ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

kwkv¡cWw, ipNoIcWw, kw`cWw

]dns¨Sp¯v XncnIÄ Htóm ctïm Znhkw Nm¡nð sI«nhbv¡pItbm Iq«nbn«p aqSnhbv¡pItbm sNbvXtijw DXnÀs¯Sp¯mð aWnIÄ thKw thÀ¸«pIn«pw. `qcn`mKw IÀjIcpw ]mZw sImïp Nhn«nbmWv aWn DXnÀs¯Sp¡póXv. Fón«pw s]mgnbm¯h ssIhncðsImïv DXnÀ¡póp. Imepw ssI¿pw hr¯nbm¡nbtijw thWw aWnIÄ thÀs¸Sp¯pó tPmenbnð GÀs¸Sm³. saXn¡pt¼mÄ ]mZw s]m«mXncn¡m³ hr¯nbpÅ XpWn D]tbmKn¨v s]mXnbmw.

DW¡ð

hr¯nbpÅ Øe¯pthWw IpcpapfIpW¡m³. NmWIw sagpInb If§tfm, ]\¼pItfm D]tbmKn¡cpXv. NmWI¯n\p]Icw Dephbpw ISemÊpap]tbmKn¨v ]\¼pw apdhpw sagpImw. ISemÊpw Dephbpw cïvþHóv Fó A\p]mX¯nð IpXnÀ¯v Acs¨Sp¯v sagpIm\p]tbmKn¡mw.

aWnIÄ DW¡póXn\p ap¼v Xnf¨shůnð Hcp an\n«v ap¡n sh¨tijw DW¡póXv \ñXmWv. C§s\ sNbvXmð aWnIÄ¡v \ñ Xnf§pó Idp¸p\ndw e`n¡póp. aWnIÄ thKw DW§n¡n«m\pw Cu coXn klmbn¡pw. IpcpapfIn\v ]q¸ð _m[n¡póXnt\bpw Hcp ]cn[n hsc XSbm³ Cu coXn klmbIamWv. Gähpw hr¯nbpÅ A´co£¯nemWv IpcpapfIv DW¡nsbSpt¡ïXv.

shbnensâ ImTn\yhpw A´co£¯nse CuÀ¸hpa\pkcn¨v DW§m\pÅ kab¯nð Gä¡pd¨nepIÄ ImWmw. \ñh®w DW§nb IpcpapfInsâ ]pds´men Npfnªncn¡pw. aWnbnse CuÀ¸w 10-þ12 iXam\ambn Ipd¨psImïphcWw. ]cnNbk¼ócmb Irjn¡mÀ¡v ssIbnð hmcn t\m¡nbmð DW¡dnbmw. CuÀ¸¯nsâ tXmXv IrXyambdnbm³ tambnkvNÀ aoäÀ Cóv hn]Wnbnð e`yamWv. h³InS IÀjIÀ¡pw IpcpapfIv kwc£W kanXnIÄ¡pw Ch hm§mhpótXbpÅq.

ipNoIcWw

DW¡nb apfIv hr¯nbm¡póXpw {][m\amWv. IpcpapfInð ImWpó s]mSn, s]mÅv, ]Xncv AYhm hcIv, Nocv AYhm sam«paWn, XncnbptSbpw sR«nsâbpw AhinjvS§Ä, Xïv, Ce FónhbpsS `mK§Ä Ch \o¡w sN¿Ww. DW§nb apfIv ]män hr¯nbm¡Ww. ]mäpóXpsImïv t]mIm¯ amen\y§Ä s]dp¡nIfbWw. hr¯nbm¡nb IpcpapfIv t]mfn¯o³ sse\nwKpÅ ]pXnb NW¨m¡pIfnem¡n kq£n¡mw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല