വെള്ളി, ജൂലൈ 10, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ആട്

tcmK§fpw {]Xntcm[ \S]SnIfpw

BSpIfnð ImWpó NnetcmK§fpw {]Xntcm[ Ip¯nshbv]pIfpw

1.   Ipf¼pZo\w

Xoä Xnóphm³ ssha\kyw, \S¡pt¼mÄ sRmïð, DbÀó ]\n, hmbnð¡qSn Dan\oÀ Hen¡pI Fónh tcmKe£W§fmWv.

2.   Imenhk´

AXnXo{hamb hbdnf¡w, iàamb ]\n FónhbmWv Cu tcmK¯n³ e£W§Ä.

3.   AS¸³

s]s«ópÅ iàamb ]\n, tcmKw _m[n¨ arK§Ä A[nIw XmaknbmsX N¯pt]mIpI Fónh Cu tcmK¯nsâ e£W§fmWv.

4   IpceS¸³

DbÀó icotcmjvamhv, apJ¯pw, XmSnbnepw, Igp¯nepw ho¡w, aqs¡men¸v, \yqtamWy FónhbmWv tcmKe£W§Ä

5.   Icn¦men tcmKw

ImepIfptSbpw, ssIIfptSbpw Xz¡n\p XmsgbpÅ amwk§Ä hoÀ¡pIbpw, Kymkv sI«n ¡nS¡pIbpw sN¿póóp. Cu `mK§Ä \oe \ndtam, Idp¸p \ndtam Bbn¯ocpóp. ]\nbp ïmbncn¡pw. s]s«óv acWaSbpIbpw sN¿pw.

6.   \yqtamWnb

izmkw hnSphm³ _p²nap«v, aqs¡men¸v, iàamb ]\n FónhbmWv  Cu tcmK¯nsâ e£W§Ä.

{]Xntcm[ Ip¯nshbv]pIÄ

tcmKw Ip¯nshbv]p \St¯ï {]mbw sImSp¡pó coXn
Ipf¼ptcmKw 6þ8 BgvN {]mb¯nð 1 an.en. /S.C. Bdpamkw IqSpt¼mÄ BhÀ¯n¡Ww.
Imen hk´ 3þ4 amkw {]mb¯nð 1 an.en. /S.C. hn«pff hÀjw hoXw BhÀ¯n¡Ww.
AS¸³ 3þ4 amkw {]mb¯nð 0.5 an.en. /S.C. hÀjhpw BhÀ¯n¡Ww.
IpceS¸³ 3þ4 amkw {]mb¯nð Hmtcm hÀjhpw BhÀ¯n¡Ww.
Icn¦men 3þ4 amkw {]mb¯nð Hmtcm hÀjhpw BhÀ¯n¡Ww.
¹qtdm\yptamWy 6 amkw {]mbamIpt¼mÄ 6 amkw Ignbpt¼mÄ BhÀ¯n¡Ww.

IqSpXð hnhc§Ä¡v

imkv{Xobamb BSphfÀ¯ð

tUm. Pn. apIpµ³, tUm. Ìo^³ amXyq.

{]kn²oIcW hn`mKw,

hnÚm\ hym]\ hIp¸v,

tIcf ImÀjnI kÀÆIemime,

a®p¯n þ 680651 XrÈqÀ.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല