വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

If\nb{´Ww : dºÀ tXm«§fnð D]tbmKn¡pó If\min\nIÄ

km[mcWbmbn dºÀ tXm«§fnð Iïphcpó IfIÄ I½yqWnÌv ]¨, ]q¨hme³ ]pñv, ]qs¨Sn, sXm«mhmSn, ZÀ` FónhbmWv. hfÀ¨bpsS BZyL«§fnð IfIsf \nb{´n¡póXn\v Gähpw \ñamÀ¤w \new ]än hfcpó BhcW hnfIÄ Irjn sN¿póXmWv. ssI sImïpw ]Wnbmbp[§Ä D]tbmKn¨pw IfIsf \in¸n¡póXn\v ]pdsa Nne cmkhkvXp¡Ä sImïpw Hcp ]cn[nhsc IfIsf \in¸n¡mw.

image1

IfIÄ apf¨p hcpó L«¯nð \in¸n¡m³ dºÀ t_mÀUv \nÀt±in¨n«pÅ If\min\n ssUbqtdm¬ Wv.

sNSnbpsS hfÀ¨bpsS hnhn[ L«§fnð IfIsf \in¸n¡m³ tijnbpÅh þ 2, 4þD ss¥t^mtkäv FónhbmWv. Fómð `qcn`mKw If\min\nIfpw BhcW hnfIÄ¡v tZmjw sN¿psaóXp sImïv dºÀ \«ncn¡pó \nc¸pX«pIfnð am{Xta Ah D]tbmKn¡mhq.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല