ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

]ªnRïpIfpsS ]pãns¸Sp¯ð

]pXpXmbn ]Sws]mgn¨ RïpIsf sI«pIfnepw IqSpIfnepw C«v ]pãns¸Sp¯mhpóXmWv.

  • 1 apXð 1.5 aoäÀ Bg¯nð shÅhpw 0.1 apXð 0.2 slIvSÀ hsc hnkvXoÀ®hpw DÅ sNdnb sI«pIfmWv CXn\v A\ptbmPyw.
  • sI«pIÄ¡pNpäpw shÅw Ibän Cd¡m³ Xq¼pw Øm]nt¡ïXmWv.
  • Hcp NXpc{iaoädn\v 1þ2 RïpIÄ Fó \nc¡nð 8 sk³doaoädnð IqSpXð ]pdwtXmSv hoXnbpÅ hm«À RïpIsf \nt£]n¡mw.
  • Rïv Irjnbnseót]mse CXn\pw Blmcw \ðIWw.
  • GItZiw 20þ30 Znhks¯ hfÀ¨sImïv ]pdwtXmSv \ñ I«nbpÅXpw amwkw Dd¸pÅXpambn Xocpóp.
  • ]pdwtXmSpIÄ \ñh®w I«nbmbh am{Xw Xncªv ASp¯ ]Sws]mgn¡en\v ap³]mbn ]nSns¨Sp¡Ww.

Hcp hÀjw Hcp sI«nð¯só 9þ10 {]mhiyw hsc RïpsImgp¸n¡ð/ ]pãns¸Sp¯ð em`Icambn \S¸nem¡mhpóXmWv. Htc sI«v CShnSmsX XpSÀ¨bmbn CXn\pthïn D]tbmKn¡póXv tcmK§Ä DïmIm³ ImcWamIpw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല