വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

പരിപാലനം

hf{]tbmKw

ImehÀjmcw`¯nð sNSnIÄ¡pNpäpw 50þ-75 sk.ao. hymkmÀ²¯nepw 10þ-15 sk.ao. Bg¯nepw XSw FSp¯v sNSn Hón\v 10 In.{Kmw. ssPhhfw C«v Aev]w a®n«v aqSpI. G{]nðþsabv amkt¯msS ]pXpag XpS§pt¼mÄ hÅn Hón\v 500 {Kmw Ip½mbw tNÀ¯v sImSp¡póXv a®nsâ Aavfckw Ipdbv¡m³ klmbn¡pw.

cmkhfw

]mIyP\Iw : `mhlw : £mcw

50:50:150 {Kmw sNSn Hón\v/{]XnhÀjw (s]mXphmb ip]mÀi)
50:50:200 {Kmw sNSn Hón\v/{]XnhÀjw (]ónbqcpw AXpt]mepÅ Øe§fnepw)
140:55:275 {K
mw/ sNSn Hón\v/{]XnhÀjw (tImgnt¡mSpw AXpt]mepÅ Øe§fnepw)
BZyhÀj¯nð aqónð Hcp`mKhpw cïmw hÀjw cïnð Hcp `mKhpw aqómw hÀjw apXð ip]mÀi sNbvXncn¡pó apgph³ Afhnepw cmkhfw sImSpt¡ïXmWv

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല