ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 20, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > എരുമ

sXmgp¯v \nÀ½mWw

FcpaIsf hfÀ¯m³ ]ip¡sf At]£n¨v Ipdª sNehnð sXmgp¯v \nÀ½n¡mw. hoSnt\mSp tNÀóv tNÀ¸mtbm {]tXyIamtbm sXmgp¯v \nÀ½n¡mhpóXmWv.

  • sXmgp¯v \nÀ½n¡pó Øew `q\nc¸nð \nópw DbÀóXpw shÅw sI«n\nð¡m¯Xpambncn¡Ww.
  • btYãw ip²amb shÅw e`n¡pó Øew sXcsªSp¡Ww.
  • sXmgp¯v Ing¡v]Snªmdp Znibnembncn¡Ww.
  • Xd `q\nc¸nð \nópw HcSnsb¦nepw Dbc¯nem bncn¡Ww.
  • sXmgp¯n\v Hcp aoäÀ Dbc¯nð `n¯n Iñv, CãnI Fónh D]tbmKn¨v \nÀ½n¡mw. _m¡n`mKw apf ]mgv¯Sn, Cuä FónhsImïv btYãw hmbp kômcw e`n¡¯¡ coXnbnð \nÀ½nt¡ïXmW.v
  • sXmgp¯nsâ tam´mb¯n\v 2.8 aoäÀ Dbchpw hi§Ä¡v apónð 3 aoädpw ]n³`mK¯v 1.8 aoädpw Dbcw thWw.
  • Fcpasbmón\v sXmgp¯nð 3.6 aoäÀ \ofhpw 1.3 aoäÀ hoXnbpw thWw. CXnð ]pðs¯m«n¡v 0.9 aoädpw Fcpabv¡v \nð¡m³ 1.8 aoädpw Øew BhiyamWv.
  • tað¡qc¡p ]Icambn HmSv, Hme, sseäv dq^nMv, I\w Ipdª tIm¬{Ioäv FónhbntesX¦nepsamóv D]tbmKn¡mw.
  • Fcpa¡nSmcn¡v 3þ-3.5 NXpc{iaoädpw IópIp«n¡v 2.5 NXpc{iaoädpw sXmgp¯nð Øeapïmbncn¡Ww.

ImemhØ hyXnbm\§Ä¡\pkcn¨v sXmgp¯v \nÀ½n¡mdpïv. FcpaIÄ¡v th\ð¡me¯v HmesImïpÅ Xmð¡menI sjÍpIÄ sX§n³tXm¸nð \nÀ½n¡póhcpw Dïv.

ImkÀtKmUv Pnñbnse atôizcw t»m¡nð sXmgp¯nsâ \new {]tXyIcoXnbnemWv \nÀ½n¡póXv. \ne¯v CeIÄ hnXdpw. NmWIw FSp¯pamämdnñ. Znhtk\ CeIÄ hnXdns¡mïncn¡pw. 2-3 amk¯n semcn¡ð Ch t\cn«v hfambn D]tbmKn¡p,w. sXmgp¯n\Sp¯pXsó hf¡pgn thWw. NmWIw FSp¯pamäm³ kuIcy{]Zamb coXnbnð sXmgp¯nsâ \new A[nIw sNcnthm an\pktam CñmsX tIm¬{Ioäv sN¿Ww. aq{Xw HgpIn t]mIm³ {]tXyIw aq{X¨mepIÄ \nÀ½n¡Ww. sXmgp¯nte¡v FcpaIÄ¡v Ibdm³ ]Snbpw \nÀ½nt¡ïXmWv.

sXmgp¯v Znhtk\ AWp\min\n emb\n Xfn¨v hr¯nbm¡Ww. CXn\mbn Ip½mbw, »o¨nMv ]uUÀ, tkmUm¡mcw Fónh D]tbmKn¡mw. hf¡pgnbnð BgvNtXmdpw CShn«v Ip½mbw hnXdpóXv tcmKmWp_m[ \nb{´n¡m³ klmbn¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല