ശനി, ഡിസംബര്‍ 7, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ആട്

{]Xyqev]mZ\w

aZnbpsS e£W§Ä

 1. Cuäw XSn¨phoÀ¯ncn¡pw.
 2. Cuä¯nð \nópw am¨n IptdsÈ Hen¡póp.
 3. hmð thK¯nð Nen¸n¨psImïncn¡pw. ap«\mSnsâ kmao]y¯nð hmem«ð IqSpXð {]ISambncn¡pw.
 4. CShn«v Icbpóp. Häbv¡p \nð¡pó BSpIfnð CXv IqSpXembncn¡pw.
  hncfn¨ Dïmbncn¡pw.
 5. Xoä Xnóphm³ aSnImWn¡pw.
 6. IdhbpÅhbnð ]mð Ipdbpw
 7. ap«s\ Iïmð ]pdsIt]mIpóp. Nnet¸mÄ ap«s\ Xnc¡nt]mIpóp.
 8. ap«s\ Iïmð ASp¯p\nð¡pIbpw Nhn«m³ A\phZn¡pIbpw sN¿póp.
 9. Nnet¸mÄ aämSpIfpsS ]pd¯p IbdpIbpw aäv BSpIÄ apIfnð Ibdm³ A\phZn¡pIbpw sN¿póp

sN\bpÅ BSpIsf aäpÅhbnð \nóv amän]mÀ¸n¡pIbpw kaoIrXmlmchpw, anXamb hymbmahpw sImSp¡pIbpw sN¿Ww. KÀ`Ime¯v BSns\ A[nIw HmSm³ A\phZn¡cpXv. BSpIfnð KÀ`Imew icmicn 150 ZnhkamWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല