വെള്ളി, ജൂണ്‍ 2, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

BapJw

RïpIrjn  C´ybnepw  tIcf¯nepw  XmcXtay\  ]pXnb  kwcw`amWv. tIcf¯nð Rïpð]mZ\w {][m\ambpw aÕy_Ô\¯nð\nópÅ A\p_Ô Dð]óambn am{XamWv e`n¨psImïncn¡póXv. Dð]mZ\ hÀ²\hv Bhiyamb kmlNcy¯nemWv imkv{Xobamb RïpIrjn Bcw`n¨Xv.

RïpIfpsS IbÁpaXn  km²yX  hÀ²n¨  kmlN¿¯nð  RïpIrjn¡v [mcmfw  km²yXIÄ Xpdóp In«nbn«pïv. sX¡pIng¡³ Gjy³ cmPy§fnð, Poh\pÅ RïpIfpsS hÀ²n¨phcpó BhiyIX, Cu  taJebpsS  hfÀ¨bv¡v hfsc klmbIcamWv.

Imbð Rïv {][m\ambpw cïn\§fnð s]Spóp.

1. knñ {Sm³Iyq_mdn¡ (Scylla tranquebarica)

serrata

knñ {Sm³Iyq_mdn¡

  • 22 sk.ao. hsc hoXnbpÅ ]pdwtXmtSmSpIqSnb  Gähpw hen¸¯nð hfcpó C\amWv CXv.
  • ap³hi¯pÅ XSnb³ Cd¡pImepIfpsS aWn_Ô¯nepÅ aqÀ¨bpÅ cïp apÅpIfpw Fñm ImepIfnepw ImWpó samssk¡v t]mepÅ ]pÅnIfpw Chsb Ffp¸¯nð Xncn¨dnbm³ klmbn¡póp.
  • shůnepw Ipf§fnepw kzX{´ambn Cgªp \S¡m³ CjvSs¸SpóhbmWv Cu C\¯nðs¸«h.
  • s]¬ RïpIÄ GItZiw 12 sk.ao. hen¸amIpt¼mÄ ssewKnI hfÀ¨sb¯póp.

2. knñ sktdä (Scylla serrata)

seratta

knñ sktdä

  • Ch BZys¯ C\t¯¡mÄ sNdnbXpw 14.7 sk.ao. hsc am{Xw hoXnbpÅ ]pdwtXmSpÅhbpamWv.
  • ap³ImepIfpsS aWn_Ô¯nð Chbv¡v ap\bnñm¯ Hcp apÅp am{XamWv ImWpóXv. sNdnb ]pÅnIÄ Gähpw ]pdInse ]¦mbw t]mepÅ ImepIfnð am{XamWv ImWpóXv.
  • sNdnb amf§fnemWv Ch km[mcWbmbn Pohn¡póXv.
  • B¬RïpIÄ¡v s]¬RïpItf¡mÄ Aev]w hen¸w IqSpw.
  • s]¬RïpIÄ GItZiw 8.5 sk.ao. hen¸¯nð ssewKnI hfÀ¨sb¯póp.
  • Ch amk¯nsemcn¡emWv {]P\\w \S¯póXv.

Imbð RïpIfpsS {][m\ Blmcw sN½o³, sNdnb RïpIfÄ, I¡, aÕyw FónhbmWv.

_oPkwtbmKw \Só ap«Isf cïmgvNtbmfw s]¬RïpIÄ AhbpsS DZc¯nepÅ ¹otbmt]mSpIfnð t]dns¡mïp \S¡pw. Cu ASbncn¸pIme¯v ap«bv¡pÅnse {`qWw ]qÀ®hfÀ¨ {]m]n¡pw.

ap« hncnªpïmIpó emÀhIÄ ISenð h¨v Rïn³ Ipªp§fmbn cq]m´cs¸«v Imbenð F¯póp.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല