വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ആട്

\nÀ²mcWw (XncsªSp¡ð)

GXn\amtWm hfÀ¯m\pt±in¡póXv B BSpIfpsS {]tXyIXIÄ XncsªSp¡pó BSpIÄ¡pïmbncn¡Ww. tIcf¯nð hfÀ¯m³ Gähpw ]änb C\w ae_mdn BSpIÄ BWv. km\³, Bð]bn³ Fóo hntZi C\§fpw ae_mdn C\hpw X½nepÅ k¦chÀ¤hpw \½psS ImemhØb¡v tbmPn¨XmWv.

]mð \ndªmð Htchen¸¯nð hn«Ióp \nð¡pó ape¡m¼pIÄ, Iñnt¸m hen¸ hyXymktam Cñm¯ amÀ±hapÅ AInSv, XpSp¯ ]mð Rc¼pIÄ Fónh \ñ BSpIfpsS e£W§fmWv. Hcp {]kh¯nð Hóne[nIw Ip«nIÄ, cïp {]kh§Ä¡nSbnð ssZÀLyw Ipdhv Fóo kz`mh§Ä¡pw {]m[m\yw sImSp¡Ww. Cd¨nbv¡pthïn hfÀ¯pt¼mÄ Gähpw {]m[m\yw sImSpt¡ïXv icoc hfÀ¨bv¡mWv.

\ñ icochen¸hpw DuÀPkzeXbpapÅ ap«\mSpIsf thWw CWtNÀ¡póXn\v D]tbmKn¡phm³. ssewKnImkàn, CWtNcphm\pÅ Ignhv Fónhbpw ]cnKWn¡Ww. Hóne[nIw Ip«nIfpsS IqsSbpïmb ap«\v ap³KW\ \ðIWw.
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല