വ്യാഴം, ജൂലൈ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

{]tXyIw {i²nt¡ï LSI§Ä

  • sI«n\v Npäpw 0.5 aoäÀ s]m¡¯nð he sI«nbncn¡Ww
  • RïpIÄ Xpcóv c£s¸SmXncn¡m³ hc¼n\v Hcp aoäsd¦nepw hoXn Dïmbncn¡Ww
  • Xq¼nsâ DÄ`mKw apÅpsImïpÅ AgnIÄ D]tbmKn¨v Dd¸nt¡ïXmWv.
  • sI«nse shůnsâ Bgw 75 sk.aoädnð IpdbpIbmsW¦nð th\ðIme¯v shÅw NqSmbn RïpIÄ NmIm\nSbmIpw.
  • Htc hen¸n¯nepÅ RïpItftbm Ipªp§tftbm \nt£]n¡pIbmsW¦nð kzhÀ¤t`mP\w XSbphm\pw Htc hep¸¯nepÅ RïpIsf hnfshSp¡phm\pw km[n¡pw.
  • 550 {Kmanð IqSpXð Xq¡apÅ RïpIsf sImgp¸n¡póXmbncn¡pw em`Icw.
  • thKw hfcpóXn\pw kzhÀ¤t`mP\w XSbpóXn\pw RïpIÄ¡v icnbmb coXnbnð Blmcw \ðtIïXmWv.
  • IñpIÄ sNdnb apfwIpänIÄ ta¨nð HmSpIÄ s]mÅ HmSpIÄ apXembhsImïv sI«pIfnð A`bØm\§Ä Hcpt¡ïXmWv.

IS¸mSv: tI{µ kap{ZaÕr KthjW Øm]\w, tIm¨n

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല