വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ആട്

]cn]me\w

sI«nbn«v hfÀ¯pó coXn

tIcf¯nse km[mcW IÀjIÀ Ahew_n¨p hcpó coXnbmWnXv. CX\pkcn¨v BSpIsf  ac¯ntem, ac¡pänbntem sI«nbnSpIbpw, F¯mhpó {]tZi§fnepÅ CeItfm, ]ptñm Ah XnópIbpw sN¿póp.

hym]\ k{¼Zmbw

]Ið kabw apgph³ BSpIsf ]äambn tabm³ hn«n«v, cm{Xnbnð am{Xw GsX¦nepw Hcp Øe¯v  ]mÀ¸n¡póp.

B«n³IqSv

Xo{h k{¼Zmbw

apgph³ kabhpw BSpIsf Iq«n\pÅnð \nÀ¯n Xoäbpw, shÅhpw aäpw IqSn\pÅnð Xsó sImSp¡pó coXnbmWnXv.

a[yhÀ¯ncoXn

Xo{hcoXnbpw, hym]\coXnbpw tNÀó k{¼ZmbamWnXv. Iq«n\pÅnð BSpIÄ¡v Xoä e`yam¡póXnt\msSm¸w Znhtk\ ]Ið kab¯v GXm\pw aWn¡qdpIÄ Ahsb ]pd¯v hn«v tabm\pw A\phZn¡póp.

aqóv aoäÀ \ofhpw cïpaoäÀ hoXnbpw DÅ IqSpIfmWv cïv BSpIsf hfÀ¯phm³ D¯aw. {]P\\¯n\v Dt]mKn¡pó ap«\mSpIsf {]tXyI Iq«nð CSWw. Hcp ap«\mSn\v 2.4 X 1.8 aoäÀ Øew sImSp¡Ww. B«n³ Ip«nIsf ]mÀ¸n¡pt¼mÄ HcpIp«n¡v 0.3 NXpc{iaoäÀ Øew sImSp¡Ww. Iq«nóSnbnð 6 Côv I\¯nð aWð hncn¡póXv \ómbncn¡pw. Znhkhpw IqSv hr¯nbm¡Ww.

IqSnsâ DÅnð shÅs¯m«n (5 ao X 20 sk.ao. X 15 sk.ao) ]WnXv IqSnsâ aqebnð 10 sk.ao. Dbc¯nð Dd¸n¡Ww. Hmtcm BSn\pw thïn 10 sk.ao. Dbc¯nð Xoäs¯m«nbpw (30 sk.ao X 20 sk.ao. X 15 sk.ao) Dïmbncn¡Ww.

s]®mSpIfpsS ]cn]me\w

s]®mSpIsf GXp {]mb¯nepw Iq«ambn hfÀ¯mw. BSpIÄ thK¯nð hfcphm\pw {]Xypð]mZ\ftijn t\cs¯ {]ISn¸n¡phm\pw sNdp¸w apXð Xsó thï Afhnð t]mjI k¼óamb Blmcw sImSp¯ncn¡Ww. s]®mSpIsf am{Xw hfÀ¯pt¼mÄ aZnbpsS e£W§Ä {i²n¡pIbpw Ahsb X¡Xmb kab¯v \ñ ]mc¼cy KpWapÅ ap«\mSpIsf sImïv CW tNÀ¡pIbpw thWw.

Znhkhpw Ipsd kabsa¦nepw BSpIsf tabm³ A\phZn¡Ww. BSpIfpsS  \oï Iqf¼v hÀj¯nsemcn¡se¦nepw sh«n \ndp¯Ww. IqSpIÄ Ft¸mgpw ipNnbmbn kq£nt¡ïXmWv. BgvNbnsemcn¡ð BSpIsf Ipfn¸n¡póXnð sXänñ.

IdhbpÅ BSpIfpsS ]cn]me\w

IdhbpÅ BSpIsf Idhbnñm¯hbnð \nóv amän ]mÀ¸n¡Ww. sImä³amsc IdhbmSpIfnð \nóv amän ]mÀ¸n¡Ww. Idh XpS§póXn\p ap¼v AInSpw ape¡m¼pIfpw s]m«mkyw s]ÀamKt\äv shÅw sImïv IgpIpIbpw hr¯nbpÅ XpWnIÄsImïv H¸n Pemwiw amäpIbpw sN¿Ww. Htc kabw cïp ape¡m¼pIfnð\nóv cïp ssIIÄ sImïv hen¨p Id¡pIbmWv D¯aw. ape¡m¼pIfnð apdnhpItfm, hnïpIodepItfm Dsï¦nð thZ\n¸n¡msX Idt¡ïXpw, Idó tijw Bânsk]vänIv Ipg¼pIÄ ]pct«ïXpamWv. ]mð F{Xbpw thKw Iq«nð\nóv amän Acn¨v XWp¸n¨p shbv¡pIbpw sN¿Ww.

ap«\mSpIfpsS ]cn]me\w

ap«\mSpIsf Iq«ambn Htc ¡q«nð CSpóXv \ñXñ. XWp¸nñm¯ Øe§fnepw ImemhØbnepw ap«\mSpIsf BgvNbnsemcn¡ð Ipfn¸n¡póXv \ñXmWv. B¬Ip«nIfnð km[mcWbmbn 3 apXð 5 amk§Ä¡Iw ssewKnImkàn Iïp XpS§póp. AXpsImïv B {]mb¯nð Chsb s]®mSpIfnð  \nópw amän hfÀ¯Ww. {]mb¯n\pw hfÀ¨bv¡pw A\pkcn¨v thï{X kaoIrXmlmcw \ðIWw.

]qÀ® ssewKnI hfÀ¨ ssIhcn¡m³ 8 amkw apXð 1 hÀjw {]mbw hsc Xmakn¡pw. Hcp hÀj¯nð 120 apXð 160 hsc {]mhiyw CWtNcphm³ ap«s\ D]tbmKn¡mw. BgvNbnð 2þ3 {]mhiyw CWtNÀ¡mhpóXmWv. _oPkw`cWhpw Cu tXmXnð \S¯mw. ap«\mSpIsf Znhtk\ GXm\pw aWn¡qsd¦nepw Iq«n\p shfnbnend¡n hymbmaw sImSpt¡ïXmWv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല