ശനി, ജനുവരി 18, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

Ipf§fnð sN½o³ Ipªp§fpsS kw`cWw

IrjnkYes¯ shÅhpambn s]mcp¯s¸Sp¯nb sN½o³ Ipªp§sf Hcp Znhkt¯¡v \nco£W¯n\mbn \gvkdnIpf¯nepd¸n¨n«pÅ lm¸Ifnð \nt£]n¡pI. XpSÀópÅ AXnPoh\\nc¡v hnebncp¯m\mbn ]ntäZnhkw Ipd¨pIpªp§sf F®nXn«s¸Sp¯n asämcp sNdnb lm¸bnte¡p amänbtijw _m¡nbpÅhsc \gvkdnIpf¯nte¡p XpdóphnSmhpóXmWv.

hnf]cn]me\w

sN½o³ Ipªp§sf ctïm aqtóm BgvNtbmfw \gvkdnIpf¯nð {]tXyI kwc£Wbnð kq£n¨tijw  hfÀ¯pIpf§fnte¡p XpdóphnSmhpóXmWv. A{Xbpw Imew ]pgp§nb ap«bpsS aª¡cpthm, I¡bnd¨ntbm, atäsX¦nepw kwbpàmlmctam sNdnb XcnIfm¡n Ipªp§Ä¡v Xoäbmbn \ðtIïXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല