വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

പരിപാലനം

{]hÀ²\w

amXrkkyw sXcsªSp¡ð

Øncambn \ñ hnfhpXcpóXpw \ñ ]pjvSntbmsS hfcpóXpw, \ñ Xncn]nSp¯w, \ofw IqSnb XncnIÄ, \ñ aWn]nSp¯w, `mchpw hen¸hpw IqSnb aWnIÄ, \ñ DW¡v iXam\w, kÀtÆm]cn tcmK§Ä¡v, {][m\ambpw {ZpXhm«¯n\v, thKw hiwhZamImXncn¡m\pÅ Ignhv CXmWv \ñ amXrkky¯n\pïmbncnt¡ï KpW§Ä. 5 apXð 12 hbkphsc {]mbapÅ hÅnIfmWv amXrkkyambn sXcsªSp¡m³ D¯aw. HIvtSm_ÀþUnkw_À amk§fnð apfIv hnfªv ]gp¡m³ Bcw`n¡pt¼mgmWv amXrkkyw sXcsªSp¡m³ ]änb kabw.

hÅnIÄ thcp]nSn¸n¡ð

sN´eIfmWv km[mcWbmbn thcp ]nSn¸n¡m³ D]tbmKn¡póXv. thcp]nSn¸n¡m³ FSp¡pó sN´eIÄ a®nð Cgªv thcp ]nSn¡mXncn¡m³ {i²n¡Ww. Hcp XhW thcp ]nSn¨ XeIÄ hoïpw thcp]nSn¡m³ hnjaamWv. XïpIÄ a®nengªv thcp]nSn¡mXncn¡m³ IhcbpÅ I¼pIÄ sNSnbpsS kao]w \m«n sN´eIÄ AXnð Npänsh¡Ww. s^{_phcnþamÀ¨v amk§fnð Cu XeIÄ apdns¨Sp¯v \Smw. aq¸p Ipdª A{K`mKhpw aq¸p IqSnb IS`mKhpw \o¡w sNt¿ïXmWv. \Sm\pÅ hÅnIfnð \nóv CeIÄ \o¡w sN¿Ww. CesR«v Aev]w _m¡n \nÀ¯n thWw CeIÄ apdn¨pIfbphm³. hÅnIÄ cïp aqóp ap«pIfpÅ XïpIfmbn apdns¨Sp¡pI. Xïnsâ ASnhiw (Dt±iw 2 sk.ao.) 1000 hocyapÅ C³tUmÄ 3 _yq«ndnIv BknUv (IBA) emb\nbnð 45 sk¡âv t\cw ap¡n sh¨Xn\ptijw thWw \Sm³. Hcp {Kmw IBA, 3-þ5 {Kmw tkmUnbw ImÀ_tWäp IeÀó Hcp enäÀ shůnð ebn¸n¡pI. Cu emb\nbnemWv XïpIÄ apt¡ïXv. C§s\ sN¿póXv [mcmfw Icp¯pÅ thcpIÄ hcm³ klmbn¡pw. s^{_phcn, amÀ¨v amk§fnð apdn¨p \Spó XïpIÄ sabvþPq¬ amkt¯msS \ñh®w thcpIÄ hfÀóv tXm«¯nð \Sm³ ]mIambncn¡pw.

\SoðhkvXp hfscb[nIw Bhiyambn hcpóp FóXv Cu k{¼Zmb¯nsâ asämcp \yq\XbmWv.

t]m«nwKv an{inXw

Hcp `mKw taða®pw Hcp `mKw aWepw Hcp `mKw Imenhfhpw tNÀó an{inXamWv IhÀ \ndbv¡m³ D]tbmKn¡póXv. an{inX¯nð henb I«Ifpw Ncepw CñmsX t\m¡Ww. \ñ hf¡qdpÅ a®msW¦nð 2:1:1 Fó A\p]mX¯nð a®pw aWepw NmWIs¸mSnbpw FSp¯mð aXnbmIpw. an{inXw ]Xps¡ \\¨p sImSp¡póXv \ómbncn¡pw.

kutcmÀÖoIcWw (Solarisation)

X¿mdm¡nb t]m«nwKv an{inXw \ñ XpdÊmb, \ñh®w shbnð e`n¡pó Øe¯v 15þ-20 sk.ao.L\¯nð ]c¯nbnSpI. Hcp ]qhmfnsImïv an{inXw \\¨psImSp¡pI. AXn\ptijw 100þ-150 tKPpÅ kpXmcyamb t]mfn¯o³ joäp sImïv an{inXw aqSnbnSpI. joänsâ hi§Ä a®p]tbmKn¨p \ñh®w koð sN¿Ww. AIs¯ an{inX¯nð \nóv Xm]\jvSw DïmImXncn¡m\mWnXv. \ñ shbnepÅ kab¯v 20-þ30 Znhkw t]m«nwKv an{inXw kutcmÀÖoIcn¡pI. C§s\ AWphnapàam¡nb t]m«nwKv an{inXw IhÀ \nd¡m³ D]tbmKn¡mw. a®nse AWp_m[ Hgnhm¡m³ kutcmÀÖoIcWw klmbn¡póp.

IqSss¯IÄ \Sð

20 sk.aoäÀ \ofhpw (Dbcw) 15 sk.aoäÀ hoXnbpapÅ t]mfn¯o³ IhdpIfmWv IpcpapfIv \Sm³ D]tbmKn¡póXv. Ihdnð \Spó XïpIfpsS F®¯n\\pkcn¨v Ihdnsâ hoXnbnð Aev]w hyXymkw hcp¯mw. Ihdnsâ Xmgs¯ ]IpXnbnð 15-þ20 Zzmc§Ä Dïm¡Ww. C§s\ X¿mdm¡nb IhdpIfnð t]m«nwKv an{inXw Ihdnð \ómbn AaÀ¯n \nd¡Ww. a®v Abªncpómð XïpIÄ Noªpt]mIm³ km²yX IqSpXemWv. C§s\ \ómbn t]m«nwKv an{inXw \nd¨ IhdpIfnð Aäw IqÀ¸n¨ Hcp I¼v D]tbmKn¨v sNdnb IpgnIÄ Dïm¡Ww. IpcpapfInsâ X¿mdm¡nb XïpIÄ Cu IpgnIfnð \Smw. \« XïpIÄ a®nð \ómbn Dd¸n¡Ww. Xïv CfInbncpómð apfbv¡m\pÅ km²yX Ipdbpóp. IpdªXv Hcp aps«¦nepw a®n\Snbnembncnbv¡m³ {]tXyIw {i²n¡Ww. Xïnsâ ASnhiw Ihdnsâ ASnbnð \nópw 5 sk.ao. F¦nepw apIfnembncnbv¡Ww. AXpt]mseXsó Ihdnð 1-þ2 sk.ao. apIfnð Hgn¨phn«pthWw t]m«nwKv an{inXw \ndbv¡m³.

IhdpIfnð \«ncn¡pó hÅnIÄ¡v thK¯nð Ce s]mgnbm¯ ac§fpsS sNdpI¼pIÄ sImïv XWð \ðtIïXmWv. Znhkhpw cïpt\cw ]qhmfnsImïv \\¨p sImSp¡Ww. Ihdnð shÅw sI«n¡nS¡mXncn¡m³ {i²n¡Ww. 3-þ4 BgvN sImïv XïpIÄ apf¨pXpS§pw. At¸mÄ ]pX L«w L«ambn amämhpóXmWv. apf hóXn\ptijhpw \gvkdn t\cnb tXmXnð \\¨psImïncn¡Ww.

XWð {IaoIcWw

\gvkdnIÄ¡v XWð \ðtIïXmWv. henb \gvkdnIfnð CXn\mbn apfsImïv ]´enSmw. ]´ensâ hi§fpw apIÄ hihpw HmesImïp adbv¡Ww. Øncambn \gvkdnbpïm¡pó Øe§fnð Ccp¼psImïpÅ sjÍpIÄ Dïm¡mw. B´qdnbw \gvkdnIfnset¸msebpÅ tjUv s\äpIÄ D]tbmKn¡pIbpw BImw. 24 x 6 aoäÀ hen¸apÅ Hcp sjÍn\v Dt±iw 30000 cq] sNehphcpw. CXp IqSmsX s\än\v GItZiw 4000 cq] hne hcpw. ssXIÄ apfbv¡m³ XpS§nbmð \gvkdnbnð XWð Að¸mð¸ambn Ipdbv¡Ww. \«v aqópamkw {]mbamb ssXIÄ tXm«¯nð \Sm³ D]tbmKn¡mw.

{ZpX{]hÀ²\w

{ZpX{]hÀ²\¯n\v cïp amÀ¤§Ä Ahew_n¡mdpïv.

1. s{Sñnkv coXn

\ñt]mse kqcy{]Imiw e`n¡pó ØeamWv Cu coXn¡v A`nImayw. 50 sk.ao. Bghpw 30 sk.ao. hoXnbpapÅ NmepIÄ IodpI. CXnð taða®pw Imenhfhpw \ndbv¡pI. Hcp aoädn\v 500 {Kmw Fó tXmXnð aÊqdn tdm¡v t^mkvt^äpw CSWw. Nmenð shÅw sI«nInS¡mXncn¡m³ {i²n¡Ww. IpcpapfInsâ thcp]nSn¸n¨ XeIÄ Nmenð \SWw. ssXIÄ \ómbn \\¨p sImSp¡Ww. XeIÄ thcp]nSn¨p Ignªmð hfw tNÀ¯psImSp¡Ww. 10:5:5 NPK an{inXw IptdsÈ \ðImw. hÅnIÄ hfcm³ XpS§pt¼mÄ 45þ-60 Un{Kn NcnhpÅ thenbnð (s{Sñnkv knð) ]SÀ¯n¡bäWw. hÅnIÄ s{SñnÊnt\mSptNÀ¯p sI«ns¡mSp¡pIbpw thWw. t\sc hfcm¯XpsImïv hÅnIfnð \nóv I®nIÄ s]m«n¸pds¸Spónñ. \ñt]mse ]cn]men¨mð hÅnIÄ cïpaoädne[nIw ]SÀóv Ibdpw. s^{_phcnbnð \\bpw hfw sN¿epw \nÀ¯mw. Xmsg 3-þ4 ap«pIÄ _m¡n \nÀ¯n hÅnIÄ \Smw. Hmtcm hÅnbnð \nópw 10 apXð 22 hsc IjW§Ä In«pw. _m¡n \nð¡pó ISIfnð \nópw hoïpw hÅnIÄ DïmIpIbpw Ah thcp]nSn¸n¡póXn\v D]tbmKn¡pIbpw sN¿mw.

2. apfbnð Ibäpó coXn

s{Sñnkv coXn t]mseXsó IpcpapfIv \SpI. 7þ-8 sk.ao. hymkhpw 1.5 aoäÀ \ofhpapÅ s]mfn¨ apf¡jW§fmWv IpcpapfIv ]SÀ¯m³ D]tbmKn¡póXv. apfbnð tImÄ«mtdm, Icn Hmbntem ASn¡póXv apfbpsS BbpÊv Iq«m³ D]Icn¡pw. 15 sk.ao. AIe¯nð 45 Un{Kn tImWnð Ncn¨mbncn¡Ww apfIÄ sht¡ïXv. Nmenð \« IpcpapfIv hÅnIÄ apfbnð ]SÀ¯n¡bäWw.hÅnIÄ hfcm³ XpS§pt¼mÄ apf¡jW§fnð t]m«nwKv an{inXw \ndbv¡Ww. hfcpó hÅnIÄ apftbmSv tNÀ¯psh¨v sI«ns¡mSp¡Ww. CXv Hmtcm ap«pw t]m«nwKv an{inXt¯mSp tNÀóncn¡m\pw ap«pIfnð \nóv thcnd§m\pw klmbn¡pw.

ssXIÄ ]pjvSntbmsS hfcm³ 1 In.{Kmw. bqdnb, 1 In.{Kmw kq¸À t^mkvt^äv, 1 In.{Kmw ayqtdäv Hm^v s]m«mjv, 0.75 In.{Kmw aáojyw kÄt^äv Fónh 250 enäÀ shůnð Ie¡nb emb\n Hmtcm hÅn¡pw 1 enäÀ Fó tXmXnð cïv BgvNbnð Hcn¡ð Hgn¨p sImSp¡Ww. hÅnIÄ apfbpsS apIfnð ]SÀsó¯nbmð Xe\ptÅïXmWv. hÅnbpsS Xmgv hiw Hóv NX¨psImSp¡pIbpw thWw. C§s\ sN¿pt¼mÄ Hmtcm ap«nepw thcv hcpóp. 7-þ10 Znhkw Ignbpt¼mÄ Hmscm ap«pIfpÅ I¼pIÄ apdns¨Sp¯v \Sm³ D]tbmKn¡mw. \Spt¼mÄ thcpIÄ t\sc Xmtg¡v hc¯¡hn[¯nð \SpI. apfbp]tbmKn¨pÅ Cu coXnbnð Hcp hÀj¯nð 1:40 Fó tXmXnð sNSnbpsS hwihÀ²\ \S¯m³ km[n¡pw.

Snjyp IĨ
]mÀizapIpf§fnð\nópw CeIfnð \nópamWv Snjyp IĨÀ sNSnIÄ DXv]mZn¸n¡póXv. Snjyp IĨÀ hgn DXv]mZn¸n¨ sNSnIÄ \ñ hnfhpXcpóp.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല