വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

ImemhØbpw a®pw

NqSpw CuÀ¸hpapÅXpw henb Gä¡pd¨nenñm¯ iotXmjvWmhØtbmSpIqSnbXpw, {]XnhÀjw 200 sk. aoädnð IpdbmsX ag e`n¡póXpamb Øe§fmWv dºdnsâ hfÀ¨bv¡v Gähpw tbmPn¨Xv. kap{Z\nc¸nð \nópw 500 aoädne[nIw Dbcanñm¯ Øe§fmWv dºÀ Irjn¡v A\ptbmPyw. \ñ \oÀhmÀ¨bpÅXpw Hcp aoäsd¦nepw BgapÅXpamb sh«pIð (laterite) {]tZiamWv dºÀ Irjn¡\ptbmPyambXv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല