ശനി, ജനുവരി 18, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

imkv{Xob IrjncoXn

hmWnPy{]m[m\ytadnb C\w sN½o\pIsf am{Xw hfÀ¯nsbSp¡pó coXnbmWnXv.  \ne¯nepÅ D]{ZhImcnIfmb PohnIsfsbñmw AIänbtijw \ne¯nsâ hnkvXoÀ®¯nsâbpw Dð¸mZ\£aXbpsSbpw ASnØm\¯nð sXcsªSp¯bn\w sN½o³ Ipªp§sf am{Xw kw`cn¨v Hcp \nÝnXImew hfÀ¯nbtijw Hón¨p ]nSns¨Sp¡pó Cu imkv{Xob coXn hgn anI¨ Dð¸mZ\w ssIhcn¡mw.

hnkv{XrX Irjn, AÀ²þDuÀÖnX Irjn, DuÀÖnX Irjn Fón§s\ ]e amXrIbnemWv imkv{Xob Irjn {]Nmc¯nembn«pÅXv. hnkvXrX Irjnbnð XmcXtay\ Ipdª \nc¡nemWv \ne§fnð sN½o³ Ipªp§sf kw`cn¡póXv. \mc³ (Penaeus indicus) Ipªp§fpw Imc (Penaeus monodon) Ipªp§fpw slIvSdn\v bYm{Iaw A¼Xn\mbnchpw, Ccp¸¯¿mbnchpw BImw. {]tXyIn¨v Blmcsamópw \ðImdnñ. GItZiw 500 Intem{Kmw hoXw Dð]mZ\w {]Xo£n¡mw. \nÝnX Øe¯p\nóv \nehnepÅ Dð]mZ\t¯¡mÄ ]e aS§v hÀ²\ e£yam¡nbpÅXmWv AÀ²DÀÖnXþ DuÀÖnX IrjncoXnIÄ. AÀ²DuÀÖnX IrjncoXnbnð Hcp e£w apXð cïp e£w hsc \mc³ Ipªp§sf kw`cn¡mdpïv. Hcp hnfshSp¸nð Bbncw apXð cïmbncw Intem{Kmw hsc Dð]mZ\w {]Xo£n¡mw. ssPhhf§fpw cmkhf§fpw {]tbmKn¨v a®nsâbpw shůnsâbpw Dð¸mZ£aX hÀ²n¸nt¡ïnhcpw. Ir{Xna hmbp k½n{iWw \S¯póXn\p]pdsa, Znhtk\ ]¯papXð Ccp]Xp iXam\w hsc Pehn\nabhpw Bhiyamtb¡mw. sN½o\nsâ Xq¡¯nsâ AôpapXð  ]¯p iXam\w hsc ]pdwXoäbpw \ðtIïXmbn«pïv.

GItZiw 10 skâv apXð 25 skâv hsc hnkvXoÀ®apÅ XmcXtay\ sNdnb tIm¬{Ioäp Ipf§fnemWv DuÀÖnX Irjn \S¯mdpÅXv. Ipªp§fpsS kw`cW\nc¡v slIvSdn\v Aôp e£¯ne[nIambncn¡pw. AXmbXv 10 skân\v 20,000 hpw 25 skân\v 50,000 hsc Ipªp§sf kw`cn¡mw. Znhtk\ aqóqdp iXam\whsc Pehn\nabw \S¯póXn\p]pdsa {In{Xnaambn hmbp k½n{iWhpw thïnhcpw. IqSpXð DuÀÖtijnbpÅXpw t]mjI k¼pjvShpamb XoäbmWv \ðtIïXv. ]¯p St®mfw Dð]mZ\amWv {]Xo£n¡póXv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല