വെള്ളി, ഓഗസ്റ്റ്‌ 14, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ആട്

P\pÊpIÄ

{][m\ BSpP\pÊpIsf¡pdn¨v Xmsg sImSp¡póp.

kztZin P\pÊpIÄ

1. Pap\m]mcn

C´ybnse hen¸wIqSnb P\pÊpIfnðs]«hbmWv Pap\m]mcn. ]men\pw amwk¯n\pw t]cptI« BSpIfmWv Ch. 240 Znhkt¯mfw \oïp\nð¡pó Idh¡me¯n\pÅnð 160 apXð 200 enäÀ hsc ]mð Dð¸mZn¸n¡póp.

jamunapari

Pap\m]mcn

2. _oäð AYhm AarÕmcn

icochen¸w IqSnb Hcp P\pÊmWv _oäð AYhm AarÕmcn BSpIÄ. icmicn ]mepð]mZ\w 175 enädpw Idh¡mew 180 Znhkhpw BWv.

beetal

_oäÄ

3. _mÀ_dn

{][m\ambpw _mÀ_dn BSpIsf ]men\pthïnbmWv hfÀ¯póXv. Hcp {]kh¯nð Hóne[nIw Ip«nIÄ DïmhpI ChbpsS {]tXyIXbmWv.

barbari

_mÀ_dn

4. kntcmln

hen¸apÅ BSp PópÊnðs¸« C\amWv kntcmln. icmicn 180 Znhkw \oïp\nð¡pó Idh¡me¯v GItZiw 250 enätdmfw ]mð Xcpóp.

sirohi

kntcmln

5. Qm¡dm\

hen¸wIqSnb C\amb Qm¡dm\sb ]men\pthïn hfÀ¯póp. icmicn 115 Znhkw \oïp\nð¡p\\ Idh¡me¯v {]XnZn\w Hcp enäÀ ]mð Xcpóp.

jhakrana

Qm¡dm\

6. ae_mdn

XetÈcn BSpIÄ Fóphnfn¡s¸Spó Ch tIcf¯nsâ khntij C\amWv.            150 Znhkw \oïp\nð¡pó Idh¡me¯v GItZiw  120 enäÀ ]mð Xcpóp. Hcp {]kh¯nð Hóne[nIw Ip«nIÄ Dïmhpw.

malabari

ae_mdn

tað]dª P\pÊpIÄ IqSmsX thtdbpw P\pÊpIÄ `mcX¯nð Dïv.

hntZi P\pÊpIÄ

{][m\ hntZi P\pÊnðs]« BSpIÄ km\³, Að]bn³, BwKvtfm \q_nb³, At¦md FónhbmWv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല