വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

പരിപാലനം

ssPhIrjn

ssPhnI coXnbnð Dð]mZn¸n¨ aäv `£yhkvXp¡Äs¡ót]mse kpKÔhyRvP\§Ä¡pw A´mcmjv{Shn]Wnbnð {]nbw IqSpXemWv. ssPhnI Dð]ó§Ä¡v IqSpXð hne e`n¡pópïv. ssPhIrjn Dð]ó§fpsS IbäpaXn C´y XpS§n¡gnªp. Idp¯ IpcpapfIpw shÅIpcpapfIpw Ibän Ab¡pópïv.

kvss]kkv t_mÀUnsâ ssaemSpw]md KthjWtI{µ¯nð \S¯nb ]T\§fnð ssPhIrjnbnð \nópÅ BZmbw ]c¼cmKX IrjncoXnIfpambn XmcXayw sN¿mhpóXmsWóv Iïn«pïv. C´y³ C³kvänäyq«v Hm^v kvss]kkv dnkÀ¨v \S¯nb ]T\§fnð ]ónbqÀ 1 ssPhIrjncoXn¡v Gähpw tbmPn¨XmsWóp ImWphm³ Ignªp.

AXXv Cd¡paXn cmPy§Ä AwKoIcn¨ GP³knIfpsS kÀ«n^n¡tämsS am{Xta B cmPy§fnte¡pÅ IbäpaXn km²yamIq. hntZi cmPy§fpsS AwKoImcapÅ C´y³ GP³knIsfmópw \ap¡nñ. Fómð hntZi¯p tI{µoIrXamb HtcP³knbpsS imJ _mwKvfqcnð {]hÀ¯n¡pópïv. ]cntim[bv¡pÅ sNehnsâ 50 iXam\w t_mÀUv [\klmbw \ðIpópïv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല