ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 20, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മൃഗസംരക്ഷണം > എരുമ

{]P\\w

imkv{Xob coXnbnð hfÀ¯pó InSmcnIÄ 30-þ36 amkw {]mb¯nð {]mb]qÀ¯nsb¯pw. BZy{]khw 40þ--48 amk§Ä¡pffnð \S¡pw. aZnN{Iw 18þ-24 Znhk§fmWv. aZn 18-þ24 aWn¡qÀ \oïp \nð¡pw. {]khn¨v 3-þ4 amk¯n\Iw aZne£Ww ImWn¡pw. 2 {]kh§Ä X½nepÅ CSthf 15-þ18 amk§fmWv. ChbpsS KÀ`Imew 300 Znhk§fmWv.

]mepð¸mZ\¯nð Ipdhv, CSbv¡nsSbpÅ aq{Xsamgn¡ð, AaÀ¨, Cuä¯nð \nópw sImgp¯ {ZmhIw ]pdt¯¡p hcnI FónhbmWv {]ISamb e£W§Ä. aZne£W§Ä Iïv 14þ-20 aWn¡qdn\Iw Ir{Xna _oPk¦e\w \S¯Ww. 

FcpaIfnð {]P\\¯n\mbn Ir{Xna_oPk¦e\w {]mhÀ¯nIam¡n hcpóp. {`qWamä {]{Inb KthjItI{µ§fnð Ahew_n¨p hcpópïv. C´ybnð FcpaIsf \mS³ hn¯pt]m¯pIsf D]tbmKn¨v CWtNÀ¡pó {]{Inb hym]Iamb tXmXnð \S¯nhcpóp.

aZne£Ww ImWn¡m³ ImeXmakw, ]pd¯pImWmXncn¡ð, Ipdª aZn¡mebfhv, hÀKKpWapÅ hn¯pt]m¯pIfpsS A`mhw, P\t\{µnb tcmK§Ä, tlmÀtamWpIfpsS {]hÀ¯\ sshIeyw, tcmK§Ä, Pò\m DÅ sshIey§Ä Fónh {]P\\s¯ {]XnIqeambn _m[n¡pó LSI§fmWv.

imkv{Xob coXnbnð hfÀ¯pó InSmcnIfnð BZy{]khw 36--40 amk§Ä¡pffnð \S¡pw.  Fómð `qcn`mKw FcpaIfnepw BZy{]khw 4-6 hbkv {]mb¯nemWv \S¡póXv. t]mjI\yq\X, KpW taò Ipdª Xoä Fónh CXn\v hgnsbmcp¡pw. th\ð¡me¯mWv hÔyXbpsS e£W§Ä IqSpXembn IïphcpóXv. Pqembv s^{_phcn amk§fnð FcpaIfnð KÀ`[mcW¯nsâ \nc¡v 80% ¯ne[nIamWv. XWp¸pIme¯v {]khn¡pó FcpaIfnð \nóv ag¡me¯v {]khn¡póhsb¡mÄ A[nIw ]mð e`n¨p hcpóp. XoäbneS§nbncn¡pó Cukv{SPsâ Afhv {]Xypð¸mZ\£aXsb _m[n¡mdpïv.

t{]m«o\nsâ Ipdhv aZne£W§Ä sshIn¡m³ CShcp¯póp. t{]m«o\nsâ Afhv Ipd¡póXv _oP¯nsâ KpWtaòsb _m[n¡pw. {`qW§Ä XpS¡¯nse \in¨pt]mIm\pw CXv CShcp¯pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല