ചൊവ്വ, ജനുവരി 19, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > എരുമ

Fcpa hfÀ¯p-coXnIÄ

aqóv coXnbnemWv FcpaIsf hfÀ¯mdpÅXv.

  1. sXmgp¯nð ]mÀ¸n¨v Xoä \ðIpó k{¼Zmbw. ]¨¸pñpw ssht¡mepw Imen¯oäbpw sXmgp¯nð \ðIn hcpócoXnbmWv CXv. IqSmsX ImÀjnI Dt]mð¸ó§fpw Ahinã§fpw Xoäbmbn sImSp¡póp.
  2. cm{XnIme§fnð sXmgp¯nð ]mÀ¸n¡pIbpw Znhtk\ 6-þ8 aWn¡qÀ t\cw tabm³ hnSpIbpw sN¿pó k{¼Zmbw.
  3. ]qÀ®ambpw tabm³ hnSpó k{¼Zmbw. `qclnX FcpahfÀ¯pImcmWv Cu coXn Ahew_n¡póXv.  Irjn Øe§fnñm¯hÀ ]mXtbmcw, Xpdkvkmb Øe§Ä, ]pdt¼m¡v XSbWIÄ¡v kao]apÅ {]tZi§Ä FónhnS§fnð \nópw ]¨¸pñv tiJcn¨v FcpaIÄ¡v Xoäbmbn \ðIpóp.

]«W§fnepw {]m´{]tZi§fnepw FcpaIÄ¡v kaoIrX Imen¯oä, ]n®m¡v, XhnSv Fónh \ðIn hfÀ¯póp. Znhtk\ 3þ-6 aWn¡qÀ t\cw tabm³ thïn Agn¨phnSmdpïv. Nne kµÀ`§fnð FcpaIsf shůnð hnSpw. FcpaIfpsS NmWIw hfambpw CÔ\ambpw D]tbmKn¡mw. D¯tc´ybnð Fcpa¨mWIw sNfna®pambn Iq«nt¨À¯v `n¯nbnð tX¡m³ D]tbmKn¡póp. Cóv Fcpa hfÀ¯ð apJy D]sXmgnð amÀKambn hfÀópIgnªncn¡póp.

FcpahfÀ¯enð ]cnNcWw {]tXyI {]m[m\yaÀln¡póp. th\ð¡me¯v ip²amb shÅw btYãw IpSn¡m³ sImSp¡Ww. NqSp IqSpXepÅ kab§fnð Ahsb shůnend¡Ww. Idh, ]m{X§Ä IgpIð, NmWIw FSp¯pamäð, ]mepð¸ó\nÀ½mWw, kwkv¡cWw, amwtkmð¸mZ\w, Dt]mð¸ó\nÀ½mWw. hn]W\w Fóo taJeIfpambn _Ôs¸«v [mcmfw sXmgnðkm²yXIfnópïv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല