ചൊവ്വ, ജനുവരി 19, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > എരുമ

BapJw

C´ybnð FcpaIsf Irjnbmhiy§Ä¡pw, ]mepð]mZ\¯n\pw, Nc¡p KXmKX¯n\pw D]tbmKn¡póp. FcpaIÄ ]iphnt\¡mÄ A[nIw ]mð Dð]mZn¸n¡póp, ]men\v IqSpXð sImgp¸pïv. Hcp hÀjw C´ybnð ap¸Xv Zie£w S¬ Fcpa ]mð Dð]mZn¸n¡póp. C´ybnse {][m\ C\w FcpaIÄ _Zmhcn, Pm{^m_mZn, talkm\n, apd, \mK¸qcn, \nen/chn, {kpXn FónhbmWv. tIcf¯nð {][m\ambpw apd, {kpXn Fóo cïpXcw FcpaIfmWv DÅXv.

apd C\¯nðs¸« FcpaIÄ Hcp Idh Ime¯v icmicn cïmbncw apXð cïmbnc¯n Aªqdv enäÀ ]mð Dð]mZn¸n¡póp. {kpXn C\¯nðs¸« FcpaIÄ Hcp Idh Ime¯v icmicn Bbnc¯n Aªqdv enädnð Xmsg ]mð Dð]mZn¸n¡póp.

PeZuÀe`yw, anI¨ P\pÊnsâ A`mhw, Irjn¡mÀ¡pÅ XmXv]cy¡pdhv Fónh tIcf¯nð FcpahfÀ¯ð hym]IamIm¯Xn\pÅ {][m\ ImcW§Ä.  tIcf¯nð FcpahfÀ¯ð hym]Iasñ¦nepw FcpaIsf em`Icambn hfÀ¯mhpóXmsWó sXfnbn¨p Ignªp.  \mS³ FcpaIÄ¡v ]mepXv]mZ\w IpddzmWv.  Fómð hS¡³ kwØm\§fnð e`yamb ]e \ñ P\pÊpItfbpw \ap¡nhnsS hfÀ¯mw. 

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല