വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

പരിപാലനം

IoS§fpw \nb{´W amÀ¤§fpw

s]mÅphïv

image1

aqs¸¯m¯ aWnIfpsS DÄs¡m¼v Xnóp \in¸n¡pó hïmWv IpcpapfInsâ {][m\ IoS i{Xp. 5 apXð 30 iXam\w hsc Irjn \miw Cu IoS¯nsâ B{IaWw aqew DïmIpóXmbn Iïn«pïv. B{IaWw aqew ]pdw sXmen am{Xw Ahtijn¡póp. s]mÅbmb IpcpapfIv aWnIÄ DW§nt]mIpóp. IqSpXð XWepÅ tXm«§fnemWv s]mÅphïnsâ B{IaWw IqSpXembn ImWpóXv. AXn\mð hÀj¡me¯v tXm«¯nse XWð \o¡n sNSnIfnð [mcmfw kqcy{]Imiw ]Xn¡m\pÅ kmlNcyw Dïm¡nbmð Xsó s]mÅphïpIsf Hcfhphsc \nb{´n¡mw. Fómð ]cn]qÀ® \nb{´W¯n\v IoS\min\n {]tbmKw BhiyamWv. hïnsâ B{IaWapïmImdpÅ tXm«§fnð Izn\mðt^mkv  Asñ¦nð ssUsat¯mtbäv 0.05% Fóo apcpópIfnsemóv IpcpapfIv XncnIfnð aWnIÄ ]nSn¨pXpS§pótXmsS Xfn¨psImSp¡Ww. XncnIfpsS Cfw aª\ndw amdn ]¨\ndamÀÖn¨pXpS§nbmð ]cmKWw ]qÀ¯nbmbn apfIpaWnIÄ cq]wsImÅm³ XpS§nbXmbn a\Ênem¡mw. tað¸dª IoS\min\nIfnsemóv BZyambn Xfnt¡ïXv B kab¯mWv. BZys¯ acpóp XfnIgnªv 30þ-40 Znhkambmð cïmasXmcn¡ðIqSn acpóp Xfn¡Ww. Htc acpóp Xsó cïp{]mhiyhpw D]tbmKn¡msX amdn amdn D]tbmKn¡póXmWv IqSpXð D¯aw.

XïpXpc¸³ ]pgp

ag¡me¯v ]pXpXmbpïmIpó A{K`mKs¯ Cfw XïpIÄ Xpcóv AI¯pISóv Xïnsâ DÄ`mKwXnóp XoÀ¡pIbmWv Cu ]pgp¡Ä sN¿póXv. CXnsâ ^eambn A{KapIpf§Ä Icnªpt]mIpóp. sNdpsImSnIÄ Cu ]pgphnsâ B{IaWw aqew \ntÈjw \in¨pt]mIm\nSbpïv.

ssUsat¯mtbäv 0.05 iXam\w hncyapÅ emb\n sImSnIfnð Cfw \m¼pIÄ {]Xy£s¸SpótXmsS Xfn¨psImSp¯mð CXns\ ^e{]Zambn \nb{´n¡mw.

Cet¸\pIÄ

CeIepsS ASn`mK¯v ]än¸nSn¨ncpóv \ocv Duän¡pSn¡pIbmWv Cet¸\pIfpsS B{IaWcoXn. CXnsâ ^eambn Ceh¡pIÄ AIt¯¡v Npcpïpt]mIpIbpw CeIfpsS amÀ±hw \jvSs¸SpIbpw sN¿póp. B{IaW hnt[bamb CeIÄ aS¡nbmð thKw s]m«ns]mSnªp t]mIpóXmbn ImWmw.

0.01 iXam\w hocyapÅ ame¯ntbmണ്‍ emb\ntbm 0.05 iXam\w hocyapÅ ssUsat¯mtbäv Asñ¦nð Izn\mðt^mkv emb\ntbm CeIfnð Xfn¨v IoS\nb{´Ww km²yam¡mw.

image2

ið¡ IoS§Ä

image3

]e C\¯nðs¸« ið¡ IoS§fpw IpcpapfIv sImSnsb B{Ian¡póXmbn Iïn«pïv. Ch CeIfnepw Xm§pIfnepw ]än¸nSn¨ncpó \ocqän¡pSn¡póXpsImïv sNSnIfpsS BtcmKyhpw hfÀ¨bpw IpdbpIbpw sNSnIÄ Ime{ItaW \in¡pIbpw sN¿póp. Chsb \nb{´n¡m³ 0.05 iXam\w hocyapÅ Izn\mðt^mkv emb\n Xfn¨mð aXn. 

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല