വെള്ളി, ഫെബ്രുവരി 21, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

sN½o³ Xoä

sN½o³Xoä kzm`mhnIambn e`n¡pótXm Ir{Xnaambn \nÀ½ns¨Sp¯ kwbpàmlmctam (tIm¼uïv ^oUv) BImw. kzm`mhnIambn e`n¡póhbnð I¡bnd¨nbmWv sN½o\n\v kw]qcImlmcambn km[mcW \ðImdpÅXv.

kwbpàmlmcw

kzm`mhnIambn e`n¡pó Xoä Bhiy¯n\p aXnbmImsX hcpó kmlNcy¯nemWv kwbpàmlmc \nÀ½mW¯n\p {]kàntbdpóXv. sN½o\nsâ hnhn[ hfÀ¨m L«§fnð BhiyapÅ t]mjIhkvXp¡Ä GsXms¡bmsWóp a\Ênem¡n AXn\\pkrXambn ]e tNcphIfnepÅ Xoä \nÀ½n¡msaópÅXv kwbpàmlmc¯nsâ khntijXbmWv.

Xoäbnð 40 iXam\t¯mfw amwkyw Dïmbncn¡Ww. kwkv¡cWimeIfnð \nóp ]pd´Åpó  aÕymhinjvS§Ä, sN½o³ tXmSv, Xe XpS§nbh, \ne¡Se]]n®m¡v, ac¨o\ns¸mSn, XhnSv, km[mcWbmbn ImenþtImgn¯oäIfnð tNÀ¡mdpÅ hnäman\pIÄ, [mXpehW§Ä, aos\® XpS§nb AkwkvIrX]ZmÀ°§fmWv sN½o³Xoä \nÀ½mW¯n\p]tbmKn¡póXv.

Xoä \ðIpó hn[w

Xoä Ipf¯nte¡v t\cn«phmcn hnXdpItbm {]tXyIw X¿mdm¡nb ]m{X§fnð h¨psImSp¡pItbm sN¿mw. XÕkabw Ipf¯nepÅ sN½o\nsâ GItZiXq¡w IW¡pIq«nsbSp¯tijw AXnsâ 5þ10% hscbmWv Xoä\ðtIïXv.sImSpt¡ï Xoä cïmbn hn`Pn¨v AXncmhnsebpw cm{Xnbnepambn sImSp¡póXmWv A`nImayw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല