വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

XhmcW X¿mdm¡ð

Ipdªkabw sImïv \ñ BtcmKyhpw hfÀ¨bpapÅ dºÀ ssXIÄ Ipdª Nnehnð hfÀ¯nsbSp¡póXn\v XhmcW A\ptbmPyamWv.

hn¯v apf¸n¡póXn\pw, _ÍpsNbvX sNSnIfpw AXn\pÅ ssXIfpw hfÀ¯nsbSp¡póXn\pamWv XhmcW D]tbmKn¡póXv. hfhpw shÅhpw \ðIpóXn\v kuIcyapïmI¯¡hn[w CSbnð Øew hn«v kuIcy{]Zamb\of¯nð, 60þ120 sk.ao. hoXnbnð XS§Ä FSp¡Ww. \Soð hkvXp¡fpsS C\a\pkcn¨v CSbIe¯nð hyXymkw hcpw.

ssX¡pänIÄ : 23 $ 23 , 30 $ 30 Asñ¦nð 34 $ 20 sk.ao.
H«p ssX¡pänIÄ : 30 $ 30 sk.ao
Ipänbm¡nb H«p ssX¡pänIÄ : 60 $ 60 sk.ao
H«pI¼v t\gvkdn : 90 $ 90 sk.ao. Asñ¦nð 60 $ 120 sk.ao.

ssXIÄ¡v BtcmKyw \ne\nÀ¯m\pw tcmK{]Xntcm[¯n\pw imkv{Xobamb ]cnNcW§Ä bYmkabw sN¿Ww. Chbnð {][m\s¸«h IfsbSp¡ð, hf{]tbmKw, th\ð¡me kwc£Ww, tcmK{]Xntcm[ \S]SnIÄ, IoS§fnð \nópÅ kwc£Ww XpS§nbhbmWv.

H«pI¼v \gvkdn

H«pI¼nð\nómWv _Ín§v (budding) \S¯m³ Bhiyamb _ÍpIÄ tiJcn¡póXv. H«pI¼pIÄ Dð¸mZn¸n¡\mbn {]tXyIw X¿mdm¡pó XhmcWIÄ (nursery) BWv H«pI¼p \gvkdnIÄ. ]¨ H«pI¼pIÄ Dð¸mZn¸n¡pó \gvkdnIsf ]¨ H«pI¼v XhmcW (green bud shoot nursery) Fópw Xhn«v H«pI¼pIÄ Dð¸mZn¸n¡pó \gvkdnIsf Xhn«v H«pI¼v XhmcWIsfópw ]dbpóp.

XhmcW X¿mdm¡póXn\v Øew BZyambn 45þ60 sk.ao. Bg¯nð Inf¨p hr¯nbm¡Ww. ]nóoSv ASnhfambn tdmIv t^mkvt^äv C«v a®pambn tNÀ¯nf¡Ww. \qdp NXpc{iaoädn\v Hóc Intem{Kmw tdm¡v t^mkvt^ämWv dºÀ t_mÀUnsâ ip]mÀi. ssPhmwiw Xosc Ipdª a®msW¦nð ]¯p Intem{Kmw It¼mÌpw IqSn tNÀ¡Ww.

A[nIw NcnhpÅ Øe§fnð `qan X«pIfmbn Xncn¨v XS§Ä FSp¯Xn\p tijta ssXIÄ \Smhq. IqSssXItfm (polybag plant) H«pssX¡pänItfm (budded stump) 90 sk.ao. x 60 sk.ao., 120sk.ao. x 60 sk.ao., 120 sk.ao. x 90 sk.ao., 90 sk.ao. x 90 sk.ao. FónhbntesX¦nepw Hcp AIe¯nð \SWw. sNSnIÄ X½nð \ñ AIeapsï¦nð Hmtcm sNSnbnð \nópw IqSpXð H«pI¼p e`n¡pw.

]e t¢mWpIÄ \SpIbmsW¦nð Hmtcmópw hyXykvX Øe§fnð \SpIbpw t]scgpXnb t_mÀUpIÄ Øm]n¡pIbpw thWw. Hcp ImcWhimepw ]e t¢mWpIÄ CSIeÀ¯n \ScpXv. H«pssX¡pänIfpsS H«p_Ív am{Xta InfnÀ¡m³ A\phZn¡mhq. aqehr´¯nð \nópw hcpó InfnÀ¸pIÄ \in¸n¨pIfbWw. sNSnIÄ hepXmIpt¼mÄ imJIÄ DïmIpIbmsW¦nð Ah A¸t¸mÄ \o¡n¡fªv Hä¯Snbmbn hfÀt¯ïXmWv. sNSnIfpsS sFIcq]yw \ne\nÀ¯m³ CXp klmbn¡pw.

ssXIfpsS icnbmb hfÀ¨¡v hf{]tbmKw BhiyamWv. F³.]n.sI.Fw.Pn. hf an{inXamWv km[mcWbmbn CXn\p]tbmKn¡póXv. CXv {]XnhÀjw Hmtcm sNSn¡pw 125 {Kmw hoXw \ðIWw. ImehÀj¡me¯v ssXIÄ \«Xn\ptijw XpemhÀj¡me¯mWv BZys¯ hf{]tbmKw \St¯ïXv. cïmw hÀjw ImehÀj¡me¯v hfanSoð A\phÀ ¯n¡mw. XpSÀópÅ hÀj§fnð H«pI¼v apdns¨Sp¯v Ignªv cïpaqóp amk§Ä¡ptijamWv hfw CtSïXv. H«pI¼pv apdns¨Sp¡póXn\v sXm«pap³]pw ]n³]pw hfw tNÀ¡cpXv. I¼v apdn¡póXn\v cïp amkw ap³s]¦nepw hfw {]tbmKn¨ncn¡Ww. H«pI¼v apdns¨Sp¯p IgnªbpSs\ hfan«mð Bhiyanñm¯ [mcmfw InfnÀ¸pIÄ sNSnbnepïmIpw. sNSnbnð \nópw 8 sk.ao. F¦nepw AIsebmbn sNSn¡p Npäpw hr¯mIrXnbnemWv hfantSïXv. cïp \ncbnepÅ sNSnIfpsS a[y`mK¯mbn \of¯nð hfanSpó coXnbpw Dïv. th\ð¡me¯pÅ PetkN\w Nhdpshbv¡ð, tcmK IoS {]Xntcm[ \S]SnIÄ Fónh bYmImew sN¿Ww. Hmtcm sNSnbptSbpw kao]¯v Hcp I¼p\m«n sNdnb H«pI¼ns\ AtXmSp tNÀ¯p _Ôn¡Ww. NW\qð, ¹mÌn¡v NcSv apXemb amÀ±hapÅ NcSpIfmWv CXn\mbn D]tbmKnt¡ïXv. sI«v H«pI¼nð apdpInbncpómð I¼n\p h®w hbv¡pt¼mÄ NcSv AXn\pÅnembn I¼v HSnªpt]mIm³ km²yXbpïv. AXpt]mseXsó H«pI¼pw, Xm§pw ]ckv]cw kv]Àin¨ncn¡pó coXnbnepw sI«cpXv. A§s\bmbmð Imänð Xm§pI¼pambn Iq«nbpcªv ]«bv¡v tISphcpw. NcSnsâ Hcäw H«pI¼nð Ab¨psI«pIbpw atä A{Kw Xm§pI¼nð _eambn sI«nbpd¸n¡pIbpamWv km[mcWambn sN¿póXv.

\ñ hfÀ¨bpÅ Hcp H«pI¼p sNSnbnð\nóv BZyhÀjw Hcp aoäÀ Xhn«v H«pI¼v e`n¡pw. cïmw hÀjw apXð {]XnhÀje`yX ctïm aqtóm aoäÀ Bbn hÀ²n¡pw. H«p_Ív \njv{]bmkw s]mfnbpó AhØbnemWv H«pI¼pIÄ apdns¨Spt¡ïXv. AXn\mbn H«pI¼nsâ NphSp`mKs¯ sXmen Aev]w s]mfnbpt¼mÄ ]« \ómbn s]mfnªphcpóXmbn Iïmð B I¼pIÄ tiJcn¡mw. I¼nsâ Xhn«p\ndapÅXpw Ce s]mgnªXpamb `mKamWv H«pI¼mbn D]tbmKn¡póXv. {]`mXkab¯v, I¼v apdns¨Sp¡póXmWv \ñXv. D¨kab¯v shbnteäv hmSn\nð¡pt¼mÄ tiJcn¡póXv \óñ. NphSp`mK¯p\nóv GItZiw 15 sk.ao. apIfnðh¨v hmfpsImïv Adp¯mWv H«pI¼v tiJcn¡póXv. apdn¨pIgnªmepSs\ sNSnbnse apdn]mSnð apdnhpW¡m³ klmbn¡pó GsX¦nepw hkvXphmWv ]pc«pósX¦nð shbnteäv AhnSw s]mÅnt¸mImXncn¡m\mbn shfp¸p\ndapÅ Fs´¦nepw (Ip½mbw) AXn\p ]pdsabpw ]pc«Ww.

apdns¨Sp¯ H«pI¼v kuIcymÀ°w Hcp aoäÀ \ofapÅ IjW§fm¡n apdn¨mWv D]tbmKn¡póXv. Hcp aoäÀ I¼nð 1520 _ÍpIÄ ImWpw. Ce sImgnªpïmb ]mSnsâ sXm«papIfnembn kq£vaamb apgIÄ ImWs¸Spóp. A{K§Ä DcpInb sagpInð ap¡n apdn]mSnðIqSn Pemwiw \ãs¸SmsX XSbpIbpw AtXmsSm¸w Hmtcm I¼pw hmgt¸mf, \\ª Nm¡v, NIncn Fónhbnð GsX¦nepw sImïv s]mXnbpIbpw sNbvXmð H«pI¼v aqóp Znhkw hsc tISphcmsX kq£n¡mw. Hmtcm IjWw H«pI¼pw Zzmc§fpÅ t]mfn¯o³ joäpsImïv s]mXnª Xn\ptijw \\ª Ad¡s¸mSn Asñ¦nð NIncnbpambn CSIeÀ¯n s]«nbnð kq£n¨ph¨mð ]¯p]Xn\mep Znhkwhsc tISp]ämXncn¡pw.

]¨ H«pI¼v \gvkdn (Green bud shoot nursery)

Xhn«v H«pI¼v sNSnIfnð \nópXsóbmWv ]¨H«pI¼v sNSnIÄ cq]s¸Sp¯nsbSp¡póXv. AXn\mbn sNSnIÄ IqSpXð AIe¯nð \«phfÀ¯Ww. 1 ao x 1ao. Asñ¦nð 90 sk.ao x 90sk.ao. Fóo AIe§fmWv A\ptbmPyw. sNSnIÄ \ñXpt]mse thcp]nSn¡pIbpw Xïv 75 sk.ao. Dbcwhsc Xhn«p\ndw BIpIbpw sN¿pt¼mgmWv Ahsb ]¨ H«pI¼v sNSnbm¡n amäm\pÅ {]hÀ¯\§Ä XpSt§ïXv. BZyambn Xïv 75 sk.ao. Dbc¯nðh¨v apdn¨pIfbpIbpw apdn]mSn\v kwc£Ww \ðIpIbpw thWw. apdn¨Xnsâ Xmsg\nóv imJIÄ InfnÀ¯phcpw. Ahbnð \ñ DuÀÖkzeXbpÅ \mesô®w ]e Øm\§fnembn \nÀ¯nbn«v _m¡nbpÅh apdn¨p\o¡Ww. Cu imJIÄ hfÀóv GItZiw 15 k.ao. \of¯nð Xhn«p\ndw hcpt¼mÄ B `mK¯n\v sXm«papIfnðh¨v hoïpw apdn¡Ww. Hmtcm I¼nð\nópw \ñ BtcmKyapÅ ctïm aqtóm imJIÄ hoXw hfÀ¯nsbSp¡Ww. Cu imJIÄ FñmwIqSn sNSn¡v sam¯¯nð Hcp Ipäns¨SnbpsS BIrXn \ðIpw. CXmWv ]¨ H«pI¼p sNSn (green bud shoot plant/source bush). imJIfnð 6þ8 BgvNIÄsImïv HcpX«v CeIÄ Dïmbn¡gnªncn¡pw. Cu L«¯nemWv I¼pIÄ tiJcnt¡ïXv.

Nph«nð \nópw cïp aqóp skâoaoäÀ apIfnðh¨v aqÀ¨bpÅ I¯n sImïv apdn¨mWv I¼pIÄ tiJcnt¡ïXv. DSs\Xsó I¼nsâ CebpÅ `mKw apdn¨pIfbWw. Cebnñm¯ `mKw am{Xta D]tbmKn¡mhq. CXmWv ]¨ H«pI¼v. Hcp I¼nð aqóp apXð Aôphsc I¼p apdns¨Sp¯p Ignbpt¼mÄ Ahtijn¡pó Ipänbnð\nóv Hmtcm InfnÀ¸pIÄ hoXw hfÀ¯n 6þ8 BgvNIÄ Ignbpt¼mÄ hoïpw Ah apdns¨Sp¡mw. A§s\ Hcp sNSnbnð\nópw Hcp hÀjw ]e {]mhiyw I¼pIÄ tiJcn¡mw. ]¨ H«pI¼pIÄ Xosc Cf¸ambXp sImïv thK¯nð hmSnt¸mIpw. AXp sImïv cmhnse apdns¨Sp¡pó I¼pIÄ AópXsó D]tbmKn¡Ww. \\ª Nm¡nð s]mXntªm, ]có ]m{X¯nð shÅsaSp¯v AXnent«m BWv Ah sImïp\St¡ïXv. cï{K§fpw DcpInb sagpInð ap¡nbn«v \\ª Ad¡s¸mSnbnð kq£n¨mð AômdpZnhkt¯¡v ]¨ H«pI¼v henb tISpIqSmXncn¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല