ചൊവ്വ, ഒക്ടോബര്‍ 20, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > എരുമ

Xoäbpw Xoä{Iahpw

FcpaIÄ¡v \ne\nð¸n\mbn 1.5þ-2 In.{Kmw kaoIrXXoäbpw Hmtcm 2 In.{Kmw ]men\v Hcp In.{Kmw Xoä Fó tXmXnepw \ðIWw. Fcpa 6 amk¯n\p tað sN\bnepÅXmsW¦nð Hcp In.{Kmw Xoä IqSpXembn \ðIWw.

ss_¸mkv t{]m«o³ XoäbmsW¦nð Hcp In.{Kmw ]men\v 450 {Kmw Fó tXmXnð \ðtIïnhcpw. Bamib¯nse BZys¯ Adbmb dqa\nse kq£vamWp¡fpsS AanXamb {]hÀ¯\s¯ sNdp¡póXn\mð ss_¸mkv t{]m«o³ Xoä \ðIpt¼mÄ IqSpXð t]mjI§Ä Fcpabv¡v e`n¡pw. XoätbmsSm¸w ]cpjmlmc§fmbn hbvt¡mð, Xoä¸pñv, Fónhbpw \ðIWw. Xoä¸pñv \ðInbmð Xoäs¨ehv Ipd¡mw. 1 In.{Kmw Xoä¡p ]Icambn 10 In.{Kmw Xoä¸pñv \ðInbmð aXn.

IÀjIÀ XoätbmsSm¸w \ne¡Se ]n®m¡v, tX§m]n®m¡v ]cp¯n¡pcp, FÅn³Ipcp ]n®m¡pIÄ Fónh \ðImdpïv. IqSmsX Acn, XhnSv, Fónhbpw \ðImdpïv. Ch FcpabpsS Bhiy¯n\\pkcn¨v, AXmbXv 14þ--16% Zlyt{]m«o³ (DCP) 70% BsI Zlyt]mjI§Ä (TDN) Fónh AS§nb hn[¯nembncn¡Ww.

th\ð¡me¯v t]mjI\yq\X ]cnlcn¡m³ hnäman³ F AS§nb aos\®, hnäman³ [mXpehW an{inXw Fónh Xoäbnð tNÀ¯p \ðImw.

Xmsgs¡mSp¯ncp¡pó tNcphIÄ Iq«n¨À¯v FcpaIÄ¡v Ipdª sNehnð Imen¯oä \nÀ½n¡mhpóXmWv. ]camh[n ImÀjnI Dt]mð¸ó§fpw Ahinã§fpw Imen¯oä \nÀ½mW¯n\p ]tbmKn¡mw.

an{inXw 1

\ne¡Se ]n®m¡v  30%
]pfn¦pcps¸mSn 15%
DW¡I¸ 30%
Acn XhnSv 22%
[mXpehW an{inXw 2%
Idnbp¸v 1%

an{inXw 2

\ne¡Se ]n®m¡v  22%
]cp¯n¡pcp  15%
tNmfw/Acn 25%
]pfn¦pcps¸mSn 15%
Acn XhnSv 22%
[mXpehW an{inXw 2%
Idnbp¸v 1%

Dghp t]m¯pIÄ¡v Znhtk\ 2.5 In.{Kmw Xoäbpw 5 In.{Kmw ssht¡mepw btYãw ip²amb shÅhpw sImSp¡Ww.

FcpahfÀ¯ð IqSpXð BZmbIcam¡m³ Xoä]pð Irjn hym]Iam¡Ww. sX§n³tXm¸nð CShnfbmbn Xoä¸pñv Irjn sN¿mw. kwtbmPnX IrjnbpsS `mKambn sX§v, FcpahfÀ¯ð, aÕyw hfÀ¯ð Fónh ka\zbn¸n¨v IrjnsN¿póXv Cu taJebnð \nópw IqSpXð em`w {]Zm\w sN¿m³ klmbn¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല