ചൊവ്വ, ഏപ്രില്‍ 20, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > എരുമ

tIcf¯n\v A\ptbmPyamb Fcpa P\pÊpIÄ

salvkm\

KpPdm¯nse salvkm\ Pnñbnse kztZinIfmb Cu P\pÊpIÄ anI¨ ]mepXv]mZ\¯n\pw ZoÀLIme Idhbv¡pw t]cptI«hbmWv. kqÀ¯n, apd P\pÊpIfpsS k¦cbn\amWv salvkm\. CS¯cw icochen¸apÅ ChbpsS icmicn Xq¡w 500 Intem{Kmw hcpw.  Hcp Idhbnð 1500 þ 2000 Intem{Kmw hsc ]mð e`n¡pw.  Idh 300 Znhk¯nð IqSpXð \oïp \nð¡pw. sIm¼pIÄ¡v Acnhmfnsâ BIrXnbmWv.  Igp¯nsâ Xz¡nð aS¡pIfpw ImWmw. ImepIÄ¡v \of¡pdhpw Ipf¼pIÄ¡v hoXn IqSpXepw Idp¯ \ndhpw BWv.  hmen\v kmam\yw \ofhpw h®hpapïv.  hmense tcma§Ä Idp¯XmWv. 

 

kqÀ¯n

KpPdm¯nse Xsó ]tcm«mÀ, sIbnd, _tdmU, B\µv Fóo {]tZi§fnð ImWpó P\pÊmWnXv.  {]mbamb Fcpabv¡v 600þ700 Intem{Kmw `mcapïmIpw.  im´kz`mhapÅ CXn\v Dbcw IpddzmWv.  kmam\yw \ofapÅ sIm¼pIÄ ]cóXpw Acnhmfnsâ BIrXnbpapÅXmWv. Idp¯ \nddzpw, Xhn«p \nddzpw ImWmdpïv. Nne \ñbn\w kqÀ¯nIfnð Igp¯nð cïpshÅhcIÄ ImWmw. sIm¼pIÄ¡nSbnepÅ `mKw Dcpïncn¡pw.  \mkmc{Ô§fpw aq¡pw hepXmWv.  Nnet¸mÄ ]pcnI§fnð shÅtcma§Ä ImWmw.  kmam\yw hen¸apÅ sNhnbpsS AIw Nphóncn¡pw.  300 Znhks¯ Idh¡me¯v 1500 Intem{Kmw ]mð e`n¡pw.

        

\mKv]qcn

almcmjv{Sbnse \mKv]qÀ, hnZÀ` Fóo Øe§fnepw B{Ôm{]tZinse ssl{Zm_mZv, a²y{]tZinse _olmÀ FónhnS§fnepw Cu P\pÊpIÄ [mcmfambn ImWs¸Spóp.  icmicn 20 Côv \ofapÅ ]có sIm¼pIfpïv. \mKv]qcn FcpaIÄ¡v 450 Intem Xq¡apïmIpw.  Xz¡v I\w IpdªXpw Idp¯XpamWv.  InSmcnIÄ aqóc apXð \mec hbÊn\Iw aZn ImWn¡pw.  280 Znhks¯ Idh¡me¯v 1500 Intem{Kmw ]mð e`n¡pw.  ]menð 7 iXam\w sImgp¸pïv.  Chbv¡v DbÀó tcmK{]Xntcm[ tijnbpïv.

apd

\ñ sImgp¸pÅ ]mepXv¸mZn¸n¡pó P\pÊmb apdbpsS kztZiw sX¡³ ]ôm_pw ZnñnbpamWvv.  Hcp Idh¡me¯v icmicn 2000 Intem{Kmw ]mð In«pw.       hnkvXmcapÅ DbÀó s\än¯Sw, I\w IpdªpXq§nb sNhnIÄ, NpcpïpaS§nb sNdnb sIm¼pIÄ, I\w Ipdª \oï hmð XpS§nbhbmWv e£W§Ä.  icoc¯nð tcma§Ä Ipdhmbncn¡pw. 

 

Pm^d_mZn

sX¡³ I¯ybhmÀ, Pm^d_mZv Fóo {]tZi§fnemWv Ch ImWs¸SpóXv. \ofw IqSnb Cu P\pÊn\v 500 Intem icoc`mcapïv.  Xebpw Igp¯pw hepXmWv.  s\än¯Sw hfsc hnkvXrXambncn¡pw. sIm¼pIÄ XSn¨Xpw \ofw IpdªXpamWv.  sIm¼pIÄ DXv`hØm\¯p \nóv Ipd¨p XmWtijw hoïpw Dbcpóp.  Hcp Idh¡me¯v 2500 Intem{Kmw ]mð Xcpw.  tIcf¯nð hfÀ¯pó Nne Pm^d_mZn FcpaIÄ Hcp Idh¡me¯v 5000 Intem{Kmw ]mð \ðInbXmbn dnt¸mÀ«pïv. 

\oen

kXvePv \ZoXmgvhcbnemWv \oenbpsS ]ndhn.  icocw kmam\yw hepXpw Xe \oïXpamWv. I®pIÄ¡SnbnepÅ `mKw Ipgnªncn¡pw.  sIm¼pIÄ \ofw Ipdªv NpcpïXmWv.  \ofapÅ hmð \ne¯pap«pw.  {]mbamb \oenbv¡v 500 Intem{Kmw Xq¡apïmIpw.  Hcp Idhbnð 1800 Intem{Kmw ]mð e`n¡pw.

 

\mS³ FcpaIÄ

hep¸w Ipdª Cu FcpaIfpsS ]mepev]mZ\ tijnbpw IpdhmWv.  \mS³ FcpaIfpsS F®w hfsc IpddzmWv.  IÀ®mSIbnse IqSIq`mK§fnð Ct¸mgpw Chsb hfÀ¯n hcpópïv.  DbÀó {]Xntcm[tijnbpÅ Chsb NmWI¯n\pw, Cd¨nbv¡pw thïnbmWv hfÀ¯póXv.  \oï sIm¼pIÄ apIfntem«v hfÀóv hfªv Iotgm«v Xq§n InS¡pw.  icocw tcmamhrXambncn¡pw.  Hcp Idh¡me¯v 500 Intem{Kmw hsc ]mð e`n¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല