വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

പരിപാലനം

സസ്യസംരക്ഷണം

രോഗങ്ങള്‍

AImenI Ce s]mgn¨nð

tcmKe£Ww:þ

sX¡p]Snªmd³ ImehÀjt¯msS ImbvIÄ AgpIm³ XpS§pw. ]nóoSv XfncneIÄ tcmKw _m[n¨v ]¨ \ndapÅt¸mtgm sN¼n¨v Nph¸v \ndw hóXn\p tijtam sImgnbpw.

CesR«pIfnð ImWpó Idp¯ ]mSnsâ a²y¯nð Hcp XpÅn Ddª Idbpw ImWmw.

\nhmcW amÀ¤§Ä

agbmcw`n¡póXn\v ap¼v Hcp ap³IcpXð Fó \nebnð t_mÀtUm an{inXw slIvSdn\v 3000 þ 4000 enäÀ Asñ¦nð F®bnð IeÀ¯nb sN¼v IpanÄ \min\nIÄ 30þ40 enäÀ tIm¸À HmIvknt¢mssdUv þ F® an{inXw slIvSdn\v 1:5 Fó A\p]mX¯nð tbmPn¸n¨Xv Xfn¡mw.

s]mSn¡panÄ

P\phcn apXð amÀ¨v hscbpÅ amk§fnð DïmIpó XfncpIfnemWv Cu tcmKw ImWpóXv. XfncpIÄ Nmc\ndw {]m]n¨v Npcpïv AcnIpIÄ DÅntebv¡v hfbpóp. ]nóoSv CeIÄ s]mgnªv inJc§fnð Ce¯ïpIÄ Nqept]mse Ahtijn¡pIbpw sN¿pw. {ItaW Chbpw s]mgnªv sNdp I¼pIÄ DW§n \in¡pw. aq¯ CeIfnð shŸmSpIÄ ImWmw. tcmKw _m[n¨ ]q¡fpw ImbvIfpw sImgnªp t]mIpw.

img

\nhmcW amÀ¤§Ä :

KÔIs¸mSn Asñ¦nð ImÀs_³Umknw (0.05%) cïmgvN CShn«v ssXIfnð Xfn¨psImSp¡Ww. hfÀ¨sb¯nb ac§fnð 7 apXð 14 Znhkw hsc CShn«v 3 apXð 6 XhW hsc acpóv {]tbmKnt¡ïnhcpw. Smð¡w ]uUÀ t]msebpÅ GsX¦nepw hkvXphpambn KÔIs¸mSn IeÀ¯nb (70 : 30) an{inXw Hcp slIvSdn\v 11þ13 In.{Kmw Fó tXmXnð Hmtcm XhWbpw hnXdn sImSp¡póXv ^e{]Zambncn¡pw.

]pÅn¡p¯v tcmKw

\hw_À þ sabv amk§fnð XhmcWIfnse sNSnIfnepw P\phcn þ sabv amk§fnð tXm«§fnepamWv Cu tcmKw ]ScpóXv. Xhn«p \nd¯nð AcnIpw Cfw \nd¯nð a²y`mKhpw DÅ henb ]pÅn¡p¯pIfmbmWv Cu tcmKw CeIfnð {]Xy£s¸SpóXv. {ItaW Cu ]pÅn¡p¯pIfpsS a²y`mKw {Zhn¨v ASÀóp t]mhpIbpw CeIfnð AhnShnsSbmbn Zzmc§Ä Ahtijn¡pIbpw sN¿pw. hfÀ¨sb¯nb ac§fnð Cfw ]¨\nd¯nepÅ XfncneIfmWv tcmK¯n\v hnt[bamIpóXv. Ce s]mgnbpóXpw sIm¼pW§póXpw tcmK_m[bpsS aäp e£W§fmWv.

tcmK{]Xntcm[w

amt¦msk_v (0.25%) ImÀs_³Umknw (0.05%) t_mÀtUm an{inXw (1%) Fóo IpanÄ \min\nIÄ BhÀ¯n¨v Xfn¡phm\mWv dºÀ t_mÀUv \nÀt±in¨n«pÅXv. hfÀ¨sb¯nb ac§fnð F®bpambn tNcpó tIm¸À HmIvknt¢mssdUv 1:5 Fó A\p]mX¯nð CeIÄ Cfw ]¨\nd¯nembncn¡pt¼mÄ ssat{ImssWkÀ D]tbmKn¨v Xfn¡póXv ^e{]ZamWv. XhmcWbnð XWð \ðIpóXv tcmKw Ipdbv¡póXmbn Iïn«pïv.

]mSe tcmKw (]n¦v tcmKw)

Cu tcmKw IqSpXembn _m[n¡póXv aqóp apXð 12 hÀjw hsc {]mbamb ac§sfbmWv. Cu tcmK¯n\v ASnas¸SpóXv. dºÀ ac§fpsS Ihc`mK§fnemWv Cu tcmKw an¡hmdpw {]Xy£s¸SpóXv. ac¯nsâ sXmen¸pd¯v shfp¸p\ndtam Cfw ]n¦p\ndtam DÅ Nne´n he t]mse ]q¸ð hfcpw. tcmKw ]nSns¸« `mK¯p \nópw dºÀ Id [mcmfambn Hen¡pIbpw sN¿pw. {ItaW ]« AgpIn DW§póXpw hnïpIodpóXpw ImWmw. tcmKw _m[n¨ sIm¼pIÄ Hcä¯p\nóv DW§pIbpw DW§nb CeIÄ s]mgnªp t]mImsX sIm¼nð Xsó]än¸nSn¨ncn¡pIbpw sN¿pw.

image

tcmK\nhmcWw

tcmK_m[bpsS {]mcw`Znibnð tcmKw _m[n¨ `mK¯pw XSn¡p Npäpw t_mÀtUm Ipg¼v tXbv¡Ww. Hcp iXam\w ss{SUntamÀ^v tNÀ¯v {]tbmKn¡póXpw ^e{]ZamWv. ]nSnhnepw (Pidivyl) ssN\ a®pw shÅhpw 1:2:4 Fó hym]vX¯nð tNÀ¯ an{inXhpambn ss{SUntamÀ^v (1%) Asñ¦nð ssXdw (0.75%) IeÀ¯n D]tbmKn¡póXpw \ñXmWv. apdnhpW¡pó hkvXp¡fmb dºÀ tIm«v, tkm¸v tIm«v Fóo s]t{Smfnbw Dev]ó§tfmsSm¸w 0.75% ssXdhpw D]tbmKn¡Ww. Pqsseþsk]väw_À amk§fnð Øncambn ac§Ä ]cntim[n¡póXv XpS¡¯nð Xsó tcmKw Iïp]nSn¡póXn\p klmbn¡pw. tcmKw IqSpXepÅ ac§fpsS DW§nb I¼pIÄ apdn¨v I¯n¨v IfbWw.

]«Nobð

ag¡me¯v Sm¸vsN¿pt¼mÄ Sm¸nwKv ]m\enð sXmen AgpIn DW§póXpaqew AhnShnsS IpgnIÄ cq]s¸Spw. Sm¸v sN¿pónS¯p\nóv Xmtgbv¡pw apIfnð ]pXnbXmbn hó sXmenbnepw Idp¯\nd¯nð \of¯nepÅ hcIfpw ImWmw. sh«v ]pXp¡pt¼mÄ \nc¸nñmbva IqSpXð {]ISamIpw.

tcmK \nb{´Ww

Sm¸v sN¿pó `mKhpw AXn\Sp¯pÅ sXmenbpw amt¦msk_v (0.375%) Asñ¦nð t^mkഫോറിക്‌v BknUv (0.08%) D]tbmKn¨v HcmgvN CShn«v IgpIWw. AgpInb sXmen Npcïnamän IpanÄ\min\n tX¨tijw apdnhpW¡pó GsX¦nepw s]t{Smfnbw Dð¸ów sImïv sI«nhbv¡Ww.

aäv tcmK§Ä

]m¨v Im¦À, ss{U tdm«v, tImftäm{Sn¡w tcmKw, t_ÀUvkv sF kvt]m«v, {_u¬ dq«v FónhbmWv dºdns\ _m[n¡pó aäp tcmK§Ä.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല