ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

\new Hcp¡ð

\ne¯nse IfaÕy§sf \o¡w sN¿pIbmWv BZy \S]Sn. CXn\mbn ]e amÀ¤§fpw \nehnepïv. \new hän¨v ASn¯«v hnïpIodpóXphsc DW¡pIbmWv Gähpw \ñ amÀ¤w. shÅw ]qÀ®ambn hän¡m³ km[n¡m¯ kmlNcy¯nð shÅw ]camh[n Ipd¨v 200 {Kmw Fó tXmXnð Cen¸¸n®mt¡m 3þ4 {Kmw Fó tXmXnð \oÀhmftam 15þ20 {Kmw Fó tXmXnð AtamWnb hmXItam {]tbmKn¨v IfaÕy§sf \in¸n¡mhpóXmWv. ASn¯«v DW§pt¼mÄ a®n\v A¾KpWw IpSm\nSbpÅXn\mð Bhiym\pkcWw Ip½mbw tNÀt¡ïXpïv. 1000 Intem{Kmw Fó tXmXnð NmWItam 500 Intem{Kmw Fó tXmXnð tImgn¡mjvStam hfambn tNÀ¡mhpóXmWv. hf{]tbmKs¯¯pSÀóv Imðaoätdmfw s]m¡¯nð shÅw Ibän HcmgvN \nÀ¯Ww. AXn\ptijw Xq¼pXpdóv ss\tem¬ hebnðIqSn cïpaqóp Znhkw Pehn\nabw \S¯nbtijw cïcbSnsb¦nepw shÅw \ne\nÀ¯ns¡mïv sN½o³ Ipªp§sf kw`cn¡mhpóXmWv.

tractor

tiller

{SmIv«Àpw Snñdpw D]tbmKn¨v \new Hcp¡ð

liming liming

Ip½mb{]tbmKw

ideal_water

kw`cn¡mhpó sN½o³ Ipªp§ð

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല