ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

RïphfÀ¯ð {]{Inb

550 {Kmanð IqSpXð Xq¡apÅXpw ]pdwtXmSnsâ hoXn 14 skâoaoädnð Ipdbm¯Xpamb RïpIsf aqóv NXpc{iaoädn\v Hóv Fó \nc¡nð thWw sI«pIfnð \nt£]n¡phm³.

Imbð RïpIÄ¡v HmcpPekm{µXbnð Pohn¡m³ IgnhpÅXn\mð Fñm¯cw Imbð {]tZi§fnepw Rïp Irjn sN¿mhpóXmWv. RïpIrjn¡v A\ptbmPyamb Pe¯nsâ ehWkm{µX 10 apXð 34 iXam\w htcbpw, Xm]w 23 apXð 30o C htcbpw, {]mWhmbp 3 ]n]nFw þ ð IqSpXepw £mcþAavf \nehmcw 8.0þ8.5 htcbpw Bbncn¡Ww.

  • aot\m, sN½ot\m hfÀ¯m³ D]tbmKn¡pó sI«pIfntem, {]tXyIw X¿mdm¡nb sI«pIfntem RïpIrjn sN¿mhpóXmWv.
  • Dt±iw 0.3 apXð 0.5 slIvSÀ hsc hnkvXoÀ®apÅ aWtemSv IqSnb sNfnbpÅ sNdnb sI«pIfmWv RïpIrjn¡v IqSpXð A\ptbmPyw.
  • shůnsâ Bgw 1þ1.5 aoäÀ Bbncn¡Ww.
  • RïpIÄ hc¼n\v apIfnð IqSn Ibdn c£s¸Sm³ km²yXbpÅXn\mð hc¼nsâ \mep Npän\pw Xq¼pIÄ¡v apIfnepw sI«nte¡v Ncnªv \nð¡póhn[¯nð he sI«n kpc£nXam¡Ww.
  • shÅw hän¨v kqcy{]Imi¯nð \ñh®w DW¡nbtijw Ip½mbw hnXdnbmWv sI«v X¿mdm¡póXv.
  • ]pdwtXmSn\v Gähpw IpdªXv 2þ3 sk.ao. hoXnbpÅ Ipªp§sfbmWv Irjn¡v D]tbmKnt¡ïXv.
  • Rïn³Ipªp§sf ]pXnbkmlNcyhpambn CW¡nt¨À¯Xn\v tijw thWw sI«pIfnð \nt£]n¡m³.
  • RïpIfÄ kzhÀ¤t`mPnIfmbXpsImïv AhbpsS kpc£nX ¯z¯n\pthïn sI«pIfnð IñpIfpw apfIfpw sImïpïm¡nb A`bØm\§Ä Hcpt¡ïXmWv.
  • sI«pIfnse shÅw Xq¼p hgntbm ]¼v  D]tbmKnt¨m Ibän Cd¡Ww.

Rïv am{Xw IrjnsN¿pó sI«pIfnð Hcp N.aoädnð 1þ5 hsc Ipªp§sf AhbpsS hep¸w A\pkcn¨v \nt£]n¡mhpóXmWv. aäp aÕy§tfmsSm¸w Irjn sN¿pt¼mÄ Ipªp§fpsS F®w btYmNnXw Ipdbv¡Ww. Xoäbmbn I¡bnd¨n `£ytbmKyañm¯ aÕy§Ä apXembh icoc¯nsâ Aôv apXð 10% Fó tXmXnð sImSpt¡ïXmWv. Rïn³Ipªp§Ä¡v 5þ6 amkwsImïv 200þ300 {Kmw Xq¡w e`n¡pw.

farm

Rïn³ sI«pIÄ

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല