ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

hnfshSp¸v

  • ]pdwtXmSnsâ hoXn 10 sk.ao.Dw 150þ200 {Kmw `mchpapÅ Ipªp§sfbn«v Bdpamkw hfÀ¯n icmicn 600 {Kmw `mcamIpt¼mÄ ]nSn¨v RïpIrjn IqSpXð em`Icam¡mw.
  • `mKnIambn hnfshSp¡pt¼mÄ XoänsI«nb dnwMv heIfp]tbmKn¨pw ]qÀ®ambn hnfshSp¡pt¼mÄ sI«nse shÅw hän¨pw RïpIsf tiJcn¡mhpóXmWv.
  • hnfshSp¸p \S¯pt¼mÄ Pe\nc¸v Xmgvóncn¡póXn\mð Pew Ffp¸w NqSmIpIbpw Rïvv N¯pt]mIm³ CSbmIpIbpw sN¿póp. AXn\mð {]`mX kab¯v hnfshSp¡póXmbncn¡pw D¯aw.
  • hnfshSp¸n\ptijw RïpIfnð ]än¸nSn¨ncn¡pó sNfn \ñh®w IgpInIfbWw
  • hn]W\¯n\mbn RïpIsf _Ôn¡pt¼mÄ NcSv AhbpsS I®nð kv]Àin¡mXncn¡m³ {i²n¡Ww.

tied_crabs

sI«nb RïpIÄ

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല