ബുധന്‍ , ജൂലൈ 8, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

Sm¸nwKv

dºÀac¯nsâ sXmen Sm¸v sNbvsXSp¡pó dºÀ]memWv {][m\ Dð]ów. ]mð¡pgepIfnð ImWpó Idbnð 30þ40 iXam\w dºÀ IWnI cq]¯nð AS§nbn«pïv.

image9

ssXIÄ \«p ]nSn¸n¨pïmb ac§fnð 50 sk.ao Dbc¯nð BO1, ]m\en\v 55 sk.aoädpw ]nóoSpÅ ]m\epIÄ¡v 100 sk.aoädpw h®amWv km[mcW IW¡v.

_Ípac§fmsW¦nð H«p kÔnbnð \nópw 125 sk. ao Dbc¯nð 50 sk. ao h®apïmIpóXmWv Sm¸nwKv XpS§m\pÅ am\ZWvUw.

Sm¸v sN¿póXn\pÅ kuIcyw, Imcy£aX, BZmbw Fónh ]cnKWn¡pt¼mÄ Sm¸nwKv Bcw`n¡póXn\v tXm«¯nepÅ 70% ac§sf¦nepw \nÝnX h®w F¯nbncn¡pw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല