വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

പരിപാലനം

hnfshSp¸pw kwkv¡cWhpw

Idp¯ apfIpw shfp¯ apfIpambmWv IpcpapfInsâ {][m\ cmPym´chym]mcw \S¡póXv

Idp¯apfIv

Hcp Xncnbnse Htóm ctïm aWnIÄ ]gp¡m³ XpS§pt¼mÄ apfIv ]dn¨p XpS§mw. XncnIÄ Hmtcmómbn ]dns¨Sp¡Ww. tIcf¯nð Unkw_À apXð s^{_phcn hsc IpcpapfIv hnfshSp¸v \S¡mdpïv. kap{Z\nc¸nð \nópbÀó CSp¡n, hb\mSv t]mepÅ Øe§fnð P\phcn apXð amÀ¨v hscbmWv hnfshSp¸pImew. XWp¸pIqSpt´mdpw IpcpapfIv aqs¸¯m³ IqSpXð kabw FSp¡pw FóXmWv CXn\pImcWw.

Xm§pImenð GWnNmcn¡bdnbmWv IpcpapfIv km[mcW ]dns¨Sp¡póXv. Hmtcm Xncnbmbn Cdps¯Sp¯v ]pdt¯änbn«pÅ Nm¡ntem kñnbntem \ndbv¡póp. IpcpapfIv ]dns¨Sp¡póXpapXð hn]Wnbnð F¯n¡póXphsc Gähpw hr¯nbpw {i²bpw AXymhiyamWv. apfInð IoS\min\nItfm ]£nIfptStbm FenIfptStbm hnkÀÖyb§tfm Iecm³ ]mSnñ. {]tXyIn¨v Un.Un.än, _n.F¨v.kn. XpS§nbh.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല