ശനി, ഫെബ്രുവരി 22, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചെമ്മീന്‍ കൃഷി

Øe\nÀ®bw

Øe¯nsâ `qanimkv{X]camb {]tXyIXIÄ, Hmcp shÅw Ibänbnd§m\pÅ kuIcyw, aen\oIcW {]iv\§Ä, shůnsâbpw a®nsâbpw `uXnIþcmk KpW§Ä, sN½o³ Ipªp§fpsS e`yX XpS§nb \nch[n LSI§Ä hnebncp¯nthWw sN½o³ Irjn¡mbn Øe\nÀ®bw XncsªSpt¡ïXv.

]c¼cmKX coXnbnð sN½o³ hmäp \S¯nhcpó kok¬sI«pIÄ, hÀjsI«IÄ, sX§n³ tXm¸pIfnepÅ tXmSpIÄ, BgwIpdª Imbð `mK§Ä, D¸f§fnse Pekw`cWnIÄ FónhbpsS XmW HmcpPe{]tZi§sfñmw s]mXpsh sN½o³ Irjn¡\ptbmPyambncn¡pw. hfsc Xmgvó {]tZi§Ä Hgnhm¡Ww.

shÅw AanXambn Ie§nbXmbncn¡cpXv. F¡ðaqetam ¹htImð]mZ\w aqetam shůn\v AanXambn Ie¡ð DïmImw. ¹hI§Ä aqeapÅ Ie¡ð \ñ e£WamWv. shůnsâ Dujvamhv 25 apXð 30 Un{Kn skânt{KUv hsc Bbncn¡póXmWv D¯aw. shůnse {]mWhpbphnsâ Afhv Hcp enäÀ shůn\v 3.5 anñoenädnð Ipdbm³ ]mSnñ. sN½o³ hfsc XmW ehWmwiapÅ shůnepw Pohn¡psa¦nepw \ñ hfÀ¨bpïmIpóXv 10 apXð 30 ]n.]n.Sn. (Hcp Intem{Kmw shůnð 10 apXð 30 {Kmw hsc D¸v) hsc ehWmwiapÅ shůnemWv. ]n. F¨v 7.5 apXð 8.5 hsc ]n.F¨v DÅ shÅamWv A\ptbmPyw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല