ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

Rïn³ Ipªp§fpsS tiJcWw

\ZoapJ§Ä, XSmI§Ä, ImbepIÄ, Iïð ImSpIÄ, HmcpPeNXp¸p\ne§Ä apXemb Øe§fnð \nópw ChbpsS Ipªp§sf hoiphe, Duóphe, No\he apXembh D]tbmKn¨v tiJcn¡mhpóXmWv.

sX¡p]Snªmd³ Xoc¯v tabvþHIvtSm_À amk§fnepw, a{Zmkv Xoc¯p Unkw_À þ tabv amk§fnepw, Nnð¡ XSmI¯nð amÀ¨vþPq¬ amk§fnepw Rïn³ Ipªp§Ä henbtXmXnð ImWmdpïv.

hymhkmbnI coXnbnð Rïn³ Ipªp§sf Dð]mZn¸n¡m\pÅ ]co£WmSnØm\¯nepÅ lm¨dn tIm¨nbnse tI{µ kap{ZaÕr KthjW Øm]\¯nð {]hÀ¯n¡pópïv.

juvenile

Rïn³ Ipªp§ð

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല