വെള്ളി, ജൂണ്‍ 5, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മൃഗസംരക്ഷണം > ആട്

BlmccoXn

BZys¯ BgvNbnð XÅbpsS IqsS \nóv Ip«nIsf Bhiym\pkcWw ]mðIpSn¡phm³ A\phZn¡Ww. Ión¸mð Ipdª BSpIfpsS Ip«nIÄ¡v aäp BSpIfpsS Ión¸mð sImSp¡mhpóXmWv. cïmas¯ BgvNbnð Znhkw \mev {]mhiyhpw ]nóoSv {Iaambn Ipd¨v Ipd¨v Hcpamkw {]mbamIpt¼mtg¡pw Znhkw cïp {]mhiyhpw ]mð sImSp¡Ww. aqóv amkw {]mbamIpótXmSpIqSn ]mepIpSn \nÀ¯mw. cïmgvN {]mbamIpt¼mÄ apXð Ip«nIÄ¡v Jcmlmcw IptdsÈ sImSp¯v XpS§mw. aqóv amkw Ignªmð aäp XoäIfpw ]pñpw am{Xw aXnbmIpw. Bdpamkw {]mbamIpótXmSpIqSn hfÀ¨sb¯nb BSpIfpsS an{inXw sImSp¯mð aXn. amwkmhiy¯n\pthïn BSns\ hfÀ¯pt¼mÄ Ip«nIsf \ñt]mse XÅbmSnsâ ]mð IpSn¸n¡Ww.

¹mhne, th§bne, sXm«mhmSn, AK¯n¡oc, ]oenhmI, Xmónbne, kt¸m«bne FónhbmWv BSpIÄ¡v {]nb¦camb CeIÄ. \mS³ ]pñpIÄ¡v ]pdsa Kn\n, t\]nbÀ XpS§nb ap´nbXcw ]pñpIfpw, ]bdne,  eqtk¬, _Àkow Fónhbpw sImSp¡mhpóXmWv. hm«nb I¸bne, ]¨¡dnIfpsS tXmSv, ]gs¯men, ASp¡fbnð A[nIw hcpó tNmdpIdnIÄ Fónhbpw Xoäbmbn \ðImw.

{]mb]qÀ¯nbmb HcmSn\v Zn\w{]Xn 3þ5 In.{Kmw ]¨¸ptñm, 2þ3 In.{Kmw ]¨neItfm ]pcpjmlmcambn \ðIWw. ]Xnhmbn Jcmlmcw Blmc{Ia¯nð DÄs¸Sp¯Ww. Xoäs]mSn Ft¸mgpw \\¨psImSp¡Ww. IdhbpÅ BSpIÄ¡v kwc£W¯n\mhiy¯n\p]pdsa Hcp In.{Kmw ]men\v 400 {Kmw Fó tXmXnð Jcmlmcw IqSn sImSp¡Ww. KÀ`WnIfmb BSpIÄ¡v {]kh¯n\v cïpamkw ap¼v  sXm«v 100þ200 {Kmw Jcmlmcw IqSn IqSpXembn \ðtIïXpïv. Znhkhpw cïpt\cambn Jcmlmcw sImSp¡póXmWv D¯aw. IdhbpÅ BSpIÄ¡v Idh kab¯v Xoä sImSp¡mw. ]q¸ð ]nSn¨tXm, tISpÅtXm Bb Blmc]ZmÀ°§Ä BSpIÄ¡v sImSp¡cpXv. s]s«óv Xoäbnð amäw hcp¯cpXv. GXp Xoäbpw ]Sn]Snbmbn thWw Xoä{Ia¯nð DÄs¸Sp¯phm³.

Zn\w{]Xn Aôp enätdmfw ip²Pew {]mb]qÀ¯nbmb Hcp BSn\pthïnhcpw. th\ð¡me¯v ]pñn\v ZuÀe`yw DïmIm\nSbpïv. B kab¯v DW¡¸pñv sImSp¡mw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല