വ്യാഴം, നവംബര്‍ 21, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ആട്

BapJw

temI¯nð Gähpw IqSpXð BSpIfpÅ \mSmWv `mcXw. a\pjy³ BZyambn CW¡nhfÀ¯nb ImÀjnI {]m[m\yapÅ arKw BSpIfmWv Fóv IcpXs¸Spóp. ]ucmWnI Imew apXð¡p Xsó a\pjy³ ]men\pw, Cd¨n¡pw, tXmen\pw aäpambn BSpIsf hfÀ¯nhcpóp.

Cc«¡pf¼pÅ Abhnd¡pó BSv s_mhntU IpSpw_¯nðs¸Spóp. Cu IpSpw_¯nð Hmhnkv, Im{] Fóo cïp imJIfpïv. AXnð BZyt¯Xv sN½cnbmSpIfpw, cïmat¯Xv tImemSpIfpamWv. Xoäs¨ehv hfsc IpdhmbXn\mð BSpIsf ]mhs¸«hsâ ]ip Fóv ]dbs¸Spóp. ]eXc¯nepÅ kky hkvXp¡sf t]mjItaòtbdnb Blmc]ZmÀ°§fm¡namäphm³ BSn\v aäv arK§tf¡mÄ IqSpXð Ignhpïv. KpWtaòbnð ape¸ment\mfsa¯pó B«n³ ]mð Ffp¸w Zln¡póXpw, Huj[KpWapÅXpamWv.

Last updated: 26-8-2006

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല