ശനി, ജനുവരി 18, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

lm¨dnbnse hn¯pð¸mZ\w

]o\oUv hÀ¤¯nðs]« sN½o\pIÄ ISentem D¸pshůntem am{Xw Pohn¡póhbmWv. Ch 5þ8 amkw {]mbamIpt¼mÄ {]P\\w XpS§póp. 8þ14 aWn¡qdn\pÅnð {`qWhfÀ¨{]m]n¨v t\m¹nbkv Bbn ]pd¯phcnIbpw t{]mt«mtkmbnb, ssaknkv Fóo ]cnWmaZiIÄ XcWw sNbvXv 9þ11 Znhk¯n\pÅnð t]mÌp emÀhbpsS Hómw L«¯nð {]thin¡pIbpw sN¿póp. sN½o\pIfpsS PohnXN{Iw apgph³ ISenðXsóbmsW¦nepw Nnebn\§Ä Ah\bpsS {]mcw`ZiIfnð thentbät¯msSm¸w ImbepIfnð ISópIqSpIbpw ssewKnI hfÀ¨ {]m]n¡m³ thïn hoïpw ISenð Xncn¨phcnIbpw sN¿póp. ssewKnI hfÀ¨ ]qÀ¯nbmb sN½o\pIsf ISenð \nópw tiJcn¨mWv lm¨dnIfnð hn¯pð¸mZ\¯n\v D]tbmKn¡póXv.

lm¨dn¡pÅ Øew XncsªSp¡Ä

\ñ kqcy{]Imihpw ip²amb ISð shÅhpw [mcmiambn e`n¡pIbpw Pe¯n\v Xmsg ]dbpó KpW§Ä Dïmbncn¡pIbpw thWw.

D¸nsâ km{µX 
29þ34 ]n.]n.Sn.
Xm]w 
27þ32 oC
£mcþA¾ AhØ (pH)
8þ8.2
{]mWhmbp 
4.55 mg/L

lm¨dnbnse {]hÀ¯\w

ap«IÄhncnªv, Ipªp§Ä hn¯mbnXocpóXn\p 26 Znhk§Ä thWw. Cu kabs¯ aqóv L«§fmbn hn`Pn¡mw.

1. XÅsN½o³ tiJcWw

\ñ BtcmKrapÅhbpw ]qÀ®hfÀ¨sb¯nb ap«IÄ \ndªhbpamb XÅsN½o³pIsf ISenð\nópw ]nSn¨v {i²m]qÀÆw lm¨dnbnð F¯n¡póp.

2. {]P\\w

XÅsN½o³pIÄ Hmtcmónt\bpw {]tXyIambn 200 enäÀ AfhpÅ ¹mkvänIv kw`cWnIfnð 150 enäÀ Acns¨Sp¯ ISðPew \nd¨v Bhiym\pkcWw ip²hmbp\evIn kq£n¡pI. {]P\\w \S¡póXv cm{XnbnemWv.

3. t\m¹nbkv kw`cn¡ð

ap«IÄ shůn\se Xm]\ne A\pkcn¨v 8þ14 aWn¡qdn\pÅnð hncnbpIbpw t\m¹nbÊpIÄ ]pd¯phcnIbpw sN¿pw. Chbnð \nópw \ñ BtcmKyapÅhsb enädn\v 100 F®w Fó \nc¡nð hfÀ¯pSm¦pIfnð tiJcn¡pI.

emÀhIsf 11þ12 Znhkw hsc Sm¦pIfnð hfÀ¯póp. Cu kabwsImïv Ah hfÀ¨bpsS cïpw aqópw ]cnWmaZiIÄ IS¡póp. cïmw Znhkw apXð Ggmw Znhkwhsc kky¹hI§fpw ]nóoSv Ahbvs¡m¸w ap«bpw sN½o\pw tNÀ¯pïm¡nb Ir{Xnamlmchpw (Custard) Xoäbmbn \ðIpI. Znhtk\ Sm¦pIfnð \nópÅ D¨njvS§Ä \o¡w sNbvXp shÅw Hgn¡pIbpw thWw. Znhtk\ XpSÀ¨bmbn ip²hmbphw {Iaambn `£Whpw \ðtIïXmWv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല