ബുധന്‍ , ജൂലൈ 8, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

hf{]tbmKw

hf{]tbmKw {][m\ambpw aqópL«§fnemWv thïXv. XhmcW Xe¯nepw, sNdnb ac§Ä, henb ac§Ä Fóo L«§fnepw hf{]tbmK¯nð hyXykvXX ]peÀt¯ïXmWv.

hn¯v XhmcWXe¯nð

hn¯p XhmcW¡pÅ XS§Ä X¿mdm¡pt¼mÄ \qdv NXpc{iaoädn\v 25 In. {Kmw It¼mÌpw, 3.5 In. {Kmw tdm¡v t^mkvt^äpw ASnhfambn tNÀ¯v a®pambn Cf¡n tbmPn¸n¡Ww. hn¯v \«v 6þ8 BgvN Ignªv slÎdn\v 2500 In.{Kmw Fó tXmXnð (AXmbXv 100 NXpc{iaoädn\v 25 In. {Kmw) tNÀ¯psImSp¡Ww. tað¸dª an{inXw 100 In. {Kmw X¿mdm¡póXn\v 48.5 In. {Kmw AtamWnbw kÄt^äv (20.6% N) Asñ¦nð 2 In.{Kmw bqdnb (46% N), 34.5 In.{Kmw tdm¡v t^mkvt^äv (29% P2O5) 7 In.{Kmw ayqdntbäv Hm^v s]m«mjv (60% K2O) 10 In.{Kmw amáojyw kÄt^äv (16% MgO) Asñ¦nð 4 In. {Kmw amáskäv (40% MnO2) Fónhbpw BhiyamWv. GsX¦nepw ^nñÀ tNÀ¯p an{inXw 100 In. {Kmw B¡Ww.

H«pI¼v t\gvkdn L«¯nð

dºÀ t_mÀUv \nÀt±in¨ hf{]tbmKa\pkcn¨v t\gvkdn X¿mdm¡pt¼mÄ slIvSsdmón\v 150 In. {Kmw AXmbXv 100 NXpc{iaoädn\v 1.5 In. {Kmw Fó tXmXnð s]mSn¨ t^mkvt^äv ASnhfambn tNÀ¡Ww.

sNSn Hón\v 250 {Kmw NPKMg an{inXw (10:10:4:1.5 Fó tXmXnð) cïp {]mhiyambn _ÍvhpUnsâ BZy hnfbv¡v \ðIWw. BZy KUp _Íp sNbvX ssXIÄ \«v 2þ3 amk¯n\p tijhpw (tXm«¯nð Xsó _ÍnwKv \S¯nbXmsW¦nð sIm¼v sh«nbXn\p tijhpw) cïmw KUp \«v 8þ9 amk¯n\v tijhpw tNÀ¡mw.

cïmw hÀjw apXð _UvI¼v apdn¨v cïp aqóp amk§Ä¡p tijw sNSn Hón\v 125 {Kmw hoXw 10 : 10 : 4 : 1.5 Fó NPKMg hfan{inXw sNSn Hón\v 125 {Kmw hoXw \evtIïXmWv.

{]mbamIm¯ dºÀ ac§Ä¡v

image4

dºÀ ac§Ä \Spó kab¯v Hmtcm Ipgnbnepw It¼mtÌm \ñXpt]mse AgpIns¸mSnª Imenhftam 12 In. {Kmw hoXhpw IpgnIÄaqSpó kab¯v tdm¡vt^mkvt^äv 175 {Kmapw tNÀt¡ïXmWv.

dºÀ ac§Ä¡v BZys¯ \mephÀjw hsc 10 : 10 : 4 : 1.5 Fó NPKMg hf an{inXw sNSnsbmón\v 225, 450, 450, 550, 550, 450, 450 {Kmw hoXw \«v 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39 Fón§s\ amkamIpt¼mÄ {Iaambn tNÀ¯p sImSp¡Ww.

Aôp hÀjw apXð Sm¸nwKv XpS§póXp hsc BhcWhnfbpÅXpw ]pXbpÅXpamb tXm«§fnð 12:12:12 Fó A\p]mX¯nepÅ NPK an{inXw slIvSdn\v 125 In.{Kmw bqdnb, 54 In.{Kmw tdm¡v t^mkv t^äv, 20 In.{Kmw ayqdntbäv Hm^v s]m«mjv Fónh thïnhcpw. BhcW hnfbpw ]pXbpw Cñm¯ tXm«§fnð hfÀ¨bpsS BZyL«§fnð 15 : 10 : 6 : Fó hf an{inXw slIvSdn\v 200 In.{Kmw hoXw G{]nð þ tabv, sk]väw_À þ HIvtSm_À amk§fnð tNÀ¡mw. Cu an{inXapïm¡póXn\v 33 In.{Kmw bqdnb, 50 In.{Kmw tdm¡v t^mkvt^äv, 10 In.{Kmw ayqdntbäv Hm^v s]m«mjv, 7 In.{Kmw ^nñÀ Fónh tNÀ¯mð aXnbmIpw.

Sm¸n§nepÅ ac§Ä

Sm¸nMv L«¯nepÅ ac§Ä¡v tXm«¯nse a®pw Cebpw ]cntim[n¨p In«pó ^e§sf ASnØm\am¡nbpÅ hf{]tbmKamWv D¯aw. Fómð CXv km²yamIpónsñ¦nð 10:10:10 Fó A\p]mX¯nepÅ hfan{inXw slIvSdn\v 300 In.{Kmw hoXtam Asñ¦nð acsamón\v 900 {Kmw Fó tXmXntem hÀj¯nsemcn¡ð G{]nðþsabntem Asñ¦nð G{]nðþsabv, sk]väw_ÀþHIvtSm_À Fón§s\ cïp XhWbmtbm \evImw. Cu an{inX¯nsâ 100 In.{Kmw Dïm¡póXn\v 22 In.{Kmw bqdnb, 50 In.{Kmw tdm¡v t^mkvt^äv, 17 In.{Kmw ayqdntbäv Hm^v s]m«mjv, 11 In.{Kmw ^nñÀ Fónh thïn hcpw. tað¸dª an{inX¯n\v ]Icw dºÀ t_mÀUv \nÀt±in¡póXv 15:15:15, 17:17:17 Asñ¦nð 19:19:19 Fóo NPK tIm¹Ivkv hf§fpw bYm{Iaw slIvSdn\v 200, 175, 160 In.{Kmw hoXhpw D]tbmKn¡msaómWv. 150 In.{Kmw Atamt^mkv (20:20) 50 In.{Kmw ayqdntbäv Hm^v s]m«mjpambn tNÀ¯p D]tbmKn¡mhpóXmWv. CXn\pÅ kuIcyw tIm«bs¯ dºÀ KthjW C³Ìnäyq«nepw, ASqÀ, Imªnc¸Ån, ]mem, apÆmäp]pg, XrÈqÀ, tImgnt¡mSv, s\Spa§mSv FónhnS§nepÅ taJem ]cntim[\ imeIfnepw Dïv.

sk]väw_ÀþHIvtSm_À amk§fnð aáojy¯nsâ A`mhw aqew Ce sRc¼pIfnð aªfn¸v ImWpó ac§Ä¡v slIvSsdmón\v 50 In.{Kmw hoXw atájyw kÄt^äv (hymhkmbnI D]tbmK¯n\pÅXv) tNÀ¯p sImSp¡Ww. NPK hf§Ä¡p ]pdtabmWnXv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല