ശനി, ജൂണ്‍ 6, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

C\§Ä

IpcpapfIn\§sf thÀXncn¡pó {][m\ kz`mh§Ä CeIfptSbpw XncnIfptSbpw IpcpapfIpaWnIfptSbpw BIrXn, \ndw, hen¸w FónhbmWv. CeRc¼pIfpsS hn\ymkw, XncnIfnepïmIpó hnhn[ Xcw ]q¡fpsS iXam\w, ap«pIÄ¡nSbnse AIew Fónhbpw C\§sf Xncn¨dnbm\pÅ kz`mh§fmWv.

tIcf¯nð IrjnsN¿pó C\§Ä

kwØm\¯nsâ hnhn[ `mK§fnð ImWpó \qdne[nIw IpcpapfIn\§fnð Xmsg¸dbpóhbmWv hn]peambn Irjn sN¿s¸Spóh.

1. IñphÅn 17. IpXnchmen
2. _me³sIm« 18. sImä\mS³
3. DXnc³sIm« 19. ]SÀ¸³
4. sNdnbsImSn 20. Icnhnemôn
5. hÅn 21. tXhÀapïn
6. IcnwsIm« 22. \oenapïn
7. IcnhÅn 23. Abv¼ncnb³
8. Icnapï 24. Acns¡mä\mS³
9. Ad¡pfw apï 25. AcnhÅn
10. ]qªmÀ apï 26. s]cpwsImSn
11. apï 27. shÅ \m¼³
12. apïn 28. Npae
13. \mcmbs¡mSn 29. tNme
14. ImWnb¡mS³ 30. PocI apï
15. sNdnb ImWnb¡mS³ 31. Ipw`s¡mSn
16. henb ImWnb¡mS³ 32. Xpems¡mSn

IÀ®mSI kwØm\¯v IrjnsN¿s¸Spó C\§fnð apJyw kpÅnb, añntKkc, tUmUnI FónhbmWv.

tIcf¯nse \mS³ C\§fnð DXv]mZ\£aXbnð apón«p \nð¡pó C\§fnð Icnapï, sImä\mS³, IpXnchmen, ]qªmÀapï, Ad¡pfw apï, \mcmbs¡mSn, _me³ sIm«, IñphÅn, tXhÀapïn, Abv¼ncnb³ FónhbmWv Ahbnð apJyw.

Icnapï

XncphnXmwIqdnse ao\¨nð Xmeq¡nð ]ïp apXð Irjn sNbvXphcpó Hcn\amWnXv. Øncambn \ñ hnfhv Xcpóp.

sImä\mS³

s\Spa§m«p `mK¯v km[mcWbmbn Irjn sNbvXphcpóXpw \ñ KqW\nehmcapÅXpamb C\amWnXv. DW¡apfInsâ iXam\w IqSpXemWv. CShnfbmbn IrjnsN¿pt¼mÄ sa¨s¸« hnfhv XcpóXmbn Iïn«pïv. IapIn³tXm¸nð CShnf Irjn¡v ]änb C\amWv.

IpXnchmen

Øncambn \ñ hnfhp XcpóXpw KpWtaòbpÅXpamb Hcp C\amWnXv.

\mcmbs¡mSn

a²yXncphnXmwIqdnð Irjn sNbpXphóncpó Hcn\amWnXv. CS¯cw DXv]mZ\tijnbpÅXpw {]XnIqe kmlNcy§sf AXnPohn¡m³ IgnhpÅXpamWv. kap{Z\nc¸nð \nóv hyXykvX Dbc§fnepÅ Øe§enð IrjnsN¿mw. {ZpXhm«s¯ sNdnb tXmXnð sNdp¡póp.

Abv¼ncnb³

hb\m«nse Hcp {][m\ C\amWv. \ñ hnfhv Xcpóp. IpSInepw Cu C\w km[mcW ImWs¸Spóp.

_me³sIm«

hS¡³ tIcf¯nsâ Hcn\amWnXv. \ómbn Xg¨phfcpóp. CS¯cw DXv]mZ\£aXbpÅ Hcn\amWv. 30 iXam\w DW¡apfIv e`n¡pw.

ImWnb¡mS³

sImñw, tIm«bw PnñIfpsS Ing¡³ aetbmc§fnð km[mcW IrjnsN¿pó C\amWv. sNdnb ImWnb¡mS³, henb ImWnb¡mS³, Idp¯ ImWnb¡mS³, shfp¯ ImWnb¡mS³ ChbmWv hnhn[ Xc§Ä. Øncambn hnfhp Xcpó C\amWv ImWnb¡mS³. 30 iXam\w DW¡apfIv In«póp.

Ad¡pfw apï

CSp¡n `mK¯v km[mcW IrjnsN¿pó C\amWnXv. Øncambn \ñ hnfhp Xcpó C\amWv. hS¡³ tIcf¯nse IpSntbä¡mcpw Cu C\w km[mcWbmbn IrjnsN¿mdpïvv.

\oeapïn

CS¯cw DXv]mZ\tijnbpÅ Hcn\amWnXv. \ñXpt]mse Xg¨phfcpóp.

Ipän¡pcpapfIv (_pjv s]¸À)

Xm§pImensâ klmbanñmsX sNSn¨«nIfnð hfÀ¯póXmWv Ipän¡pcpapfIv. ]mÀizimJIÄ thcp]nSn¸n¨mWv Ipän¡pcpapfIpïm¡póXv. Hcp hÀjw {]mbamb imJIfmWv CXn\p¯aw. aqópapXð Aôphsc ap«pIfpÅ ]mÀizimJIÄ apdns¨Sp¯v 1000 ]n.]n.Fw. hocyapÅ C³tUmÄþ3 _yq«ndnIv BknUv (IBA) emb\nbnð 45 sk¡âv t\cw ap¡nh¨Xn\ptijw t]m«nwKv an{inXw \nd¨ IhdpIfnð \Smw. ]mÀizimJIÄ¡v thcp]nSn¡m³ _p²nap«mWv. \«Xnsâ 20 iXam\t¯mfw I¼pIsf thcp]nSn¡mdpÅp. G{]nð, sabv amk§fmWv Ipän¡pcpapfIv thcp]nSn¸n¡m³ \ñ kabw. thcp]nSn¸n¨ I¼pIÄ 3-þ4 F®w hoXw IpgnIfntem N«nIfntem \Smw. \«v Hcp hÀj¯n\Iw Xsó ]pjv]n¡pIbpw hnfhpXcnIbpw sN¿póp.

AXypð]mZ\tijnbpÅ C\§Ä

tIcf ImÀjnI kÀhIemimebpsS ]ónbqcnse IpcpapfIp KthjW tI{µ¯nð Dcp¯ncns¨Sp¯n«pÅhbmWv ]ónbqÀ 1 apXð 5 hscbpÅ C\§Ä. CXpIqSmsX tImgnt¡mSpÅ C´y³ kpKÔhnf KthjW C³Ìnäyq«v \mev C\§fpw kn.]n.kn.BÀ.sF.bpsS ]mtemSpÅ KthjWtI{µw Hcp C\hpw ]pd¯nd¡nbn«pïv. Cu ]pXnb C\§fpsS khntijXIÄ ]«nIbnð sImSp¡póp.

C\w ss]XrIw {]tXyIXIÄ            icmcn hnfhv In/sl
(DW¡apfIv)
Dð]mZ\ £aX(A\pIqe kmlNcy§fnð Gähpw IqSnb hnfhv)In/sl DW¡apfIv
]ónbqÀ 1 DXnc³sIm« X sNdnb ImWnb¡mS³ XWð IqSpt¼mÄ hnfhv Ipdbpóp 1242 8800
]ónbqÀ 2 _me³ sIm«bpsS ]c]cmKWw \Só hn¯pIÄ XWenð hnfhv Ipdbpónñ 2570 3313
]ónbqÀ 3 DXnc³sIm« X sNdnb ImWnb¡mS³ \oï XncnIfpw henb aWnIfpw XWenð hnfhv Ipdbpóp 1953 3269
]ónbqÀ 4 IpXnchmen C\§fnð \nópw XncsªSp¯ Xcw {]XnIqe ImemhØbnepw hnfhv Ipdbpónñ 1277 2443
]ónbqÀ 5 s]cpw sImSnbpsS ]c]cmKWw \Só hn¯pIÄ {]XnIqe ImemhØbnepw \ñ hnfhv 1250  -
]ónbqÀ 6 കരിമുണ്ട രോഗപ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഇനം 2127 3359
]ónbqÀ 7 കല്ലുവള്ളിയുടെ പരപരാഗണം നടത്തുന്ന വിത്തുകള്‍ വെയിലത്തും തണലത്തും നല്ല വിളവ് തരും. നീണ്ട തിരികളും കൂടിയ അളവിലുള്ള പൈപ്പറിനും  1410 2770
{ioIc Icnapï C\§fnð \nópw sXcsªSp¯ C\w hcĨsb sNdp¡póp 2352 487
ip`Ic hcĨsb sNdp¡póp 2677 4200
]ôan Abv¼ncnb³ C\§fnð \nóv sXcsªSp¯ C\w hcĨsb sNdp¡póp 2828 6528
]uÀ®an Hä¹m¡³ C\§fnð \nóv sXcsªSp¯ C\w \nam hncbpsS B{IaWs¯ sNdp¡póp 2333 5356
]mtemSv 2 sImä\mS³ C\§fnð \nóv sXcsªSp¯ C\w sImñw, Xncph\´]pcw PnñIfnð Irjn sN¿m³ tbmPn¨Xv 2475 -

C\w hÅn Hón\v
]¨apfIv  (In)
DW¡v(%) ss]¸dn³ (%) Hfntbms dkn³
(%)
_mjv]ioe ssXew(%) Dcp¯ncns¨Sp¯ KthjW tI{µw
]ónbqÀ 1 5 35.3 5.3 11.8 3.5 K.A.U
]ónbqÀ 2 4.5 35.7 6.6 10.9 3.4 ,,
]ónbqÀ 3 4.4 27.8 5.2 12.7 3.17 ,,
]ónbqÀ 4 2.3 34.7 5.0 9.2 3.12 ,,
]ónbqÀ 5 3.19 35.71 5.3 12.33 3.8 ,,
{ioIc 4.2 35.55 3.4 12.0 6.0 Indian Institute of Spices Research
ip`Ic 4.8 35 5.1 13.0 7.0 I.I.S.R.
]ôan 5.2 34 4.7 12.5 3.4 ,,
]u˨an 4.7 31 4.1 13.8 3.4 ,,
]mtemSv 2 ---- --- 3.3 15.5 4.8 kn. ]n. kn.BÀ.sF. ]mtemSv

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല