തിങ്കള്‍ , ഡിസംബര്‍ 6, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

BapJw

tIcf¯nse s]m¡mfn \ne§Ä DĸsSbpÅ sN½o³ sI«pIfnepw s\ð¸mS§Ä DĸsSbpÅ HmcpPe {]tZi§fnepamWv ]c¼cmKX coXnbnepÅ sN½o³ hfÀ¯ð \nehnepÅXv.

thentbät¯msSm¸w ISenð \nópw Ibdnhcpó sN½o³Ipªp§tf \ne§fnð (sN½o³ sI«pIÄ) XSªp \nÀ¯n thenbnd¡kab¯v  Xq¼nð hesh¨v ]pdt¯¡nd§n  hcpóhsb ]nSns¨Sp¡pó coXnbmWv sN½o³ hmäv. sN½o³ sI«pIfnð kzm`mhnIambn ImWs¸Spó Blmc]ZmÀ°§Ä XnómWv sN½o³ hfcpóXv.

tIcf¯nð Zim_vZ§fmbn sN½o³ hmäp \S¯nhcpópïv. th\ð¡me¯p am{Xw (\h¼À þ G{]nð) sN½o³ hmäp \S¯pó kok¬sI«pIfpw sImñw apgph\pw {]hÀ¯n¡pó hÀjs¡«pIfpw CXnðs¸Spw.

tIcf¯nð {][m\ambpw Irjn sNbpó sN½o³ C\w§Ä

 

tiger_prawn

Imc sN½o³

white_prawn

\mc³ sN½o³

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല