ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ഞണ്ടു കൃഷി

RïphfÀ¯ð

Xmbvem³Uv, ssXhm³, Ct´mt\jy, ^nenss¸³kv, atejy XpS§nb ]qÀÆ Gjy³ cmPy§fnemWv RïphfÀ¯ð hyhkmbnImSnØm\¯nð \S¡póXv. AtXkabw C´ybnð B{Ôm{]tZiv, Xangv\mSv, tIcfw apXemb kwØm\§fnð ASp¯Ime¯mbn RïpIrjn \S¸nem¡nhcpópïv.
RïphfÀ¯ð {][m\ambpw cïp coXnbnemWv \S¯póXv.

sNdnb RïpIsf tiJcn¨v RïphfÀ¯en\p X¿mdm¡nb sI«pIfnð 5 apXð 6 amkw hsc hfÀ¯pI.

]ªnRïpIsf tiJcn¨v sNdnb Ipf§fnð 20 apXð 30 Znhkw hsc kq£n¨v ]pdwtXmSv I«nbmIpóXv hsc hfÀ¯pI.

RïpIÄ hfcpóXv AhbpsS I«nbpÅ tXmSv Htóm ctïm amk¯nsemcn¡ð ]Sws]mgn¨p IfªpsImïmWv. ]Sw s]mgn¨ DSs\ Rïnsâ ]pdwtXmSv hfsc amÀ±htadnbXpw amwkw shÅw \ndªXpw Bbncn¡pw. Cu AhØbnepÅ RïpIsfbmWv ]ªnRïpIÄ AYhm hm«À{Im¼pIÄ Fóv ]dbpóXv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല