¯ns¡mïv AhbpsS Xïv H«p_Ín\v apIfnð h¨v apdn¨v IfbpIbpw _Íns\ hfcm\\phZn¡pIbpw sN¿póp. InfnÀ¸v Hcp \nÝnX Dbcwhsc hfÀópIgnbpt¼mÄ AhbpsS ]¨\ndapÅ `mK§Ä Fñmw apdn¨v amänbn«v ]dns¨Sp¯v tXm«¯nð \Spóp. CXmWv Ipänbm¡nb H«pssXIÄ.

Xïnsâ \ofa\pkcn¨v C¯cw ssXIsf cïp hn`mKambn Xncn¨n«pïv. 60 sk.ao. \ofapÅ sNdnb ssXIsf an\n Ìw]v (mini stump) Fópw 240 sk.ao. \ofapÅ henb ssXIsf amIvknÌw]v (maxi stump) Fópw ]dbpóp. Cu sNSnIfnð 240 sk.ao. Dbc¯nð \gvkdnbnð h¨v {Iu¬ _ÍnMv (crown budding) \S¯n B _Ív hfÀóp Ignbpt¼mÄ ]dns¨Sp¯v D]tbmKn¡pó {Xn`mK Ìw]pw Dïv.

X¿mdm¡póhn[w:

bYmhn[n X¿mdm¡nb XhmcWIfnð apf¸n¨ Ipcp \Spóp. an\nÌw]v X¿mdm¡m³ 60 sk.ao. x 60 sk.ao. Asñ¦nð 90 sk.ao. x 30 sk.ao. AIe¯nepw amIvkn Ìw]n\pw {Xn`mK Ìw]n\pw 90 sk.ao. x 90 sk.ao. Asñ¦nð 120 sk.ao. x 60 sk.ao. AIe¯nepamWv Ipcp \tSïXv. 4-5 amkw {]mbamIpt¼mÄ {Ko³ Ín§v \S¯póp. _Íp]nSn¨ ssXIfpsS Xïv _Ín\v 7 sk.ao. apIfnðh¨v apdn¨pIfªv _Ív InfnÀ¸n¡póp. InfnÀ¸p hfÀóphcpóX\pkcn¨v sNSnIÄ¡v thï ]cnNcW§Ä \S¯Ww. CXnð {][m\w hf{]tbmKamWv. 10:10:4:1.5 Fó A\p]mX¯nepÅ F³.]n.sI.Fw.Pn. hfan{inXamWv CXn\p \ðtIïXv. cïp amk¯nsemcn¡emWv hf{]tbmKw \St¯ïXv. BZys¯ hfanSoð Xïp apdn¨v Hcp amkw IgnªmWv \S¯póXv. BZys¯ {]mhiyw 20 {Kmanð XpS§n, Hmtcm {]mhiyhpw GItZiw 5 {Kmw hoXw hÀ²n¸n¨v 50 {Kmw hsc hfanSWsaómWv dºÀ t_mÀUnsâ \nÀt±iw. XpSÀópÅ XhWIfnð 50 {Kmw hoXw Øncambn CSmw.

CXpt]mse hfÀ¯pó sNSnIÄ GItZiw 5-6 amkw {]mbamIpt¼mÄ 100 sk.aoädne[nIw s]m¡¯nð hfcpw. Xïnð 60 sk.ao. Dbcw hsc Xhn«p\ndw Dïmbncn¡pw. Cu L«¯nð an\nÌw]v X¿mdm¡mw. Cu sNSnIsf Hcp hÀjwIqSn (BsI 18 amkw) \gvkdnbnð \nÀ¯pIbmsW¦nð GXmïv aqóp aoäÀ s]m¡¯nð hcpIbpw, 240 sk.ao. DbcwhscbpÅ sXmen¡v Xhn«p\ndw e`n¡pIbpw sN¿pw. Cu L«¯nemWv Ch D]tbmKn¨v amIvknÌw]v Dïm¡póXv. an\nÌw]v X¿mdm¡m\mbn ssXIÄ, ]dn¡m\pt±in¡póXnsâ ]¯p Znhkw ap¼v H«p _Ô¯nð \nóv 60 sk.ao. Dbc¯nð Hcp Ce¯«nsâ sXm«pXmsg h¨v XïpIÄ Hcp sNdnb hmfp]tbmKn¨v apdn¨pIfbpóp. Cu `mK¯v GsX¦nepw cmkkwbpàw (dºÀtIm«v, {Soknð Ch) apdnhpW¡m\mbn ]pc«pIbpw AtXmsSm¸w sNSnbpsS a®n\p apIfnepÅ `mK¯v \ñt]mse shÅ]qipIbpw sN¿Ww. ]¯pZnhk¯n\Iw sNSnbnepÅ _ÍpIÄ apfbv¡phm³ XpS§pw. _ÍpIÄ Ac sk.aoädnð IqSpXð hfcpóXn\v ap³]mbn sNSnIÄ ]dns¨Sp¯v D]tbmKn¡Ww. Asñ¦nð ssIImcyw sN¿pt¼mÄ apIpf§Ä¡v tISp]äm³ k²yXbpïv. ]dns¨Sp¡p óXn\mbn ssXbpsS Hcp hi¯mbn Xmbvthcnt\mSv tNÀópÅ a®v 60 sk.ao. Bg¯nð amänbn«v aqÀ¨bpÅ Hcp Aeh¦v D]tbmKn¨v Xmbvthcv 45þ-60 sk.ao. \of¯nðh¨v apdn¡póp. CXns\ hmepapdn¡ð Fóp ]dbpóp. henb ]¡thcpIÄ Dsï¦nð Ahbpw C§s\ apdn¡póXv \ñXmWv. XpSÀóv ssXIsf ]dns¨Sp¯v ]¡thcpIÄ 10-15 sk.ao. \of¯nð apdn¨pIfbpóp. C§s\ X¿mdm¡nb sNSnIsf \Sm\mbn D]tbmKn¡mw.

amIvknÌw]v X¿mdm¡ð

CXn\mbn BZyw hmepapdn¡ð \S¯póp. ssX ]dns¨Sp¡m\p t±in¡póXn\v AômgvN ap³]mWv CXp sNt¿ïXv. AXn\ptijw amänb a®v XncnsI Ipgnbnen«p aqSWw. ssXIfpsS aï apdn¡póXv ]dns¨Sp¡póXn\v GItZiw ]¯p Znhkw ap³]mWv. Hcp tKmhWntbm Ìqtfm D]tbmKn¨v 240 sk.ao. Dbc¯nð, Hcp Ce¯«n\v Xmsg, Xhn«p\ndapÅnS¯ph¨mWv CXp sN¿póXv. CXn\mbn ssXIÄ hfbv¡cpXv. aï apdn¨Xn\p tijw apdn]mSnð apdnhpW§phm\pÅ hkvXp ]pc«pIbpw sNSn apgph³ shÅ ]qipIbpw sN¿Ww. GXm\pw Znhkw Ignªv _ÍpIÄ GItZiw Ac sk.ao. hfÀópIgnbpt¼mÄ sNSnIÄ ]dns¨Sp¯v ]¡thcpIÄ 10-15 sk.ao. \of¯nð apdn¨pIfªtijw \Sm\p]tbmKn¡mw.

{Xn`mK Ìw]v X¿mdm¡ð

CXn\mbn sNSnIfpsS Xïn\v 240 sk. aoädn\p apIfnð \ofwhbv¡pIbpw Gähpw apIfnes¯ X«nepÅ CeIÄ \ñXpt]mse aqs¸¯pIbpw sN¿pó AhØbnð, apIfnes¯ cïp X«v CeIfpsS CSbnembn {Ko³ _ÍpIÄ D]tbmKn¨v {Iu¬ _ÍnMv \S¯póp. Cu _Ív ]nSn¨pIgnbpt¼mÄ AXn\v 7-8 sk.ao. apIfnðh¨v ssXbpsS aï apdn¡póp. {Iu¬ _Ív hfÀóv 4-5 X«v CeIÄ DïmIpIbpw cïmas¯ X«v CehscbpÅ Xïn\v Xhn«p\ndw hcnIbpw sNbvXtijw thïhn[w ]dn¨v Hcp¡n X¿mdm¡nbmð {Xn`mK Ìw]v BIpw. Ipänbm¡nb H«pssXIÄ t]mfn¯o³ IqSss¯IÄt]mse hfÀ¨ {]m]n¨ sNSnIfmbXn\mð IqSpXð DuÀÖkzeambn hfcpIbpw thK¯nð Sm¸psN¿m\pÅ h®sa¯pIbpw sN¿pw.

Ipänbm¡nb IqSss¯IÄ (core stumps)

BZyambn ctïm aqtóm X«v CeIfpÅ IqSss¯IÄ 50 sk.ao. x 25 sk.ao. hen¸hpw, 560 tKPv I\hpapÅ t]mfn¯o³ IqSpIfnð km[mcWt]mse hfÀ¯nsbSp¡póp. Chbnð \nópw thcp]Sew \ómbn hfÀóv IqSbnse a®ns\ \ñXpt]mse _Ôn¨v \nÀ¯pó ssXIsf XncsªSp¡póp. ChbpsS IqSnsâ ASn`mKw apdn¨pamäWw. Xmbvthcv a¬I«bpsS ASn`mK¯v Npcpïncn¡póXmbnIïmð B `mKhpw apdn¨pIfbpóp. Cu sNSnIsf ]nóoSv XhmcWbnse Im\Ifnð IqtSmSpIqSn \Spóp. amIvknÌw]n\p kzoIcnt¡ï AIewXsóbmWv CXn\pw kzoIcnt¡ïXv. IqSnsâ apIÄ`mKs¯ 8 sk.ao. `mKw a®n\v apIfnð \n𡯡hn[amWv Ah \tSïXv. sNSnIÄ hfÀóv Nph«nð\nóv 2.4 ao. Dbcwhsc Xïn\v Xhn«p\ndw ssIhcpt¼mÄ tXm«¯nte¡v amän \Smw. AXn\mbn AhbpsS Xïv 2.4 ao. Dbc¯nðh¨v apdn¡pIbpw apdn]mSn\v thï kwc£Ww \ðIpIbpw Xïnð shÅ]qipIbpw thWw. amIvknÌw]nsâ Imcy¯nð sN¿póXpt]msebmWv CsXñmw sNt¿ïXv. aï apdn¨v ]¯pZnhk¯n\Iw sNSnIÄ tXm«¯nte¡v amän \SpI. Asñ¦nð aïapdn¨ ssXIÄ IqSpXð \mÄ \nÀ¯pIbpw Ahbnð\nópw DïmIpó Hcp InfnÀ¸v cïp X«v CeIÄ Dev]mZn¸n¡póXn\v A\phZn¡pIbpw sN¿pI. cïmas¯ X«v Ce aq¯pIgnbpt¼mgmWv Ahsb tXm«¯nte¡v amän \tSïXv. ssXIÄ Cf¡nsbSp¡póXn\v ap³]mbn hmepapdn¡ð \S¯pIbpw XpSÀóv sNSnIÄ IqtSmSpIqSn tXm«¯nte¡v amän IqSss¯IÄ \SpóXpt]mse IpgnIfnð \SpIbpw sN¿póp. \ñXpt]mse hfÀóp hnImkw {]m]n¨ Hcp thcp]Sew DÅXpsImïv Cu sNSnIÄ IqSss¯IÄt]mse \njv{]bmkw thcp]nSn¨v hfcpóp. Ipänbm¡nb H«pssXIÄ \SpóXpaqeapïmIpó A]ISkm²yXIÄ A§s\ Hgnhm¡mw.

ssX¡pänIÄ (Seedling Stumps)

ssX¡pänIÄ X¿mdm¡póXn\v BZyambn InfnÀ¸n¨ Ipcp ssX¯hmcWIfnð hfÀ¯nsbSp¡póp. GItZiw Hcp hÀjw {]mbamIpt¼mÄ മണ്ണു\nc¸nð\nópw 45 sk.ao. Dbcwhscsb¦nepw Xïn\p Xhn«p \ndapÅXpw \ñ DuÀÖkzeXbpÅXpamb sNSnIÄ ]dns¨Sp¡póp. AXn\ptijw Xhn«p\nd¯n\p apIfnepÅ ]¨¯ïv CeItfmSpIqSn apdn¨pIfbpóp. Xïnsâ Xhn«p\ndapÅ `mK¯nsâ \ofa\pkcn¨v 45 apXð 60 sk.ao. hsc \ofw \ne\nÀ¯nbmWv km[mcWambn Xïv apdn¡póXv. ]nóoSv Xmbvthcv 45þ-60 sk.ao. \of¯nepw ]¡thcpIÄ 8-þ-10 sk.ao. \of¯nepw apdn¨pIfbpóp. Pemwiw \jvSs¸SmXncn¡m\mbn Xïnsâ apdn]mSv DcpInb sagpInð ap¡Ww. C§s\ X¿mdm¡pó sNSnIfmWv ssX¡pänIÄ. H«pssX¡pänIÄ \SpóXpt]mse Chsb tXm«¯nð \Smw.

_lpt¢m¬ (poly clonal) hn¯nð\nópw X¿mdm¡pó ssX¡pänIÄ am{Xta \SpóXn\mbn dºÀt_mÀUv Ct¸mÄ A\phZn¨n«pÅp. \½psS ImemhØ¡v Gähpw A\ptbmPyambXv IqSIfnð hfÀ¯nsbSp¡pó ssXIfmWv. H«pssX¡pänIÄ apXembh A{X tbmPn¨Xñ. A\pIqeamb ImemhØm kmlNcy§fnð am{Xta A¯cw sNSnIÄ D]tbmKn¡mhq.

_oPachpw H«pachpw XmcXayw

_oPac§Ä¡pw H«pac§Ä¡pw X\Xmb ]e khntijXIfpw AtXmsSm¸w hyXykvXXIfpapïv. \Spó coXn, imJIfpsS LS\, DXv]mZ\£aX, tcmK{]Xntcm[iàn, ]«bpsSI\w, CesImgnbpó coXn Fón§s\ ]eImcy§fnepw _oPac§Ä X½nð hfsc A´capïv. AXn\mð tXm«¯nse Irjn ]WnIÄ sN¿m³ _p²nap«mWv. Fómð Ipdª ImewsImïv Ch Sm¸v sN¿m\pÅ hs®sa¯póp. ]«bv¡v \ñI\w DÅXn\mð Sm¸v sN¿m³ Ffp¸amWv. Fómð _oPac§Ä X½nð IdbpsS kz`mh¯nð hfsc A´capÅXn\mð Nne{]tXyI Bhiy§Ä¡v D]tbmKn¡m³ km[yañ.

AtX kabw, Hcp _oPac¯nð \nóp _Ín§v hgn hnIkn¸ns¨Sp¡pó ssXIsfbmWv t¢m¬ Fóp ]dbpóXv. hfÀ¨, DXv]mZ\tijn, IdbpsS khntijXIÄ, tcmK{]Xntcm[ iàn Fóo hnhn[ kz`mh§fpsS Imcy¯nð Htc t¢mWnðs¸« ac§Ä¡v sFIcq]yapïmbncn¡pw. ISp¸w IqSnb Sm¸nwKv coXnIsf AXnPohn¡\pÅ Ignhv, XmcXtay\ Ipdª tXmXnepÅ ]«ac¸v XpS§nbhbpw H«pac§fpsS KpW§fmWv. Hcp t¢mWnepÅ Fñm ac§fptSbpw ]mð, \nd¯nepw kz`mh¯nepw kam\ KpW§tfmSp IqSnbXmbXpsImïv dºÀ DXv]ó \nÀ½mW¯nð hfsc {]tbmP\IcamIpóp. ac§fpsS kz`mh§Ä X½nð sFIcq]y apÅXn\mð tcmK{]Xntcm[ \S]SnIÄ kzoIcn¡m\pw aäpw Ffp¸amWv. Htc t¢mWnðs¸« ac§fpsS DXv]mZ\£aXbpw GXmïv Hcpt]msebmbncn¡pw. C¡mcW§fmð t¢mWpIfmWv \Soen\v D¯aw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല