ശനി, ജൂണ്‍ 6, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

\Soð coXn

Pq¬ þ Pqsse amk§fmWv dºÀ ssXIÄ \Soen\v D¯aw. a®v kwc£W¯n\v Bhiyamb \S]SnIÄ kzoIcn¨v hÀjIme§fnse as®men¸v \nb{´nt¡ïXmWv. Hcp slIvSdnð 450 apXð 500 hsc dºÀ ssXIfmWv dºÀ t_mÀUv ip]mÀi sNbvXn«pÅXv.

75 $ 75 $ 75 sk.ao. hep¸¯nð IpgnsbSp¯v ssXIÄ \Smw. IpgnsbSp¡pt¼mÄ tað a®v Hcp `mK¯pw ASna®v adp`mK¯pw CSm³ {i²n¡Ww. hfw tað a®mbn IeÀ¯n 20 sk.ao.I\¯nð Ipgn \ndbv¡mw.

image3

hnhn[ \Soð coXnIÄ

  1. hn¯v t\cn«v \Spó coXn \½psS cmPy¯v \nehnenñ.
  2. ssXIpänIÄ : XhmcWbnð hfÀ¯nsbSp¯ ssXIÄ tXm«¯nð ]dn¨p \Spó coXnbmWnXv. ssXIÄ ]dn¨p \SpóXn\p ap¼v \ne¯p \nópw 45 þ 60 sk.ao.hsc apIfnð sh¨v sNcn¨v apdn¨v ssXIpänIfm¡póp.
  3. IqSss¯IÄ : cïp Xc¯nemWv C¯cw ssXIÄ Dïm¡póXv.
  4. F. t]mfn¯o³ IqSpIfnð hn¯v apf¸n¨v Ahbnð ]nóoSv {Ko³ _Ín§v \S¯n tXm«¯nð \Spóp.

    _n. {Ko³ _Ín§v \S¯nb I¼pIÄ t]mfn¯o³ IqSpIfnð hfÀ¯n Irjn Øet¯bv¡v amäpóp.

    tað]dª cïpcoXnbnepw sNSnIfnð 2þ3 \nc apXð 6þ7 \nc hsc CeIÄ hómð ]dn¨p\Smw.

  5. XhmcWbnð \«phfÀ¯nb H«pssXIpänIÄ ssXIÄ _Ín§n\p tijw H«pkÔn¡v 8 sk.ao. apIfnð sh¨v apdn¨v amäpóp. ]óoSv ]dn¨p \Spóp.
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല